Wersja nieobowiązująca z dnia

Departament Ochrony Środowiska

Dyrektor: Bogdan Meina
Zastępca dyrektora: Małgorzata Domurad
Zastępca dyrektora: Grzegorz Piotr Drozdowski

10-447 Olsztyn, ul. Głowackiego 17,
tel. (89) 512 54 40

 

 1. W skład Departamentu Ochrony Środowiska wchodzą:
  1. Biuro Polityki Ekologicznej i Przyrody (PE);
  2. Biuro Opłat Środowiskowych (OP);
  3. Biuro Pozwoleń Środowiskowych (PŚ);
  4. Biuro Gospodarowania Odpadami (GO);
  5. Samodzielne Stanowisko ds. organizacyjnych i finansów (OF);

 2. Do zadań Biura Polityki Ekologicznej i Przyrody należy w szczególności:
  1. prowadzenie spraw związanych z planowaniem strategicznym w części dotyczącej ochrony środowiska;
  2. opracowywanie, realizacja i monitoring wojewódzkich programów w zakresie ochrony środowiska;
  3. przygotowywanie projektów programów ochrony powietrza, planów działań krótkoterminowych oraz programów ochrony środowiska przed hałasem;
  4. opracowywanie opinii do lokalnych programów ochrony środowiska;
  5. współdziałanie z administracją rządową, samorządową i organizacjami społecznymi;
  6. współpraca z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie;
  7. współpraca międzynarodowa w zakresie ochrony środowiska;
  8. diagnozowanie i ocena sytuacji dotyczącej stanu środowiska w regionie;
  9. opracowanie, realizacja i monitoring projektów dotyczących ochrony środowiska i edukacji ekologicznej;
  10. prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dotacji na wykonywanie zadań publicznych Samorządu Województwa z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, realizowanych przez organizacje pozarządowe;
  11. prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem administracji w zakresie łowiectwa na terenie województwa;
  12. współpraca z fundacjami, stowarzyszeniami i agencjami działającymi na rzecz ochrony środowiska;
  13. współpraca z Departamentem Audytu Wewnętrznego i Certyfikacji przy wykonywaniu przez ten Departament zadań, o których mowa w § 38 ust. 6, w odniesieniu do Warmińsko-Mazurskiej Agencji Energetycznej Sp. z o.o. w Olsztynie, Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku oraz Fundacji Zielone Płuca Polski, a w szczególności:
   1. niezwłoczne przekazywanie Departamentowi Audytu Wewnętrznego i Certyfikacji informacji będących w posiadaniu Departamentu Ochrony Środowiska mających istotne znaczenie dla prawidłowego wykonywania tych zadań,
   2. bieżące monitorowanie i ocena efektywności realizacji zadań Samorządu Województwa, które wykonuje Warmińsko-Mazurska Agencja Energetyczna Sp. z o.o. w Olsztynie, przy współpracy Departamentu Audytu Wewnętrznego i Certyfikacji oraz niezwłoczne przekazywanie wyników tej oceny temu departamentowi,
   3. zajmowanie stanowiska w odniesieniu do przedstawionych przez Departament Audytu Wewnętrznego i Certyfikacji spraw dotyczących WarmińskoMazurskiej Agencji Energetycznej Sp. z o.o. w Olsztynie z punktu widzenia efektywności wykonywania przez tą spółkę zadań Samorządu Województwa;
  14. przygotowywanie projektów uchwał Sejmiku Województwa w sprawach:
   1. utworzenia, zmiany granic i likwidacji parku krajobrazowego,
   2. nadania statutów parku krajobrazowego lub zespołu parków krajobrazowych,
   3. planu ochrony parku krajobrazowego,
   4. wyznaczenia, zmiany granic lub likwidacji obszaru chronionego krajobrazu,
   5. przygotowywanie projektów uchwał sejmiku ws. określenia miejsca, warunków, czasu i sposobów ograniczenia populacji zwierząt stanowiących nadzwyczajne zagrożenie dla życia, zdrowia lub gospodarki człowieka, w tym gospodarki łowieckiej;
  15. prowadzenie spraw związanych z powoływaniem dyrektora parku krajobrazowego lub zespołu parków krajobrazowych oraz członków rady parku krajobrazowego lub rady zespołu parków krajobrazowych;
  16. prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem nadzoru nad funkcjonowaniem parków krajobrazowych oraz zespołu parków krajobrazowych;
  17. prowadzenie spraw związanych z przygotowywaniem decyzji zezwalających na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości lub ich przesadzenie we wskazane miejsce oraz prowadzenie postępowań administracyjnych i wymierzanie kar za usunięcie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia lub za ich zniszczenie w odniesieniu do nieruchomości będących własnością gminy w przypadku, gdy prezydent miasta na prawach powiatu sprawuje funkcje starosty;
  18. przygotowywanie projektów zezwoleń na pozyskiwanie zwierząt wolno żyjących (dzikich) w celu preparowania ich zwłok oraz w celu tworzenia kolekcji spreparowanych zwłok tych zwierząt.

 3. Do zadań Biura Opłat Środowiskowych należy w szczególności:
  1. realizowanie zadań w zakresie spraw związanych z opłatami za korzystanie ze środowiska, a w szczególności za:
   1. wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
    - przydzielanie uprawnień do emisji na zasadach określonych w ustawie o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych,
   2. wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
   3. pobór wód,
   4. składowanie odpadów;
  2. prowadzenie rachunkowości dotyczącej opłat za ochronę środowiska;
  3. podział i przekazywanie środków pieniężnych pochodzących z opłat na rzecz funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, budżetów powiatów i gmin oraz zarządu województwa;
  4. prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o środowisku;
  5. windykacja zobowiązań z tytułu opłat;
  6. udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie oraz informacji publicznej;
  7. przygotowywanie projektów decyzji ustalających dodatkową opłatę produktową;
  8. kontrola podmiotów korzystających ze środowiska w zakresie objętym właściwością Marszałka.

 4. Do zadań Biura Pozwoleń Środowiskowych należy w szczególności:
  1. przygotowywanie projektów pozwoleń zintegrowanych dla instalacji, których funkcjonowanie ze względu na rodzaj i skalę prowadzonej w nich działalności, może powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości;
  2. przygotowywanie projektów pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza oraz decyzji ustalających dopuszczalne poziomy hałasu;
  3. przyjmowanie zgłoszeń instalacji wprowadzających gazy lub pyły do powietrza oraz wytwarzających pola elektromagnetyczne;
  4. przeprowadzanie kontroli podmiotów w zakresie objętym właściwością Marszałka;
  5. przygotowywanie projektów decyzji zobowiązujących prowadzący instalację podmiot korzystający ze środowiska do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego w razie stwierdzenia okoliczności wskazujących na możliwość negatywnego oddziaływania instalacji na środowisko;
  6. prowadzenie spraw dotyczących tworzenia obszarów ograniczonego użytkowania dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, w tym przygotowywanie projektów uchwał Sejmiku w sprawie tworzenia obszarów ograniczonego użytkowania;
  7. przygotowywanie projektów decyzji - zezwoleń na emisję gazów cieplarnianych z instalacji objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji i określających obowiązki prowadzącego instalację w zakresie monitorowania;
  8. przygotowywanie projektów decyzji nakładających obowiązek ograniczenia oddziaływania na środowisko lub przywrócenia środowiska do stanu właściwego;
  9. przygotowywanie opinii w procedurze oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanych przedsięwzięć kwalifikowanych jako instalacja, której funkcjonowanie, ze względu na rodzaj i skalę prowadzonej w niej działalności, może powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości;
  10. przygotowywanie projektów decyzji ustalających wymagania w zakresie ochrony środowiska, w szczególności warunki i wielkości emisji, dotyczące eksploatacji instalacji wymagającej zgłoszenia, której częścią jest źródło spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW, ustalonej z uwzględnieniem trzeciej zasady łączenia;
  11. przygotowywanie i przekazywanie do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami informacji dotyczących źródeł spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW, w celu uwzględnienia w rejestrze średnich źródeł spalania paliw (rejestrze MCP).

 5. Do zadań Biura Gospodarowania Odpadami należy w szczególności:
  1. przygotowywanie projektu wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;
  2. wdrażanie i monitoring realizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;
  3. prowadzenie spraw związanych z opłatą produktową, opłatą za nieprzeprowadzenie publicznej kampanii edukacyjnej, opłatą za nieosiągnięcie poziomu odzysku i recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji;
  4. prowadzenie bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami;
  5. prowadzenie spraw związanych ze sprawozdawczością dotyczącą baterii i akumulatorów;
  6. prowadzenie spraw związanych ze sprawozdawczością przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami;
  7. prowadzenie spraw związanych ze sprawozdawczością dotyczącą opakowań i odpadów opakowaniowych;
  8. prowadzenie spraw związanych ze sprawozdawczością oraz wykazem przedsiębiorców prowadzących stację demontażu i punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji;
  9. prowadzenie spraw związanych ze sprawozdawczością dotyczącą realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi;
  10. prowadzenie rejestru rodzaju, ilości i miejsc występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska oraz instalacji i urządzeń, w których substancje te były lub są wykorzystywane;
  11. przygotowywanie projektów decyzji w zakresie gospodarki odpadami;
  12. prowadzenie spraw związanych ze zmianą statusu odpadów niebezpiecznych na inne niż niebezpieczne;
  13. prowadzenie spraw związanych z uznaniem przedmiotu lub substancji za produkt uboczny;
  14. realizacja zadań związanych z przeprowadzeniem egzaminów w sprawie stwierdzenia kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami;
  15. kontrola podmiotów korzystających ze środowiska w zakresie objętym właściwością Marszałka;
  16. przekazywanie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej informacji o przedsiębiorcach i innych podmiotach o uzyskaniu, cofnięciu, utracie i wygaśnięciu uprawnień wynikających z udzielanych przez Marszałka:
   1. zezwoleń na przetwarzanie odpadów w procesach odzysku i unieszkodliwiania,
   2. pozwoleń na wytwarzanie odpadów,
   3. zezwoleń na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych;
  17. prowadzenie rejestru informacji znajdujących się w posiadaniu Departamentu, które podlegają przekazaniu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zgodnie z przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej;

 6. Do zadań Samodzielnego Stanowiska ds. organizacyjnych i finansów należy w szczególności:
  1. prowadzenie spraw związanych z budżetem Departamentu Ochrony Środowiska, w tym:
   1. planowanie budżetu,
   2. sporządzanie zaangażowania wydatków bieżących,
   3. sporządzanie sprawozdań z realizacji budżetu;
  2. rozliczanie finansowe dotacji, zadań i projektów realizowanych przez Departament, w tym:
   1. zadań inwestycyjnych w zakresie ochrony środowiska realizowanych przez Departament,
   2. szkoleń, konferencji i spotkań organizowanych przez Departament,
   3. zlecania prac i usług związanych z realizacją zadań Departamentu,
   4. wyjazdów krajowych i zagranicznych,
   5. zakupów realizowanych przez Departament;
  3. współpraca z parkami krajobrazowymi w zakresie planowania budżetu, angażowania wydatków bieżących oraz realizacji budżetu;
  4. współpraca z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie m.in. przygotowywania wniosków aplikacyjnych związanych z dofinansowaniem działań realizowanych przez Departament oraz prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Sprawy załatwiane w Departamencie

Wersja nieobowiązująca

Strona może zawierać nieaktualną treść i załączniki. Możesz pozostać na tej stronie lub przejść na wersję z obowiązującą zawartością.