Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Lista spraw

Ogłoszono przez Marcin Grzegorczyk

Wydawanie decyzji o wyrażeniu zgody na wydobywanie odpadów

Nazwa sprawy:

Wydawanie decyzji wyrażającej zgodę na wydobywanie odpadów:

 1. z zamkniętego składowiska odpadów nieposiadającego instrukcji prowadzenia składowiska odpadów;
 2. ze zwałowiska odpadów (tj. miejsca składowania odpadów przemysłowych, dla którego nie było wymagane uzyskanie decyzji dotyczącej lokalizacji lub decyzji o pozwoleniu na budowę);
 3. z obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych.

 

Termin załatwienia:

W ciągu miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku, a sprawy szczególnie skomplikowanej w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Osoba kontaktowa:

Agnieszka Rzymowska – Kierownik Biura Gospodarowania Odpadami
Jolanta Karwacka – Główny Specjalista
Marta Pikus – Inspektor

Telefon kontaktowy:

89 512 54 66
89 512 54 61
89 512 54 62

Miejsce załatwienia i odbioru:

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Departament Ochrony Środowiska
Biuro Gospodarowania Odpadami
ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn

Sposób załatwienia:

W drodze decyzji administracyjnej

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wyrażenie zgody na wydobywanie odpadów powinien zawierać informacje określone w art. 144 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm).

 1. imię i nazwisko lub nazwę podmiotu oraz adres zamieszkania lub siedziby;
 2. adres składowiska odpadów albo lokalizację zwałowiska odpadów, którego wniosek dotyczy

Do wniosku zainteresowany wydobyciem odpadów dołącza ekspertyzę dotyczącą wydobywania odpadów, która powinna obejmować informacje określone w art. 144 ust. 5 ustawy o odpadach:

 1. rodzaj i szacunkową masę odpadów przewidzianych do wydobycia;
 2. techniczny sposób wydobywania odpadów;
 3. sposób zapobiegania negatywnemu oddziaływaniu wydobywania odpadów na życie lub zdrowie ludzi oraz na środowisko;
 4. opis oddziaływania planowanego wydobywania odpadów na środowisko;
 5. opis technicznego zabezpieczenia miejsca po wydobyciu odpadów, a w przypadku zamkniętego składowiska odpadów lub jego części także opis działań rekultywacyjnych.

 

Wniosek o wydanie zgody na wydobywanie odpadów wydobywczych z obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych powinien dodatkowo zawierać informacje, o których mowa w art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (Dz. U. z 2013. poz. 1136 z późn. zm.), tj.:

 1. imię i nazwisko oraz adres zamieszkania lub nazwę i adres siedziby posiadacza odpadów prowadzącego obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych;
 2. lokalizację obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych;
 3. klasyfikację obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych;
 4. informacje niezbędne do sporządzenia zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego, o którym mowa w art. 37 ustawy o odpadach wydobywczych, zgodnie z art. 260 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.

 

Opłaty:

Do wniosku należy również dołączyć dowód opłaty skarbowej w wysokości 500,00 zł. (zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 ze zm.) Opłatę skarbową należy wnieść na konto Urzędu Miasta Olsztyn, Pl. Jana Pawła II 1, 10 – 101 Olsztyn:

Bank Handlowy w Warszawie S.A.
20 1030 1218 0000 0000 9040 1513

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje odwołanie do Ministra Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Pisemne odwołania należy składać drogą pocztową lub osobiście w siedzibie Urzędu w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Uwagi:

Zgodnie z art. 144 ust. 3, w związku z art. 129 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.) Marszałek województwa jest właściwy w sprawie wydania zgody na wydobywanie odpadów z zamkniętego składowiska odpadów nieposiadającego instrukcji prowadzenia składowiska odpadów oraz ze zwałowiska odpadów. Zgodnie z art. 40 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1136 z późn. zm.) Marszałek województwa jest właściwy dla:

 • przedsięwzięć, dla których koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie, wydobywanie kopalin ze złóż udziela minister właściwy do spraw środowiska lub marszałek województwa,
 • przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.

 

Podstawa prawna:

Art. 144 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.);

Art. 18 ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.).