Wersja obowiązująca z dnia

Informacje ogólne o Sejmiku Województwa

Sejmik jest organem stanowiącym i kontrolnym województwa warmińsko – mazurskiego. Sejmik województwa warmińsko – mazurskiego stanowi akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze województwa lub jego części. Przewodniczący sejmiku województwa warmińsko – mazurskiego podpisuje akty prawa miejscowego przyjęte przez sejmik województwa, niezwłocznie po ich uchwaleniu i kieruje je do publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym Sejmik województwa wybiera ze swojego grona przewodniczącego i wiceprzewodniczących, którzy nie mogą wchodzić w skład zarządu województwa. Przewodniczący sejmiku organizuje pracę sejmiku i prowadzi jego obrady, nie ma uprawnień do reprezentowania województwa na zewnątrz. Sejmik województwa warmińsko – mazurskiego obraduje na sesjach zwołanych przez przewodniczącego co najmniej raz na kwartał. Sejmik może powoływać z grona radnych stałe i doraźnie komisje do wykonywania określonych czynności i zadań. Sejmik swoje zadania stanowiące wykonuje poprzez uchwalanie uchwał.

Kompetencje sejmiku

  • Sejmik województwa warmińsko – mazurskiego stanowi akty prawa miejscowego, w tym statut województwa (jest on uchwalany po uzgodnieniu z Prezesem Rady Ministrów), zasady gospodarowania mieniem wojewódzkim, a także zasady i tryb korzystania z wojewódzkich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
  • Sejmik województwa warmińsko – mazurskiego uchwala strategię rozwoju województwa oraz wieloletnie programy wojewódzkie. Do wyłącznej właściwości sejmiku należy również uchwalanie planu zagospodarowania przestrzennego.
  • Sejmik województwa warmińsko – mazurskiego uchwala także programy wojewódzkie służące realizacji ponadlokalnych i regionalnych celów publicznych.
  • Do wyłącznej właściwości sejmiku należy podejmowanie uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, podejmowanie uchwały w sprawie szczegółowości układu wykonawczego budżetu województwa.
  • Sejmik województwa warmińsko – mazurskiego uchwala również budżet województwa i określa zasady udzielania dotacji z budżetu województwa.
  • Rozpatruje sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowe województwa oraz sprawozdania z wykonania wieloletnich programów województwa.
  • Podejmuje uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium zarządowi województwa z tytułu wykonania budżetu.
  • Sejmik województwa warmińsko – mazurskiego wybiera ponadto i odwołuje zarząd województwa, rozpatruje sprawozdania z jego działalności oraz powołuje i odwołuje, na wniosek marszałka województwa, skarbnika województwa, który jest głównym księgowym budżetu województwa.

 

Zarówno Sesje Sejmiku Województwa jak i posiedzenia Komisji Sejmiku są jawne i może w nich uczestniczyć każdy zainteresowany.