Wersja obowiązująca z dnia

Etyka

Kodeks Etyczny Pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego został opracowany w ramach projektu pt. „Profesjonalny urząd administracji samorządowej”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Priorytetu V Dobre rządzenie, Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Nr konkursu 2/POKL/5.2.1/2009.

Zarządzeniem Nr 149/2011 Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie ustanowienia Kodeksu Etycznego Pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie (treść zarządzenia), przyjęto zbiór zasad i wartości etycznych, wyznaczających standardy postępowania pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego. Dokument ma służyć budowaniu uczciwej, efektywnej i przyjaznej administracji samorządowej, kształtowaniu właściwych relacji pracowników Urzędu ze społecznością lokalną.

Zarządzeniem Nr 153/2011 Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Kodeksu Etycznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, powołany został Zespół, który odpowiedzialny jest za przestrzeganie wartości i zasad Kodeksu Etycznego przez pracowników Urzędu.

Zarządzeniem Nr 114/2020 Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 27 lipca 2011 r. zmienionoe zarządzenie nr 149/2011 Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie ustanowienia Kodeksu Etycznego Pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

W celu zapewnienia odpowiednich, powszechnie dostępnych warunków zgłaszania członkom Zespołu ds. Kodeksu Etycznego przypadków nieetycznego postępowania w Urzędzie utworzono adres poczty elektronicznej: etyka@warmia.mazury.pl

Dodatkowo mogą Państwo wyrazić swoją opinię na temat usług w Urzędzie wypełniając Ankietę.

Załączniki