Ochrona Danych Osobowych

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Urząd Marszałkowski
Wersja z dnia

Ochrona Danych Osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

(ogólna dla Klientów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie)

Zgodnie z obowiązkiem nałożonym art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), poniżej przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

 1. Administratorem danych osobowych jest (w zależności od realizowanych zadań):
  1. Województwo Warmińsko – Mazurskie w zakresie zadań realizowanych odpowiednio przez Marszałka Województwa, Zarząd Województwa, Sejmik Województwa lub Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020,
  2. Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, Kontakt z administratorem możliwy jest pod adresem korespondencyjnym: ul. E. Plater 1, 10- 562 Olsztyn.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych - Pana Pawła Żywickiego, z którym kontakt jest możliwy pod adresem email: iod@warmia.mazury.pl lub pod numerem telefonu: +48 89 521 94 39.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu, w jakim administrator je pozyskał, w zakresie niezbędnym:
  1. do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z realizacją zadań własnych bądź zadań zleconych, w szczególności na podstawie ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa,
  2. do realizacji zadań i obowiązków nałożonych na administratora na podstawie innych obowiązujących przepisów prawa albo gdy jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej. W głównej mierze dane osobowe są przetwarzane w związku z realizacją zadań jakie ciążą na administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisach prawa, a w szczególności w związku z prowadzeniem postępowań administracyjnych, wszczętych:
   • z urzędu - wówczas przysługuje Pani/Panu status strony postępowania lub dane osobowe są niezbędne dla ustalenia obowiązków, czy uprawnień innych podmiotów,
   • na Pani/ Pana wniosek,
   • na wniosek innych podmiotów - wówczas przysługuje Pani/Panu status strony postępowania lub dane osobowe są niezbędne dla ustalenia uprawnień podmiotu występującego z wnioskiem zobowiązującym administratora do wszczęcia określonego postępowania.
  3. do wykonania umowy, której Pan/Pani jest stroną lub do podjęcia działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy. Dane osobowe są niezbędne do podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy i jej sporządzenia, co wymaga jednoznacznej identyfikacji stron umowy, a także dla realizacji wynikających z tej umowy obowiązków i uprawnień oraz realizacji obowiązków publicznoprawnych ciążących na administratorze,
  4. do realizacji celu, w jakim wyraził Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest przesłanką legalizującą przetwarzania danych przez administratora w przypadkach wyjątkowych, w ściśle określonych okolicznościach. Zgoda może być w każdym momencie cofnięta, co nie wpływa na legalność przetwarzania danych w okresie pomiędzy wyrażeniem zgodny na przetwarzanie danych, a cofnięciem tej zgody.
 4. dane osobowe będą przekazywane następującym odbiorcom:
  1. podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
  2. podmioty, które na podstawie stosownych umów lub porozumień przetwarzają dane osobowe, dla których administratorem jest podmiot wskazany w pkt 1a lub 1b,
  3. podmioty wspomagające administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków poprzez świadczeniu usług (w tym przypadku Administrator zawiera w umowach stosowne zapisy powierzenia przetwarzania danych osobowych),
 5. dane osobowe będą przechowywane przez okres:
  1. wskazany w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, oraz przez okres przewidziany w innych przepisach szczególnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt,
  2. trwania i wykonywania zawartej umowy oraz niezbędny do ustalenia, obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń,
  3. niezbędny do osiągnięcia celu, w którym zostały zebrane, na podstawie zgody.
 6. w każdym czasie przysługuje Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, jak również prawo żądania ich sprostowania, a także prawo do usunięcia danych i ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych odpowiednio w art. 17 i art. 18 RODO,
 7. jeżeli uważa Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, ma Pan/Pani prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych osobowych jest:
  1. wymogiem ustawowym, w przypadkach, o których mowa w pkt. 3a i 3b ze względu na konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub konieczność wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (brak podania danych uniemożliwi realizację obowiązku ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa),
  2. wymogiem umownym, w przypadku, o którym mowa w pkt. 3c (podanie danych ma na celu zawarcie i prawidłową realizację umowy, a ewentualne ich niepodanie będzie skutkowało nie zawarciem umowy),
  3. dobrowolne, w przypadku, o którym mowa w pkt. 3d kiedy świadomie i dobrowolnie wyrażono zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu określonym taką zgodą (brak zgody uniemożliwi przetwarzanie danych w zakresie określonym zgodą),
 9. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej nie będą również poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Niezależnie od powyższego, obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 lub 14 RODO dotyczący pozyskanych danych osobowych przez administratora w formie zindywidualizowanej i uwzględniającej charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania danych osobowych realizowany jest przy każdej czynności, w ramach której przetwarzane są dane osobowe przez administratora, a w szczególności przez poszczególne komórki organizacyjne urzędu przy pierwszym kontakcie z osobą fizyczną, a także przez umieszczenie stosownych informacji na drukach/wnioskach/formularzach dostępnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Ponadto, odnośnie monitoringu wizyjnego stosowanego w poszczególnych lokalizacjach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie obowiązek informacyjny realizowany jest poprzez oznakowanie miejsc objętych monitoringiem wizyjnym stosownymi piktogramami, zaś szczegółowa klauzula informacyjna dostępna jest do pobrania tutaj.

W zakresie spełnienia obowiązku ciążącego na Administratorze, polegającego na transmitowaniu i utrwalaniu za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk obrad sesji Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego klauzula informacyjna dostępna jest przy wejściu do Sali Sesyjnej Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego lub pod linkiem: https://bip.warmia.mazury.pl/kategoria/114/sejmik-wojewodztwa-archiwum-z-obrad-sesji-sejmiku.html