Wersja obowiązująca z dnia

Informacje nieudostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej

Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2020 poz. 2176) z 6 września 2001 r., Biuletyn Informacji Publicznej został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej. Informacje publiczne, które nie zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, a także nie zostały udostępnione w drodze wyłożenia lub wywieszenia, udostępniane są wszystkim zainteresowanym na wniosek. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej bez pisemnego wniosku.

Wnioski o udostępnienie informacji publicznej należy kierować bezpośrednio do właściwych merytoryczne departamentów/biur lub na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie: ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn.

Zasady udostępniania informacji publicznej oraz zakres podlegający udostępnieniu tychże informacji określone są w ustawie z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2020 poz. 2176).

Wniosek w formie ustnej można złożyć w sekretarciacie Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego (ul. Głowackiego 17, pok nr 1, Olsztyn).

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie nie przewiduje przyjmowanie wniosków za pośrednictwem portali społecznościowych.

Wnioski o udostępnienie informacji publicznej można wysyłać na adres e-mail: dsi@warmia.mazury.pl oraz bip@warmia.mazury.pl.

Klauzula informacyjna związana z obowiązkiem realizacji wniosków o udostępnienie informacji publicznej

Zgodnie z obowiązkiem nałożonym art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), poniżej przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

  1. administratorem danych osobowych jest Województwo Warmińsko–Mazurskie w zakresie zadań realizowanych przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego lub Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn (dalej: Administrator).
  2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem email: iod@warmia.mazury.pl.
  3. dane osobowe przetwarzane będą w celu spełnienia obowiązku ciążącego na Administratorze, polegającego na umożliwieniu realizacji praw dostępu do informacji publicznej. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2019 poz. 1429)
  4. dane osobowe mogą być udostępnione innym podmiotom wyłącznie w zakresie, w jakim jest to dozwolone przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
  5. dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji wniosku oraz przechowywane przez okres wskazany w przepisach ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz zgodnie z instrukcją kancelaryjną obowiązującą w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
  6. w każdym czasie przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, jak również prawo żądania ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Prawo do usunięcia danych podlega realizacji wyłącznie na zasadach określonych w art. 17 RODO.
  7. podanie danych osobowych odbywa się na podstawie obowiązujących regulacji prawnych, jednak konsekwencją odmowy podania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji wniosku.
  8. jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Załączniki