Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Informacje nieudostępniane

Ogłoszono przez Michał Chomej | wersja archiwalna

Informacje ogólne

Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2018 poz. 1330) z 6 września 2001 r., Biuletyn Informacji Publicznej został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej. Informacje publiczne, które nie zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, a także nie zostały udostępnione w drodze wyłożenia lub wywieszenia, udostępniane są wszystkim zainteresowanym na wniosek. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej bez pisemnego wniosku.

Wnioski o udostępnienie informacji publicznej należy kierować bezpośrednio do właściwych merytoryczne departamentów/biur lub na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie: ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn.

Zasady udostępniania informacji publicznej oraz zakres podlegający udostępnieniu tychże informacji określone są w ustawie z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2018 poz. 1330).

Wniosek w formie ustnej można złożyć w sekretarciacie Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego (ul. Głowackiego 17, pok nr 1, Olsztyn).

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie nie przewiduje przyjmowanie wniosków za pośrednictwem portali społecznościowych.

Wnioski o udostępnienie informacji publicznej można wysyłać na adres e-mail: dsi@warmia.mazury.pl oraz bip@warmia.mazury.pl.

Klauzula informacyjna związana z obowiązkiem realizacji wniosków o udostępnienie informacji publicznej

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.:

  1. Administratorem danych osobowych Wnioskodawcy podanych we wniosku o udostępnienie informacji publicznej jest Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn.
  2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych, adres e-mail: iod@warmia.mazury.pl
  3. Dane osobowe Wnioskodawcy będą przetwarzane w związku z realizacją prawa dostępu do informacji publicznej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenia, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
  4. Dane osobowe Wnioskodawcy będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa dotyczących archiwizacji dokumentacji związanej z dostępem do informacji publicznej.
  5. Wnioskodawcy przysługuje prawo dostępu do danych osobowych jego dotyczących.
  6. Dane osobowe Wnioskodawcy będą wykorzystywane wyłącznie do celów realizacji obowiązku wynikającego z przepisów dotyczących udostępniania informacji publicznej, zgodnych z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2018 poz. 1330).