Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Rejestr zmian

#ModułTytułWprowadziłData
  
1Akty prawneUchwała w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2019-2020 zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego pn.: „Publikacje spełniające wysokie standardy merytoryczne i redakcyjne, realizowane w trybie wieloletnim ze względu na złożoność tematyczną” przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacieMichał Chomej2019-06-14 15:26:11
2Informacje,konkursy, ogłoszeniaOgłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2019-2020 zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego pn.: „Publikacje spełniające wysokie standardy merytoryczne i redakcyjne, realizowane w trybie wieloletnim ze względu na złożoność tematyczną”Marcin Grzegorczyk2019-06-14 15:12:47
3Zamówienia publiczneSzacowanioe wartości zamówienia usługi polegającej na promocji Województwa Warmińsko-Mazurskiego podczas zawodów motocrossowych w ReszluMarcin Grzegorczyk2019-06-14 14:53:03
4Zamówienia publiczneZaproszenie do składania ofert na wykonanie usługi promocji Województwa Warmińsko-Mazurskiego podczas cyklu wyścigów rowerowych Mazury MTBMarcin Grzegorczyk2019-06-14 14:43:00
5Zamówienia publiczneOrganizacja szkoleń dla potencjalnych beneficjentów i beneficjentów Programu RPO WiM 2014-2020.Marcin Grzegorczyk2019-06-14 14:33:31
6Zamówienia publiczneSzacowanie wartości zamówienia: promocja Województwa Warmińsko-Mazurskiego podczas zawodów triathlonowych Adrenaline.pl Cross Triathlon SzczytnoMarcin Grzegorczyk2019-06-14 09:20:54
7Akty prawneUchwała zmieniająca Uchwałę nr 2/27/19/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/19 na dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014−2020 z zakresu Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działania 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałania 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursoweMarcin Grzegorczyk2019-06-14 08:02:07
8Akty prawneUchwała w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-001/19 w ramach Osi Priorytetowej 2 Kadry dla gospodarki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Działania 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałania 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty konkursowe poprzez zatwierdzenie Listy rankingowej wszystkich wniosków podlegających ocenie merytorycznej w ramach KOP dla konkursu nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-001/19Michał Chomej2019-06-13 14:55:14
9Informacje,konkursy, ogłoszeniaOgłoszenie otwartego konkursu ofert o zlecenie w 2019 r. przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ze środków PFRON, zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnychMichał Chomej2019-06-13 14:52:23
10Informacje,konkursy, ogłoszeniaOtwarty konkurs ofert o zlecenie w 2019 roku przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ze środków PFRON, zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnychMichał Chomej2019-06-13 14:48:56
Strona 1 z 1971