Wersja obowiązująca z dnia

Język migowy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 20) osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się (zwana dalej „osobą uprawnioną”) ma prawo do:

 1. załatwienia sprawy przy pomocy osoby przybranej

  Osoby uprawnione mają prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu sprawy w Urzędzie. Osoba przybrana powinna mieć ukończone 16 lat. Z pomocy osoby przybranej osoba uprawniona nie będzie mogła skorzystać wyłącznie w sytuacji, gdy wnioskowane dane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych, a dostęp do nich przysługuje wyłącznie osobie uprawnionej.

 2. kontaktu z Urzędem za pośrednictwem środków wspierających komunikowanie się

  Mając na uwadze potrzeby osób uprawnionych Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie udostępnia następujące środki wspierające komunikowanie się:

  • faks (89) 521 95 69,

  • telefonicznie, przy pomocy osoby trzeciej tel. (89) 521 90 00,

  • SMS: 789 374 088,

  • poczta elektroniczna: bok@warmia.mazury.pl.

 3. skorzystania z usług tłumacza języka migowego

  Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zapewnia możliwość korzystania z usług tłumacza języka migowego. Osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z usług tłumacza języka migowego, co najmniej na trzy dni robocze wcześniej.

  Wyjątkiem są sytuacje nagłe.

Załączniki