Instrukcja korzystania z Biuletynu Informacji Publicznej

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Instrukcja korzystania z BIP
Wersja z dnia

Instrukcja korzystania z Biuletynu Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej. BIP został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej. Prowadzony jest na podstawie następujących przepisów prawa:

  • Ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2020 poz. 2176),
  • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 roku w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. 2007 nr 10 poz. 68),
  • innych przepisów na podstawie których Urząd Marszałkowski realizuje swoje zadania.

Treści i załączniki uchwał opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej dostępne są do obejrzenia lub pobrania w formacie PDF, bądź Word. Do przeglądania tych dokumentów niezbędny jest bezpłatne programy AcrobatReader, bądź Word Viewer.

Osoby niewidome, a także np. osoby, którym ruchy spastyczne uniemożliwiają korzystanie z myszy, do nawigowania po stronie mogą używać samej klawiatury. Poniżej prezentujemy informacje o obsłudze strony przy pomocy najważniejszych klawiszy:

  • Tab - zastępuje kursor myszy, co pozwala przechodzić między kolejnymi aktywnymi elementami strony; każde wciśniecie Tab to przesunięcie się do przodu, na kolejny element;
  • Shift+Tab - działa jak Tab, ale „do tyłu”; każde wciśniecie Shift+Tab to przesunięcie się do tyłu, na poprzedni element;
  • Enter - zastępuje lewy przycisk myszy (przycisk akceptacji wyboru); wciskając enter, gdy zaznaczony został już link, otworzysz ten link i przejdziesz na nową stronę lub do nowego dokumentu; W przypadku menu, gdy dla danego elementu występuje podmenu, wciśnięcie enter powoduje rozwinięcie podmenu. W przypadku braku podmenu przycisk pozwala otworzyć artykuł, bądź listę artykułów znajdujących się pod danym odnośnikiem.
  • Spacja - pozwala otworzyć artykuł, bądź listę artykułów znajdujących się pod danym odnośnikiem w przypadku, gdy dany element menu posiada podmenu.
  • Backspace - pozwala cofnąć się na poprzednio odwiedzoną stronę.

Instrukcja korzystania z Biuletynu Informacji Publicznej

Logo BIP pozwala na otwarcie strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej tworzonej przez Ministra właściwego do spraw administracji publicznej. Strona główna BIP zawiera wykaz podmiotów, zobowiązanych zgodnie z ustawą do udostępniania informacji publicznej, wraz z odnośnikami umożliwiającymi połączenia z ich stronami.

Herb Województwa Warmińsko-Mazurskiego pozwala przejść do strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Wyszukiwarka – tutaj można wyszukać, poprzez wpisanie odpowiedniej frazy, dokumenty opublikowane w BIP-ie.

MENU PRZEDMIOTOWE

Województwo – znajdują się tu podstawowe informacje przedstawiające charakterystykę Województwa Warmińsko–Mazurskiego, opis wszelkich strategii i programów wieloletnich, mających na celu pobudzenie rozwoju społeczno-gospodarczego Regionu, realizowanych przez Samorząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie. Dodatkowo znajdują się tu podstawowe informacje o składzie zarządu, danych teleadresowych oraz zakres kompetencji poszczególnych marszałków i członków zarządu.

Sejmik Województwa – w tym miejscu dowiesz się o działalności organu stanowiącego i kontrolnego jakim jest Sejmik Województwa Warmińsko–Mazurskiego w Olsztynie. Będziesz miał wgląd do takich dokumentów jak: regulamin sejmiku, plan pracy, porządki obrad, protokoły z obrad sesji i protokoły z posiedzeń komisji. Dowiesz się kto stanowi prezydium, kto jest radnym oraz jakie funkcjonują komisje i jaki jest ich skład osobowy. Znajdują się tutaj również podstawowe informacje na temat wyborów do organów samorządu terytorialnego tj. komisji wyborczych i obwieszczeń.

Urząd Marszałkowski - w tym miejscu znajduję się aktualna wersja regulaminu organizacyjnego wraz ze zmianami. Zakładka zawiera również zakres wykonywanych zadań przez samorząd województwa warmińsko-mazurskiego, listę wszystkich departamentów i biur w Urzędzie Marszałkowskim wraz ze szczegółowym opisem zawierającym: dane teleadresowe, zakres wykonywanych zadań oraz listę załatwianych spraw. Dostępna jest tutaj również lista spraw jakie można załatwić w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko–Mazurskiego w Olsztynie. Każda sprawa zawiera dokładny opis procedury jej realizacji w merytorycznym Departamencie/Biurze urzędu wraz z danymi kontaktowymi do osób zajmujących się poszczególną sprawą. Aby uzyskać listę wszystkich spraw realizowanych przez wybrany Departament/Biuro należy kliknąć na podlinkowaną jego nazwę w opisie sprawy.

Oświadczenia majątkowe – znajduje się tu zbiór oświadczeń majątkowych Członków Zarządu Województwa Warmińsko–Mazurskiego, Radnych Województwa, osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Marszałka Województwa oraz Dyrektorów podległych jednostek organizacyjnych.

Zamówienia Publiczne – zestawienie aktualnych ogłoszeń o udzieleniu zamówień publicznych, także zamówień w toku, zakończonych oraz archiwalnych. Zainstalowana w tym miejscu wyszukiwarka umożliwia wyszukiwanie zamówień publicznych po numerze zamówienia, trybach realizacji zamówienia, rodzajach zamówień, dacie ogłoszenia, terminie składania ofert, tytule oraz statusie.

Nabór – zestawienie aktualnych ogłoszeń o naborze do pracy, a także ogłoszeń w ramach których następuje weryfikacja kandydatów, bądź postępowanie jest zakończone. Zainstalowana w tym miejscu wyszukiwarka umożliwia wyszukiwanie ogłoszeń o naborze po dacie ogłoszenia, terminie złożenia dokumentów, nazwie komórki organizacyjnej, stanowisku, bądź statusie.

Akty prawne – zakładka zawiera katalog uchwał przyjętych przez Zarząd i Sejmik Województwa Warmińsko–Mazurskiego. Zainstalowana w tym miejscu wyszukiwarka umożliwia szybkie dotarcie do konkretnych aktów prawnych poprzez określenie grupy tematycznej, daty podjęcia uchwały, numeru aktu, tytułu, bądź statusu.

Informacje, konkursy, ogłoszenia – informacje związane z pracą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko–Mazurskiego w Olsztynie.

INFORMACJE DZIEDZINOWE

Organizacje pozarządowe – zakładka zawiera szczegółowe informacje dotyczące prowadzenia działalności pożytku publicznego przez organizacje pozarządowe. Znajdziesz tu ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych oraz pobierzesz wzory ofert i sprawozdań.

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego – zakładka stworzona celem przekazywania informacji o stworzonej w zamiarze rozwoju dialogu administracji publicznej (rządowej i samorządowej) z partnerami społecznymi (związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców) Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.

Polityka Społeczna – zakładka poświęcona pomocy i integracji społecznej oraz osobom niepełnosprawnych. Znajdziesz tu informacje o wykorzystaniu środków PEFRON, raporty miesięczne o wolnych miejscach w całodobowych placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz bilans potrzeb w zakresie pomocy społecznej.

Geologia – w tym miejscu można pobrać aktualny wykaz decyzji koncesyjnych oraz kart informacyjnych złóż kopalin oraz wykazy opracowań i dokumentacji zgromadzonych w Wojewódzkich Archiwach Geologicznych.

Gospodarka nieruchomościami – w tym miejscu znajdują się wszelkie ogłoszenia dotyczące nieruchomości stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego województwa, ich sprzedaży, kupnie, itp.

Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy – tutaj zawarte są rejestry, ewidencje, a także archiwa tworzone i przechowywane przez Urząd Marszałkowski.

Konsultacje społeczne – w tym miejscu publikowane są ogłoszenia wraz z zaproszeniem do udziału w konsultacjach społecznych oraz sprawozdania z przeprowadzonych już konsultacji.

Kontrole i audyt – tutaj znajdziesz informacje dotyczące organizacji działalności kontrolnej wykonywanej przez wyznaczone komórki Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie, także plan kontroli oraz skrócone sprawozdania z przeprowadzonych kontroli.

Ochrona Środowiska – w tym miejscu umieszczone są programy, strategie, raporty, wykazy i inne dane dotyczące ochrony środowiska na terenie województwa warmińsko–mazurskiego.

STOPKA

Dane Jednostki – podstawowe dane teleadresowe do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Redakcja Biuletynu – tutaj znajdują się dane redakcji nadzorującej funkcjonowanie BIP-u.

Informacje dodatkowe - tutaj znajdują się odnośniki do takich informacji jak instrukcja korzystania z BIP, informacje nieudostępnione (możliwość pobrania wniosku o udostępnienie informacji publicznych będących w posiadaniu Urzędu Marszałkowskiego, ale nieudostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej. Zgodnie z art. 10 ust. 1 informacja, która nie została udostępniona w BIP, jest udostępniana na wniosek) oraz ponowne wykorzystywanie informacji publicznej (odnośnik do wzorów dokumentów umożliwiających złożenie wniosku do Urzędu o ponowne wykorzystanie informacji publicznej).

Inne serwisy – odnośniki do innych serwisów powiązanych z Biuletynem Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.