Wersja obowiązująca z dnia

Instrukcja korzystania z Biuletynu Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej. BIP został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej. Prowadzony jest na podstawie następujących przepisów prawa:

  • Ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2020 poz. 2176),
  • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 roku w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. 2007 nr 10 poz. 68),
  • innych przepisów na podstawie których Urząd Marszałkowski realizuje swoje zadania.

Treści i załączniki uchwał opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej dostępne są do obejrzenia lub pobrania w formacie PDF, bądź Word. Do przeglądania tych dokumentów niezbędny jest bezpłatne programy AcrobatReader, bądź Word Viewer.

Osoby niewidome, a także np. osoby, którym ruchy spastyczne uniemożliwiają korzystanie z myszy, do nawigowania po stronie mogą używać samej klawiatury. Poniżej prezentujemy informacje o obsłudze strony przy pomocy najważniejszych klawiszy:

  • Tab - zastępuje kursor myszy, co pozwala przechodzić między kolejnymi aktywnymi elementami strony; każde wciśniecie Tab to przesunięcie się do przodu, na kolejny element;
  • Shift+Tab - działa jak Tab, ale „do tyłu”; każde wciśniecie Shift+Tab to przesunięcie się do tyłu, na poprzedni element;
  • Enter - zastępuje lewy przycisk myszy (przycisk akceptacji wyboru); wciskając enter, gdy zaznaczony został już link, otworzysz ten link i przejdziesz na nową stronę lub do nowego dokumentu; W przypadku menu, gdy dla danego elementu występuje podmenu, wciśnięcie enter powoduje rozwinięcie podmenu. W przypadku braku podmenu przycisk pozwala otworzyć artykuł, bądź listę artykułów znajdujących się pod danym odnośnikiem.
  • Spacja - pozwala otworzyć artykuł, bądź listę artykułów znajdujących się pod danym odnośnikiem w przypadku, gdy dany element menu posiada podmenu.
  • Backspace - pozwala cofnąć się na poprzednio odwiedzoną stronę.

Instrukcja korzystania z Biuletynu Informacji Publicznej

Logo BIP pozwala na otwarcie strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej tworzonej przez Ministra właściwego do spraw administracji publicznej. Strona główna BIP zawiera wykaz podmiotów, zobowiązanych zgodnie z ustawą do udostępniania informacji publicznej, wraz z odnośnikami umożliwiającymi połączenia z ich stronami.

Herb Województwa Warmińsko-Mazurskiego pozwala przejść do strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Wyszukiwarka – tutaj można wyszukać, poprzez wpisanie odpowiedniej frazy, dokumenty opublikowane w BIP-ie.

MENU PRZEDMIOTOWE

Województwo – znajdują się tu podstawowe informacje przedstawiające charakterystykę Województwa Warmińsko–Mazurskiego, opis wszelkich strategii i programów wieloletnich, mających na celu pobudzenie rozwoju społeczno-gospodarczego Regionu, realizowanych przez Samorząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie. Dodatkowo znajdują się tu podstawowe informacje o składzie zarządu, danych teleadresowych oraz zakres kompetencji poszczególnych marszałków i członków zarządu.

Sejmik Województwa – w tym miejscu dowiesz się o działalności organu stanowiącego i kontrolnego jakim jest Sejmik Województwa Warmińsko–Mazurskiego w Olsztynie. Będziesz miał wgląd do takich dokumentów jak: regulamin sejmiku, plan pracy, porządki obrad, protokoły z obrad sesji i protokoły z posiedzeń komisji. Dowiesz się kto stanowi prezydium, kto jest radnym oraz jakie funkcjonują komisje i jaki jest ich skład osobowy. Znajdują się tutaj również podstawowe informacje na temat wyborów do organów samorządu terytorialnego tj. komisji wyborczych i obwieszczeń.

Urząd Marszałkowski - w tym miejscu znajduję się aktualna wersja regulaminu organizacyjnego wraz ze zmianami. Zakładka zawiera również zakres wykonywanych zadań przez samorząd województwa warmińsko-mazurskiego, listę wszystkich departamentów i biur w Urzędzie Marszałkowskim wraz ze szczegółowym opisem zawierającym: dane teleadresowe, zakres wykonywanych zadań oraz listę załatwianych spraw. Dostępna jest tutaj również lista spraw jakie można załatwić w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko–Mazurskiego w Olsztynie. Każda sprawa zawiera dokładny opis procedury jej realizacji w merytorycznym Departamencie/Biurze urzędu wraz z danymi kontaktowymi do osób zajmujących się poszczególną sprawą. Aby uzyskać listę wszystkich spraw realizowanych przez wybrany Departament/Biuro należy kliknąć na podlinkowaną jego nazwę w opisie sprawy.

Oświadczenia majątkowe – znajduje się tu zbiór oświadczeń majątkowych Członków Zarządu Województwa Warmińsko–Mazurskiego, Radnych Województwa, osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Marszałka Województwa oraz Dyrektorów podległych jednostek organizacyjnych.

Zamówienia Publiczne – zestawienie aktualnych ogłoszeń o udzieleniu zamówień publicznych, także zamówień w toku, zakończonych oraz archiwalnych. Zainstalowana w tym miejscu wyszukiwarka umożliwia wyszukiwanie zamówień publicznych po numerze zamówienia, trybach realizacji zamówienia, rodzajach zamówień, dacie ogłoszenia, terminie składania ofert, tytule oraz statusie.

Nabór – zestawienie aktualnych ogłoszeń o naborze do pracy, a także ogłoszeń w ramach których następuje weryfikacja kandydatów, bądź postępowanie jest zakończone. Zainstalowana w tym miejscu wyszukiwarka umożliwia wyszukiwanie ogłoszeń o naborze po dacie ogłoszenia, terminie złożenia dokumentów, nazwie komórki organizacyjnej, stanowisku, bądź statusie.

Akty prawne – zakładka zawiera katalog uchwał przyjętych przez Zarząd i Sejmik Województwa Warmińsko–Mazurskiego. Zainstalowana w tym miejscu wyszukiwarka umożliwia szybkie dotarcie do konkretnych aktów prawnych poprzez określenie grupy tematycznej, daty podjęcia uchwały, numeru aktu, tytułu, bądź statusu.

Informacje, konkursy, ogłoszenia – informacje związane z pracą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko–Mazurskiego w Olsztynie.

INFORMACJE DZIEDZINOWE

Organizacje pozarządowe – zakładka zawiera szczegółowe informacje dotyczące prowadzenia działalności pożytku publicznego przez organizacje pozarządowe. Znajdziesz tu ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych oraz pobierzesz wzory ofert i sprawozdań.

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego – zakładka stworzona celem przekazywania informacji o stworzonej w zamiarze rozwoju dialogu administracji publicznej (rządowej i samorządowej) z partnerami społecznymi (związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców) Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.

Polityka Społeczna – zakładka poświęcona pomocy i integracji społecznej oraz osobom niepełnosprawnych. Znajdziesz tu informacje o wykorzystaniu środków PEFRON, raporty miesięczne o wolnych miejscach w całodobowych placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz bilans potrzeb w zakresie pomocy społecznej.

Geologia – w tym miejscu można pobrać aktualny wykaz decyzji koncesyjnych oraz kart informacyjnych złóż kopalin oraz wykazy opracowań i dokumentacji zgromadzonych w Wojewódzkich Archiwach Geologicznych.

Gospodarka nieruchomościami – w tym miejscu znajdują się wszelkie ogłoszenia dotyczące nieruchomości stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego województwa, ich sprzedaży, kupnie, itp.

Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy – tutaj zawarte są rejestry, ewidencje, a także archiwa tworzone i przechowywane przez Urząd Marszałkowski.

Konsultacje społeczne – w tym miejscu publikowane są ogłoszenia wraz z zaproszeniem do udziału w konsultacjach społecznych oraz sprawozdania z przeprowadzonych już konsultacji.

Kontrole i audyt – tutaj znajdziesz informacje dotyczące organizacji działalności kontrolnej wykonywanej przez wyznaczone komórki Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie, także plan kontroli oraz skrócone sprawozdania z przeprowadzonych kontroli.

Ochrona Środowiska – w tym miejscu umieszczone są programy, strategie, raporty, wykazy i inne dane dotyczące ochrony środowiska na terenie województwa warmińsko–mazurskiego.

STOPKA

Dane Jednostki – podstawowe dane teleadresowe do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Redakcja Biuletynu – tutaj znajdują się dane redakcji nadzorującej funkcjonowanie BIP-u.

Informacje dodatkowe - tutaj znajdują się odnośniki do takich informacji jak instrukcja korzystania z BIP, informacje nieudostępnione (możliwość pobrania wniosku o udostępnienie informacji publicznych będących w posiadaniu Urzędu Marszałkowskiego, ale nieudostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej. Zgodnie z art. 10 ust. 1 informacja, która nie została udostępniona w BIP, jest udostępniana na wniosek) oraz ponowne wykorzystywanie informacji publicznej (odnośnik do wzorów dokumentów umożliwiających złożenie wniosku do Urzędu o ponowne wykorzystanie informacji publicznej).

Inne serwisy – odnośniki do innych serwisów powiązanych z Biuletynem Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.