Wersja obowiązująca z dnia

Ratownictwo wodne

Informacja o możliwości uzyskania dotacji celowych na realizację w roku 2023 zadań publicznych z zakresu ratownictwa wodnego z pominięciem otwartego konkursu ofert

Zgodnie z art.12 ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz.U. 2022 poz. 147 ze zm.) ratownictwo wodne mogą wykonywać podmioty, które uzyskały zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych na wykonywanie ratownictwa wodnego oraz wpis do rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Zasady postępowania w sprawach udzielania dotacji celowych z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w zakresie ratownictwa wodnego

zostały przyjęte Uchwałą Nr 2/11/16/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 12 stycznia 2016 r. (ze zmianami).

Tekst ujednolicony w/w zasad dostępny jest w załączniku do informacji.

Łączna wysokość środków zaplanowanych w projekcie budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na zadania z zakresu ratownictwa wodnego w 2023 r. to: 450 000 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Ostateczna wysokość dotacji będzie wskazana w uchwale budżetowej Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rok 2023. Organizacja składająca ofertę jest zobowiązana do zapewnienia wkładu własnego finansowego z zastrzeżeniem, że łącznie wkład własny organizacji nie może być niższy niż 10% wartości zadania.

Termin składania ofert na realizację zadań w 2023 r. upływa 20 grudnia 2022 r.

Oferty można składać osobiście w: Biurze Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego 10-447 Olsztyn, ul. Głowackiego 17, pok. nr 3 (w godzinach: pn: 8.00–16.00, wt – pt: 7.30–15.30) lub korespondencyjnie na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn.

O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego lub nadania przesyłki.

Możliwe jest również przesłanie oferty za pomocą platformy ePUAP lub w celu zachowania terminu można przesłać skan oferty mailem na adres: op@warmia.mazury.pl. W przypadku przesłania skanu konieczne jest również dostarczenie podpisanej oferty pocztą lub osobiście.

Kontakt w sprawie: Beata Bogusz, tel. 89 512 58 74 lub Joanna Glezman, tel. 724 777 741.

Załączniki