Ratownictwo wodne

Polityka cookies

Używamy pliki cookies do celów statystycznych i poprawnego działania strony.

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Organizacje Pozarządowe
Wersja z dnia

Ratownictwo wodne

Zgodnie z art.12 ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz.U. 2020 poz. 350) ratownictwo wodne mogą wykonywać podmioty, które uzyskały zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych na wykonywanie ratownictwa wodnego oraz wpis do rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Szczegółowy zakres udzielanych dotacji na wsparcie zadań z zakresu ratownictwa wodnego zawarty jest w Programie współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.

Zasady postępowania w sprawach udzielania dotacji celowych z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w zakresie ratownictwa wodnego zostały przyjęte Uchwałą Nr 2/11/16/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 12 stycznia 2016 r. (ze zmianami).

Tekst ujednolicony w/w zasad dostępny jest w załączniku do informacji.

Łączna wysokość środków zaplanowanych w projekcie budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na zadaniaz zakresu ratownictwa wodnego w 2021 r. to: 450 000 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Ostateczna wysokość dotacji będzie wskazana w uchwale budżetowej Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rok 2021. Organizacja składająca ofertę jest zobowiązana do zapewnienia wkładu własnego finansowego z zastrzeżeniem, że łącznie wkład własny organizacji nie może być niższy niż 10% wartości zadania.

Termin składania ofert na realizację zadań w 2021 r. upływa 20 grudnia 2020 r.

Oferty można składać osobiście w: Biurze Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego 10-447 Olsztyn, ul. Głowackiego 17, pok. nr 3 (w godzinach: pn 8.00–16.00, wt – pt: 7.30–15.30)

lub korespondencyjnie na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn.

Z uwagi na sytuację epidemii zaleca się przesyłanie ofert pocztą. O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego lub nadania przesyłki.

Możliwe jest również przesłanie oferty za pomocą platformy ePUAP lub w celu zachowania terminu można przesłać skan oferty mailem na adres: op@warmia.mazury.pl. W przypadku przesłania skanu konieczne jest również dostarczenie podpisanej oferty pocztą lub osobiście.

Kontakt w sprawie: Beata Bogusz, tel. 89 512 58 74 lub Joanna Glezman, tel. 724 777 741.

Oferta złożona po terminie nie będzie rozpatrywana.

Załączniki