Wersja obowiązująca z dnia

Ratownictwo wodne

Informacja o możliwości uzyskania dotacji celowych na realizację w roku 2024 zadań publicznych z zakresu ratownictwa wodnego z pominięciem otwartego konkursu ofert

Zgodnie z art.12 ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz.U. 2023 poz. 714 z późn.zm.) ratownictwo wodne mogą wykonywać podmioty, które uzyskały zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych na wykonywanie ratownictwa wodnego oraz wpis do rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Zasady postępowania w sprawach udzielania dotacji celowych z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w zakresie ratownictwa wodnego

zostały przyjęte Uchwałą Nr 2/11/16/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 12 stycznia 2016 r. (ze zmianami).

Tekst ujednolicony w/w zasad dostępny jest w załączniku do informacji.

Łączna wysokość środków zaplanowanych w projekcie budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na zadania z zakresu ratownictwa wodnego w 2024 r. to: 450 000 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Ostateczna wysokość dotacji będzie wskazana w uchwale budżetowej Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rok 2024. Organizacja składająca ofertę jest zobowiązana do zapewnienia wkładu własnego finansowego z zastrzeżeniem, że łącznie wkład własny organizacji nie może być niższy niż 10% wartości zadania.

Termin składania ofert na realizację zadań w 2024 r. upływa 20 grudnia 2023 r.

Oferty można składać osobiście w: Biurze Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego 10-455 Olsztyn, ul. Emilii Plater 1, pok. nr 404 (w godzinach: pn: 8.00–16.00, wt – pt: 7.30–15.30) lub korespondencyjnie na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn.

O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego lub nadania przesyłki.

Możliwe jest również przesłanie oferty za pomocą platformy ePUAP lub w celu zachowania terminu można przesłać skan oferty mailem na adres: op@warmia.mazury.pl. W przypadku przesłania skanu konieczne jest również dostarczenie podpisanej oferty pocztą lub osobiście.

Kontakt w sprawie: Joanna Glezman, tel. 724 777 741, sekretariat Biura Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego: 89 521 98 76.

Załączniki