Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Ratownictwo wodne

Ogłoszono przez Grzegorz Usczyk | wersja archiwalna

Ratownictwo wodne

Zgodnie z art.12 ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 913 z późn.zm.) ratownictwo wodne mogą wykonywać Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe oraz inne podmioty, jeżeli uzyskały zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

Szczegółowy zakres udzielanych dotacji na wsparcie zadań z zakresu ratownictwa wodnego zawarty jest w Programie współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 (Uchwała Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 4 grudnia 2018 r.)

Zasady postępowania w sprawach udzielania dotacji celowych z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w zakresie ratownictwa wodnego zostały przyjęte Uchwałą Nr 2/11/16/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 12 stycznia 2016 r. (ze zmianami wynikającymi z Uchwały Nr 69/1157/16/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 grudnia 2016 r., Uchwały Nr 23/465/18/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 21 maja 2018 r.) oraz Uchwały Nr 57/1077/18/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 3 grudnia 2018 r.

Tekst ujednolicony w/w zasad dostępny jest w załączniku.

Łączna wysokość środków w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na zadanie w zakresie ratownictwa wodnego w 2019 r. to: 450 000 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Ostateczna wysokość dotacji będzie wskazana w uchwale budżetowej Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rok 2019. Organizacja składająca ofertę jest zobowiązana do zapewnienia wkładu własnego finansowego z zastrzeżeniem, że łącznie wkład własny organizacji nie może być niższy niż 10% wartości zadania.

Termin składania ofert na realizację zadań w 2019 r. upływa 20 grudnia 2018 r. (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do siedziby Urzędu).

Oferty można składać osobiście w:
Biurze Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego
10-447 Olsztyn, ul. Głowackiego 17, pok. nr 3
w godzinach: pn 8.00–16.00, wt – pt: 7.30–15.30

lub korespondencyjne na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego
ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn.

Kontakt w sprawie: Beata Bogusz, tel. 89 512 58 74 lub Joanna Glezman, tel. 724 777 741.

Oferta złożona po terminie nie będzie rozpatrywana.