Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Ratownictwo wodne

Ogłoszono przez Grzegorz Usczyk | wersja archiwalna

Ratownictwo wodne

Zgodnie z art.12 ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz.U. z 2011 r., Nr 208, poz.1240 z późn.zm.) ratownictwo wodne mogą wykonywać Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe oraz inne podmioty, jeżeli uzyskały zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

Szczegółowy zakres udzielanych dotacji na wsparcie zadań z zakresu ratownictwa wodnego zawarty jest w Programie współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 (Uchwała Nr XXXII/699/17 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 listopada 2017 r.).

Zasady postępowania w sprawach udzielania dotacji celowych z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w zakresie ratownictwa wodnego zostały przyjęte Uchwałą Nr 2/11/16/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 12 stycznia 2016 r. (ze zmianami wynikającymi z Uchwały Nr 69/1157/16/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 grudnia 2016 r.).

Łączna wysokość środków w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego przeznaczona na zadania w zakresie ratownictwa wodnego w 2018 r. to: 450 000 zł (słownie: czterysta pięcdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Organizacja składająca ofertę jest zobowiązana do zapewnienia wkładu własnego finansowego do realizowanego zadania.

Termin składania ofert upływa 31 stycznia 2018 r. (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do siedziby Urzędu).

Jednocześnie Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego zaprasza zainteresowanych na spotkanie poświęcone zasadom opracowywania ofert, które odbędzie się 15 stycznia 2018 r. w godz. 12-15 w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie, ul. Głowackiego 17, sala 208 (II piętro).

Oferty można składać osobiście w:
Biurze Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego
10-447 Olsztyn, ul. Głowackiego 17, pok. nr 3
w godzinach: pn 8.00–16.00, wt – pt: 7.30–15.30

lub korespondencyjne na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego
ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn.

Kontakt w sprawie: Beata Bogusz, tel. 89 512 58 74 lub Joanna Glezman, tel. 724 777 741.

Oferta złożona po terminie nie będzie rozpatrywana.