Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
12018-11-0652/1014/18/VUchwała zmieniająca Uchwałę nr 50/979/18/V z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu nr RPWM.02.03.01-IZ.00-28-001/18 na dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi Priorytetowej 2 Kadry dla gospodarki, Działania 2.3 Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych, Poddziałania 2.3.1 Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych z grup defaworyzowanychObowiązujący
22018-11-0652/1011/18/VUchwała w sprawie: zatwierdzenia Listy projektów do dofinansowania oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach Osi Priorytetowej 12 Pomoc techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 dla Działania 12.3 „Działania informacyjne i promocyjne”, złożonych w odpowiedzi na nabór Nr RPWM.12.03.00-IZ.00-28-001/18.Obowiązujący
32018-11-0652/1010/18/VUchwała w sprawie: zatwierdzenia Listy projektów do dofinansowania oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach Osi Priorytetowej 12 Pomoc techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 dla Działania 12.2 „Działania w zakresie ewaluacji i badań”, złożonych w odpowiedzi na nabór Nr RPWM.12.02.00-IZ.00-28-001/18.Obowiązujący
42018-11-0652/1009/18/VUchwała w sprawie: zatwierdzenia Listy projektów do dofinansowania oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach Osi Priorytetowej 12 Pomoc techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 dla Działania 12.1 „Wsparcie procesu przygotowania, wdrażania, monitorowania i kontroli”, złożonych w odpowiedzi na nabór Nr RPWM.12.01.00-IZ.00-28-001/18.Obowiązujący
52018-11-0652/1008/18/VUchwała w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie stanowiącym załącznik do uchwały Nr 23/464/18/V Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 21 maja 2018 r.Nieobowiązujący
62018-10-3051/1003/18/VUchwała w sprawie upoważnienia Pani Aleksandry Nowik – pracownika Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, do dokonywania czynności w ramach oględzin i szacowania szkód, o których mowa w art. 50 ust. 1 i ust. 1b ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckieObowiązujący
72018-10-3051/992/18/VUchwała w sprawie: zmiany Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (wersja 2).Obowiązujący
82018-10-3051/991/18/VUchwała w sprawie: zmiany Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (wersja 5).Obowiązujący
92018-10-2350/987/18/VUchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2018 rokObowiązujący
102018-10-2350/986/18/VUchwała w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu, na nieruchomości położonej w Olsztynie przy ul. Wojska Polskiego 35, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu nr 25 m. Olsztyn, działka nr 4, stanowiącej własność Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o. o. z siedzibą w OlsztynieObowiązujący
Strona 1 z 1148