Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
12019-01-152/24/19/VIUchwała w sprawie powołania Komisji Oceny Projektów w ramach Działania 2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, Działania 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, Działania 2.3 Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych, Działania 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego oraz Działania 10.6 Usługi rozwojowe dla przedsiębiorstw MŚP i ich pracowników świadczone w oparciu o podejście popytowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 oraz zatwierdzenia Regulaminu Komisji Oceny Projektów w ramach Działania 2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, Działania 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, Działania 2.3 Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych, Działania 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego oraz Działania 10.6 Usługi rozwojowe dla przedsiębiorstw MŚP i ich pracowników świadczone w oparciu o podejście popytowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020 wraz z załącznikami.Obowiązujący
22019-01-081/15/19/VIUchwała w sprawie wskazania członków Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego do zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w imieniu Województwa Warmińsko-MazurskiegoObowiązujący
32019-01-081/14/19/VIUchwała w sprawie przekazania uprawnień kierownikom samorządowych jednostek budżetowychObowiązujący
42019-01-081/13/19/VIUchwała w sprawie ostatecznych kwot dochodów i wydatków jednostek podległych Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2019 rokObowiązujący
52019-01-081/10/19/VIUchwała w sprawie zmian w Regulaminie udzielana zamówień publicznych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego stanowiącym załącznik do uchwały Nr 69/1158/16/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 grudnia 2016 r.Obowiązujący
62019-01-081/8/19/VIUchwała w sprawie ogłoszenia Konkursu pn. „WM DLA WM. WSPARCIE WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ JST W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W 2019 ROKU”, zatwierdzenia Regulaminu Konkursu oraz powołania Zespołu oceniającego i zatwierdzenia Regulaminu jego działania.Obowiązujący
72019-01-081/7/19/VIUchwała w sprawie: powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu rozwoju kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019 r.Obowiązujący
82019-01-081/3/19/VIUchwała w sprawie udzielenia upoważnienia Panu Marcinowi Politewicz Dyrektorowi Departamentu Administracji i Obsługi Urzędu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie do jednoosobowego działaniaObowiązujący
92018-12-3161/1144/18/VIUchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2018 rokObowiązujący
102018-12-3161/1143/18/VIUchwała w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Warmińsko-MazurskiegoObowiązujący
Strona 1 z 1169