Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
12020-11-2353/707/20/VIUchwała zmieniająca uchwałę Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie przyjęcia Strategii Inwestycyjnej instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020Obowiązujący
22020-11-2053/715/20/VIUchwała w sprawie zmiany „Programu upowszechniania znajomości przepisów ustawy o ochronie zwierząt wśród rolników z województwa warmińsko-mazurskiego na 2020 rok” stanowiącego załącznik do uchwały 11/120/20/VI z dnia 10 marca 2020 r., w sprawie przyjęcia i realizacji „Programu upowszechniania znajomości przepisów ustawy o ochronie zwierząt wśród rolników z województwa warmińsko-mazurskiego na 2020 rok”Obowiązujący
32020-11-1652/701/20/VIUchwała w sprawie zmiany Uchwały nr 15/204/19/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPWM.10.06.00-IZ.00-28-001/18 w ramach Osi Priorytetowej 10 Regionalny rynek pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Działania 10.6 Usługi rozwojowe dla przedsiębiorstw MŚP i ich pracowników świadczone w oparciu o podejście popytowe, poprzez zatwierdzenie Listy rankingowej wszystkich wniosków podlegających ocenie merytorycznej w ramach KOP dla konkursu nr RPWM.10.06.00-IZ.00-28-001/18 oraz zwiększenia kwoty dofinansowania i wartości ogółem we wnioskach realizowanych w ramach konkursu nr RPWM.10.06.00-IZ.00-28-001/18Obowiązujący
42020-11-1652/696/20/VIUchwała w sprawie określenia obowiązków ewidencyjnych i sprawozdawczych kierowników jednostek organizacyjnych oraz dyrektorów właściwych merytorycznie departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w zakresie umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Województwu Warmińsko- Mazurskiemu lub podległym jednostkom organizacyjnymObowiązujący
52020-11-1652/695/20/VIUchwała w sprawie uchwalenia projektu budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2021 rokObowiązujący
62020-11-1652/694/20/VIUchwała w sprawie uchwalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2021-2039Obowiązujący
72020-11-1051/693/20/VIUchwała w sprawie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych położonych w Krzyżewie, gm. FromborkObowiązujący
82020-11-1051/690/20/VIUchwała w sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Zespołowi Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie, na zawarcie umowy najmu pomieszczeń Szpitala oraz udostępnienia oddziałów klinicznych celem prowadzenia w nich zajęć dydaktycznych, Uniwersytetowi Warmińsko-Mazurskiemu na czas nieokreślonyObowiązujący
92020-11-0350/684/20/VIUchwała w sprawie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych położonych w Olsztynie przy ul. TowarowejObowiązujący
102020-11-0350/679/20/VIUchwała w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2020 r. w zakresie rozwoju sektora pozarządowego województwa warmińsko-mazurskiego dot. wsparcia organizacji pozarządowych w pozyskiwaniu środków zewnętrznych – II edycja oraz wzmocnienia procesu informowania organizacji pozarządowych.Obowiązujący
Strona 1 z 1328