Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
12021-03-0212/122/21/VIUchwała w sprawie zasad rozliczania podatku od towarów i usług jednostek budżetowych Województwa Warmińsko-MazurskiegoObowiązujący
22021-03-0212/119/21/VIUchwała w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań Samorządu Województwa Warmińsko - Mazurskiego z zakresu rozwoju kultury fizycznej: „Upowszechnianie i popularyzowanie sportu w środowisku młodzieży akademickiej. 1. Organizacja międzyuczelnianego współzawodnictwa sportowego dla studentów wyższych uczelni województwa warmińsko–mazurskiego, udział akademickiej reprezentacji województwa w zawodach ogólnopolskich i międzynarodowych. 2. Organizacja zawodów sportowych w ramach ogólnopolskiego współzawodnictwa sportowego dla studentów wyższych uczelni z udziałem akademickiej reprezentacji województwa”, „Wojewódzkie szkolenie uzdolnionych zawodników w kategorii młodzik, junior młodszy, junior i młodzieżowiec w dyscyplinach objętych ogólnopolskim systemem sportu młodzieżowego”, „Przygotowanie i udział reprezentantów województwa w sportowej rywalizacji organizowanej przez właściwe dla danej dyscypliny związki sportowe w dyscyplinach olimpijskich i w wiodących dyscyplinach nieolimpijskich, objętych systemem sportu młodzieżowego oraz ich organizacja na terenie województwa warmińsko-mazurskiego”, „Wspieranie wojewódzkich ośrodków szkolenia sportowego w wiodących dyscyplinach olimpijskich w sporcie młodzieżowym”, „Wspieranie szkolenia zawodników i ich udział we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach paraolimpijskich i igrzysk głuchych”, „Wspieranie przygotowań i udziału w zawodach wybitnych reprezentantów województwa, przygotowujących się do igrzysk olimpijskich, mistrzostw świata i Europy w sportach olimpijskich(dotyczy sportu wyczynowego)”, „Wspieranie szkolenia i przygotowań zawodników środowiska wiejskiego i małych miast do startów w zawodach ogólnopolskich i międzynarodowych” przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2021.Obowiązujący
32021-03-0212/118/21/VIUchwała w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu rozwoju kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2021 r.Obowiązujący
42021-03-0212/117/21/VIUchwała w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu rozwoju turystyki przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2021 r.Obowiązujący
52021-02-2311/110/21/VIUchwała w sprawie zaopiniowania w zakresie koordynacji współpracy z innymi gminami oraz w zakresie zgodności z polityką energetyczną państwa ”Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, dla Miasta Olsztyna”Obowiązujący
62021-02-2311/109/21/VIUchwała w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu promocji województwa warmińsko-mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zatwierdzenia Regulaminu Konkursu oraz powołania Komisji Konkursowej i zatwierdzenia Regulaminu jej działania.Obowiązujący
72021-02-2311/108/21/VIUchwała w sprawie zmiany uchwały nr 27/429/16/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie powołania Zespołu ds. oceny ryzyk nadużyć finansowych, związanych z wdrażaniem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 i określenia Regulaminu jego pracObowiązujący
82021-02-2311/107/21/VIUchwała w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2021 zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.Obowiązujący
92021-02-2311/105/21/VIUchwała zmieniająca Uchwałę nr 22/289/20/VI Zarządu Województwa Warmińsko- Mazurskiego z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPWM.02.02.01-IZ.00-28-001/19 w ramach Osi Priorytetowej 2 Kadry dla gospodarki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Działania 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, Poddziałania 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe, poprzez zatwierdzenie Listy rankingowej wszystkich wniosków podlegających ocenie merytorycznej w ramach KOP dla konkursu nr RPWM.02.02.01-IZ.00-28-001/19 oraz w sprawie zwiększenia kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie nr RPWM.02.02.01- IZ.00-28-001/19.Obowiązujący
102021-02-2311/102/21/VIUchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Szczegółowego opisu osi priorytetowej Regionalny rynek pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020Obowiązujący
Strona 1 z 1348