Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
12019-11-1554/744/19/VIUchwała w sprawie uchwalenia projektu budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2020 rokObowiązujący
22019-11-1554/743/19/VIUchwała w sprawie uchwalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2020-2039Obowiązujący
32019-11-1253/742/19/VIUchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2019 rokObowiązujący
42019-11-1253/740/19/VIUchwała w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem podmiotom zewnętrznym w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego na czas nieokreślony 3 boksów garażowych zlokalizowanych na działce Nr 44 obręb 23 m. Olsztyn przy ul. Bydgoskiej 23BObowiązujący
52019-11-1253/739/19/VIUchwała w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem podmiotom zewnętrznym w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego na czas nieokreślony 10 pomieszczeń biurowych zlokalizowanych w budynku biurowym w Elblągu przy ul. Junaków 3Obowiązujący
62019-11-1253/736/19/VIUchwała w sprawie ogłoszenia w dniach od 26 listopada do 20 grudnia 2019 r. naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”.Obowiązujący
72019-11-1253/735/19/VIUchwała w sprawie: ogłoszenia konkursu nr RPWM.02.02.01-IZ.00-28-001/19 na dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi Priorytetowej 2 Kadry dla gospodarki, Działania 2.2: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, Poddziałania 2.2.1: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty konkursowe.Obowiązujący
82019-11-1253/732/19/VIUchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Szczegółowego opisu osi priorytetowej Efektywność energetyczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020Obowiązujący
92019-11-0552/726/19/VIUchwała w sprawie rozstrzygnięcia I rundy konkursu otwartego Nr RPWM.11.01.01-IZ.00-28-002/19, Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Działania 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie, Poddziałania 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe przez zatwierdzenie listy ocenionych przez KOP projektów zawierającej przyznane ocenyObowiązujący
102019-11-0552/725/19/VIUchwała zmieniająca uchwałę Nr 15/210/19/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu nr RPWM.11.01.01-IZ.00-28-002/19 na dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działania 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie, Poddziałania 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe (ze zm.)Obowiązujący
Strona 1 z 1240