Akty prawne

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
logo bip gov
Akty prawne

Akty prawne

#Data podjęciaNumerTytułRodzajStatus
 
8121-02-20238/81/23/VIUchwała w sprawie: powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert na realizację w 2023 r. roku zadań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu zdrowia publicznego, określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021-2025, w ramach działań w obszarze edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia i profilaktyki choróbUchwały ZarząduObowiązujący
8221-02-20238/80/23/VIUchwała w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości listy operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla naboru trwającego od 17 października do 16 grudnia 2022 rokuUchwały ZarząduObowiązujący
8321-02-20238/79/23/VIUchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społecznośćUchwały ZarząduObowiązujący
8421-02-20238/78/23/VIUchwała w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu oferty na realizację w roku 2023 zadania publicznego Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.Uchwały ZarząduObowiązujący
8521-02-20238/77/23/VIUchwała w sprawie organizacji, kosztów funkcjonowania, trybu powołania członków oraz działania Warmińsko-Mazurskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii SpołecznejUchwały ZarząduObowiązujący
8621-02-20238/76/23/VIUchwała w sprawie powołania Zespołu ds. monitorowania Warmińsko-Mazurskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2026Uchwały ZarząduObowiązujący
8721-02-20238/75/23/VIUchwała zmieniająca Uchwałę nr 56/781/20/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPWM.02.02.02-IZ.00-28-001/20 w ramach Osi Priorytetowej 2 Kadry dla gospodarki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Działania 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, Poddziałania 2.2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty ZIT bis Elbląg, poprzez zatwierdzenie Listy rankingowej wszystkich wniosków podlegających ocenie merytorycznej w ramach KOP dla konkursu nr RPWM.02.02.02-IZ.00-28-001/20 oraz zwiększenia kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie nr RPWM.02.02.02-IZ.00-28-001/20Uchwały ZarząduObowiązujący
8814-02-20237/71/23/VIUchwała w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu ofert na realizatora „Programu Polityki Zdrowotnej dla mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego w zakresie wsparcia diagnostyki i leczenia niepłodności z wyłączeniem metod medycznie wspomaganej reprodukcji” w 2023 roku oraz powołania Komisji Konkursowej.Uchwały ZarząduObowiązujący
8914-02-20237/64/23/VIUchwała w sprawie: przyjęcia zmian „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020”Uchwały ZarząduObowiązujący
9007-02-20236/62/23/VIUchwała w sprawie przeznaczenia do zbycia w trybie bezprzetargowym na rzecz Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich z siedzibą w Giżycku, nieruchomości gruntowych zabudowanych, położonych w Giżycku przy ul. Łuczańskiej 1, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków obrębu nr 1 miasta Giżycko jako działki o nr 274/7 i nr 274/8Uchwały ZarząduObowiązujący
9107-02-20236/61/23/VIUchwała w sprawie zatwierdzenia Regulaminu i ogłoszenia konkursu „Granty Marszałka dla Kół Gospodyń Wiejskich” w 2023 rokuUchwały ZarząduObowiązujący
9207-02-20236/60/23/VIUchwała w sprawie zatwierdzenia Regulaminu i ogłoszenia konkursu „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” w 2023 rokuUchwały ZarząduObowiązujący
9307-02-20236/59/23/VIUchwała w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu i ogłoszenia konkursu „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego” w 2023 rokuUchwały ZarząduObowiązujący
9407-02-20236/58/23/VIUchwała w sprawie dofinansowania w 2023 roku, ze środków budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, kosztów działania zakładów aktywności zawodowej.Uchwały ZarząduObowiązujący
9530-01-20235/54/23/VIUchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2023 rokUchwały ZarząduObowiązujący
9630-01-20235/53/23/VIUchwała w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu rozwoju kultury fizycznej: „Upowszechnianie i popularyzowanie sportu w środowisku wiejskim i małych miast (sport powszechny). 1. Organizacja cyklu imprez i zawodów sportowych o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim. 2. Udział reprezentantów województwa w imprezach i zawodach sportowych zorganizowanych na poziomie ogólnopolskim”, „Wojewódzkie szkolenie uzdolnionych zawodników w kategorii młodzik, junior młodszy, junior i młodzieżowiec w dyscyplinach objętych ogólnopolskim systemem sportu młodzieżowego”, „Przygotowanie i udział reprezentantów województwa w sportowej rywalizacji organizowanej przez właściwe dla danej dyscypliny związki sportowe w dyscyplinach olimpijskich i w wiodących dyscyplinach nieolimpijskich, objętych systemem sportu młodzieżowego oraz ich organizacja na terenie województwa warmińsko-mazurskiego”, „Wspieranie wojewódzkich ośrodków szkolenia sportowego w wiodących dyscyplinach olimpijskich w sporcie młodzieżowym”, „Wspieranie przygotowań i udziału w zawodach wybitnych reprezentantów województwa, przygotowujących się do igrzysk olimpijskich, mistrzostw świata i Europy w sportach olimpijskich i nieolimpijskich (dotyczy sportu wyczynowego)” oraz „Wspieranie szkolenia i przygotowań zawodników środowiska wiejskiego i małych miast do startów w zawodach ogólnopolskich i międzynarodowych” przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2023Uchwały ZarząduObowiązujący
9730-01-20235/52/23/VIUchwała w sprawie odwołania pełnomocnictwa udzielonego Panu Piotrowi Burczykowi – Zastępcy Dyrektora Departamentu Koordynacji Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Uchwałą nr 46/605/13/IV Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 17 września 2013 r.Uchwały ZarząduObowiązujący
9830-01-20235/51/23/VIUchwała w sprawie odwołania pełnomocnictwa udzielonego Panu Piotrowi Burczykowi – Zastępcy Dyrektora Departamentu Koordynacji Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Uchwałą nr 58/679/14/IV Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 4 listopada 2014 r.Uchwały ZarząduObowiązujący
9930-01-20235/50/23/VIUchwała w sprawie odwołania upoważnienia udzielonego Panu Piotrowi Burczykowi – Zastępcy Dyrektora Departamentu Koordynacji Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Uchwałą nr 57/615/15/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 23 października 2015 r.Uchwały ZarząduObowiązujący
10030-01-20235/49/23/VIUchwała w sprawie odwołania upoważnienia udzielonego Panu Piotrowi Burczykowi – Zastępcy Dyrektora Departamentu Koordynacji Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Uchwałą nr 57/614/15/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 23 października 2015 r.Uchwały ZarząduObowiązujący
Wyświetlone 81-100 z 14,965 rekordów.