Akty prawne

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
logo bip gov
Akty prawne

Akty prawne

#Data podjęciaNumerTytułRodzajStatus
 
12117-01-20233/21/23/VIUchwała w sprawie sprostowania uchwały Nr 25/311/22/VI Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia w trybie ustnego przetargu nieograniczonego, nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Rudziszkach, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu nr 22 Rudziszki, gm. Węgorzewo, jako działki o nr 168/1, 168/2, 169 i 178 o łącznej pow. 12,8800 ha, dla której Sąd Rejonowy w Giżycku prowadzi księgę wieczystą o Nr: OL2G/00002965/8Uchwały ZarząduObowiązujący
12217-01-20233/20/23/VIUchwała w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzania przetargów, rokowań na sprzedaż, nabycie, wynajem i dzierżawę nieruchomości i części nieruchomości oraz usług związanych z gospodarowaniem - utrzymaniem nieruchomości Województwa Warmińsko-MazurskiegoUchwały ZarząduZmieniony
12317-01-20233/17/23/VIUchwała w sprawie zatwierdzenia Regulaminu i ogłoszenia konkursu „Łączy nas turystyka” w 2023 rokuUchwały ZarząduObowiązujący
12417-01-20233/15/23/VIUchwała w sprawie upoważnienia Pana Kamila Grzymkowskiego – pracownika Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, do dokonywania czynności w ramach oględzin i szacowania szkód łowieckichUchwały ZarząduObowiązujący
12517-01-20233/14/23/VIUchwała w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu zdrowia publicznego, określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021-2025, w ramach działań w obszarze edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia i profilaktyki choróbUchwały ZarząduObowiązujący
12617-01-20233/13/23/VIUchwała w sprawie: przyjęcia do realizacji w 2023 roku Programu polityki zdrowotnej dla mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego w zakresie wsparcia diagnostyki i leczenia niepłodności z wyłączeniem metod medycznie wspomaganej reprodukcjiUchwały ZarząduObowiązujący
12717-01-20233/11/23/VIUchwała w sprawie ogłoszenia Konkursu pn. „WM DLA WM. WSPARCIE WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ JST W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W 2023 ROKU”, zatwierdzenia Regulaminu Konkursu oraz powołania Zespołu oceniającego i zatwierdzenia Regulaminu jego działaniaUchwały ZarząduObowiązujący
12817-01-20233/10/23/VIUchwała w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2023 zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu rozwoju kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – ogłoszonego na podstawie Uchwały Nr 63/740/22/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 grudnia 2022 r.Uchwały ZarząduObowiązujący
12910-01-20232/6/23/VIUchwała w sprawie regulaminu udziału w Komitetach Honorowych oraz obejmowania i sprawowania Patronatu przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego nad przedsięwzięciami o znaczeniu i zasięgu regionalnym oraz ogólnokrajowymUchwały ZarząduObowiązujący
13010-01-20232/5/23/VIUchwała w sprawie przekazania uprawnień kierownikom samorządowych jednostek budżetowychUchwały ZarząduObowiązujący
13110-01-20232/4/23/VIUchwała w sprawie ostatecznych kwot dochodów i wydatków jednostek podległych Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2023 rokUchwały ZarząduObowiązujący
13210-01-20232/3/23/VIUchwała w sprawie udzielenia pełnomocnictwa przez Zarząd Województwa Warmińsko Mazurskiego w imieniu Województwa Warmińsko-Mazurskiego (NIP: 7393890447) Panu Krzysztofowi Wittbrodtowi (PESEL: …………………), Dyrektorowi Mazurskiego Parku Krajobrazowego, do utworzenia konta dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC), aktualizacji danych zgłoszonego podmiotu oraz do przesyłania, aktualizacji i uzupełniania zgłoszeń przesyłanych do systemu monitorowania przewozu i obrotu paliwami opałowymi (SENT)Uchwały ZarząduObowiązujący
13310-01-20232/2/23/VIUchwała w sprawie rozwiązania stosunku pracy z Dyrektorem Welskiego Parku KrajobrazowegoUchwały ZarząduObowiązujący
13410-01-20232/1/23/VIUchwała w sprawie rozwiązania stosunku pracy z Dyrektorem Parku Krajobrazowego Wysoczyzny ElbląskiejUchwały ZarząduObowiązujący
13529-12-2022XLV/671/22Uchwała w sprawie skargi na Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w OlsztynieUchwały SejmikuObowiązujący
13629-12-2022XLV/670/22Uchwała w sprawie wniosku o poparcie przez Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego petycji Stowarzyszenia Aktywne Mazury skierowanej do Ministra Infrastruktury w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w międzywojewódzkich i międzynarodowych przewozach pasażerskich oraz w wojewódzkich przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 2328) poprzez podjęcie stosownej uchwały/stanowiska i przekazanie jej Ministrowi InfrastrukturyUchwały SejmikuObowiązujący
13729-12-2022XLV/669/22Uchwała w sprawie przyjęcia Planu Pracy Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rok 2023Uchwały SejmikuObowiązujący
13829-12-2022XLV/668/22Uchwała w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Marszałka Województwa Warmińsko-MazurskiegoUchwały SejmikuObowiązujący
13929-12-2022XLV/667/22Uchwała w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu ustalania i trybu przyznawania stypendiów artystycznych Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami.Uchwały SejmikuUchylony
14029-12-2022XLV/666/22Uchwała w sprawie udzielenia Powiatowi Olsztyńskiemu, Bartoszyckiemu, Ełckiemu, Oleckiemu, Nowomiejskiemu, Działdowskiemu, Piskiemu, Iławskiemu, Gołdapskiemu, Giżyckiemu, Mrągowskiemu, Ostródzkiemu oraz Gminie Miejskiej Lidzbark Warmiński pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2023 roku prowadzenia Powiatowych Bibliotek Pedagogicznych oraz Miejskiej Biblioteki Pedagogicznej w Lidzbarku WarmińskimUchwały SejmikuObowiązujący
Wyświetlone 121-140 z 14,965 rekordów.