Akty prawne

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
logo bip gov
Akty prawne

Akty prawne

#Data podjęciaNumerTytułRodzajStatus
 
10130-01-20235/48/23/VIUchwała w sprawie odwołania upoważnienia udzielonego Panu Piotrowi Burczykowi – Zastępcy Dyrektora Departamentu Koordynacji Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Uchwałą nr 6/113/18/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 6 lutego 2018 r.Uchwały ZarząduObowiązujący
10230-01-20235/47/23/VIUchwała w sprawie odwołania upoważnienia udzielonego Panu Robertowi Szewczykowi – Dyrektorowi Departamentu Koordynacji Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Uchwałą nr 9/99/19/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 lutego 2019 r.Uchwały ZarząduObowiązujący
10330-01-20235/46/23/VIUchwała w sprawie przyznania dotacji celowych na wsparcie realizacji zadań z zakresu ratownictwa wodnego w 2023 roku.Uchwały ZarząduObowiązujący
10430-01-20235/45/23/VIUchwała w sprawie wyrażenia zgody na zmianę warunków umowy kredytu obrotowego nieodnawialnego udzielonego Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie przez Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na finansowanie zobowiązań z tytułu zwrotu środków wynikających z ostatecznego rozliczenia projektów realizowanych z udziałem środków europejskich, zabezpieczonej poręczeniem udzielonym przez Województwo Warmińsko-MazurskieUchwały ZarząduObowiązujący
10530-01-20235/44/23/VIUchwała w sprawie powołania Rzecznika Funduszy Europejskich przy Instytucji Zarządzającej Programem Regionalnym Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027Uchwały ZarząduObowiązujący
10630-01-20235/43/23/VIUchwała w sprawie zatwierdzenia Regulaminu i ogłoszenia konkursu „Niebiesko-zielone granty dla Warmii i Mazur” w 2023 r.Uchwały ZarząduObowiązujący
10730-01-20235/42/23/VIUchwała w sprawie zatwierdzenia Regulaminu i ogłoszenia konkursu „Organizacja wydarzeń regionalnych promujących żywność naturalną, tradycyjną i lokalną oraz dziedzictwo kulinarne Warmii i Mazur w 2023 r.”Uchwały ZarząduObowiązujący
10830-01-20235/41/23/VIUchwała zmieniająca Uchwałę nr 63/738/22/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu nr RPWM.06.02.01-IZ.00-28-001/23 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi priorytetowej 6 Kultura i dziedzictwo, Działanie 6.2 Dziedzictwo naturalne, Poddziałanie 6.2.1 Infrastruktura uzdrowiskowaUchwały ZarząduObowiązujący
10930-01-20235/40/23/VIUchwała zmieniająca Uchwałę nr 34/384/22/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 12 lipca 2022 r. w sprawie wyboru projektów do dofinansowania złożonych w ramach naboru w trybie nadzwyczajnym nr RPWM.13.01.00-IZ.00-28-001/22 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, z zakresu Osi Priorytetowej 13 Odporna i zdrowa gospodarka przyszłości, Działanie 13.1 Wytrzymałe MŚP, poprzez zatwierdzenie Listy ocenionych projektów opracowanej przez Komisję Oceny Projektów zawierającej przyznane oceny oraz zatwierdzenie Listy projektów wybranych do dofinansowaniaUchwały ZarząduObowiązujący
11030-01-20235/39/23/VIUchwała w sprawie zatwierdzenia Deklaracji zarządczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 za rok obrachunkowy od 1 lipca 2021 r. do 30 czerwca 2022 r.Uchwały ZarząduObowiązujący
11124-01-20234/30/23/VIUchwała w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Welskiego Parku KrajobrazowegoUchwały ZarząduObowiązujący
11224-01-20234/29/23/VIUchwała w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Parku Krajobrazowego Wysoczyzny ElbląskiejUchwały ZarząduObowiązujący
11324-01-20234/28/23/VIUchwała w sprawie: zmiany nazwy programu polityki zdrowotnej z „Program Polityki Zdrowotnej w zakresie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego na 2021 rok” na „Program Polityki Zdrowotnej w zakresie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego na 2021 rok – aktualizacja na 2023 rok”, wprowadzenia zmian w treści oraz przyjęcia programu do realizacji w 2023 rokuUchwały ZarząduObowiązujący
11424-01-20234/27/23/VIUchwała w sprawie: powołania komisji konkursowych w celu zaopiniowania ofert w ramach otwartych konkursów ofert na realizację w roku 2023 zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – ogłoszonych na podstawie Uchwały Nr 63/740/22/VI Zarządu Województwa Warmińsko- Mazurskiego z dnia 19 grudnia 2022 r.Uchwały ZarząduObowiązujący
11524-01-20234/25/23/VIUchwała w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert o nazwie OKO Promocji na realizację w 2023 roku zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu promocji województwa warmińsko-mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zatwierdzenia Regulaminu Konkursu oraz powołania Komisji Konkursowej i zatwierdzenia Regulaminu jej działaniaUchwały ZarząduObowiązujący
11624-01-20234/24/23/VIUchwała w sprawie powołania Jury Konkursu „PRO WARMIA i MAZURY 2022”Uchwały ZarząduObowiązujący
11724-01-20234/23/23/VIUchwała w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Konkursu „PRO WARMIA i MAZURY 2022” oraz ogłoszenia KonkursuUchwały ZarząduObowiązujący
11817-01-20233/9/23/VIUchwała w sprawie: ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w roku 2023 zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacieUchwały ZarząduObowiązujący
11917-01-20233/8/23/VIUchwała w sprawie opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie określonych w strategii rozwoju województwa dla projektu „Strategii Rozwoju Gminy Orzysz na lata 2022-2032 – Orzyski Zielony Ład” Uchwały ZarząduObowiązujący
12017-01-20233/7/23/VIUchwała zmieniająca Uchwałę Nr 51/602/22/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 17 października 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu Nr RPWM.11.02.03- IZ.00-28-001/22, w ramach Osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Działania 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałania 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe przez zatwierdzenie listy ocenionych przez KOP projektów zawierającej przyznane ocenyUchwały ZarząduObowiązujący
Wyświetlone 101-120 z 14,965 rekordów.