Akty prawne

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
logo bip gov
Akty prawne

Akty prawne

#Data podjęciaNumerTytułRodzajStatus
 
10105-09-202244/508/22/VIUchwała w sprawie wykreślenia kandydata na eksperta z Wykazu kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020Uchwały ZarząduObowiązujący
10205-09-202244/507/22/VIUchwała w sprawie opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie określonych w strategii rozwoju województwa dla projektu „Strategii Rozwoju Gminy Banie Mazurskie na lata 2021-2030”Uchwały ZarząduObowiązujący
10331-08-202243/506/22/VIUchwała w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego za I półrocze 2022 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2022-2037 oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2022 roku jednostek, dla których Samorząd Województwa jest organem założycielskimUchwały ZarząduObowiązujący
10430-08-2022XLI/619/22Uchwała w sprawie powołania do składu osobowego Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Warmińsko-MazurskiegoUchwały SejmikuObowiązujący
10530-08-2022XLI/618/22Uchwała w sprawie odwołania ze składu osobowego Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Warmińsko- MazurskiegoUchwały SejmikuObowiązujący
10630-08-2022XLI/617/22Uchwała w sprawie wskazania przedstawiciela Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego do prac w składzie Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko-MazurskiegoUchwały SejmikuObowiązujący
10730-08-2022XLI/616/22Uchwała w sprawie skargi na Sejmik Województwa Warmińsko-MazurskiegoUchwały SejmikuObowiązujący
10830-08-2022XLI/615/22Uchwała w sprawie skargi na Zarząd Dróg Wojewódzkich w OlsztynieUchwały SejmikuObowiązujący
10930-08-2022XLI/614/22Uchwała w sprawie wniosku o zmianę regulacji prawnych dotyczących Parku Krajobrazowego Wysoczyzny ElbląskiejUchwały SejmikuObowiązujący
11030-08-2022XLI/613/22Uchwała w sprawie wniosku o zmianę regulacji prawnych dotyczących Hartowieckiego Obszaru Chronionego KrajobrazuUchwały SejmikuObowiązujący
11130-08-2022XLI/612/22Uchwała w sprawie wniosku o zmianę regulacji prawnych dotyczących Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Legińsko-MrągowskichUchwały SejmikuObowiązujący
11230-08-2022XLI/611/22Uchwała w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi na radnego województwa warmińsko-mazurskiegoUchwały SejmikuObowiązujący
11330-08-2022XLI/610/22Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom w formie dotacji celowej na realizację zadań własnych gmin w ramach konkursu "Niebiesko-zielone granty dla Warmii i Mazur" w 2022 r.Uchwały SejmikuObowiązujący
11430-08-2022XLI/609/22Uchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2022 rokUchwały SejmikuObowiązujący
11530-08-2022XLI/608/22Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2022-2037Uchwały SejmikuObowiązujący
11630-08-2022XLI/607/22Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr XXXIII/496/21 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego w transporcie drogowymUchwały SejmikuObowiązujący
11730-08-2022XLI/606/22Uchwała w sprawie wyrażenie zgody na sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz Gminy Miasto Elbląg, po obniżonej cenie za kwotę 1,00 zł, nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ul. Junaków 3, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1031/6 w obrębie 22 m. Elbląg, o powierzchni 0,5535 haUchwały SejmikuObowiązujący
11830-08-2022XLI/605/22Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany Planu gospodarki odpadami dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2016-2022 uchwalonego uchwałą nr XXIII/523/16 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 grudnia 2016 rUchwały SejmikuObowiązujący
11930-08-2022XLI/604/22Uchwała w sprawie uchwalenia „Warmińsko-Mazurskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2026”Uchwały SejmikuObowiązujący
12029-08-202242/502/22/VIUchwała w sprawie uznania celowości i przyznania dofinansowania na realizację zadania publicznego pod nazwą Usługa Tłumacza Języka Migowego szansą na samodzielne funkcjonowanie osób Głuchych i słabosłyszących będącego przedmiotem oferty złożonej przez Olsztyńskie Stowarzyszenie Głuchych w trybie artykułu 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacieUchwały ZarząduObowiązujący
Wyświetlone 101-120 z 14,699 rekordów.