Akty prawne

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
logo bip gov
Akty prawne

Akty prawne

#Data podjęciaNumerTytułRodzajStatus
 
16101-08-202237/429/22/VIUchwała w sprawie: ogłoszenia konkursu nr RPWM.13.02.00-IZ.00-28-001/22 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi priorytetowej 13 Odporna i zdrowa gospodarka przyszłości, Działanie 13.2 Ochrona zdrowia.Uchwały ZarząduObowiązujący
16201-08-202237/428/22/VIUchwała zmieniająca uchwałę Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie zatwierdzenia Szczegółowego opisu osi priorytetowej Odporna i zdrowa gospodarka przyszłości Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020Uchwały ZarząduObowiązujący
16326-07-202236/427/22/VIUchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2022 rokUchwały ZarząduObowiązujący
16426-07-202236/426/22/VIUchwała w sprawie wyznaczenia Pana Ryszarda Cecota do pełnienia z ramienia Województwa Warmińsko-Mazurskiego funkcji Członka Rady Nadzorczej w Spółce Warmińsko-Mazurski Fundusz „Poręczenia Kredytowe” Sp. z o.o. z siedzibą w Działdowie na kolejną kadencję na lata 2022-2025Uchwały ZarząduObowiązujący
16526-07-202236/425/22/VIUchwała w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Marzenie Figant - p.o. Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Ośrodka Rehabilitacyjno-Terapeutycznego dla Dzieci i Młodzieży w Elblągu do prawa dysponowania nieruchomością na cele budowlaneUchwały ZarząduObowiązujący
16626-07-202236/424/22/VIUchwała w sprawie zaopiniowania w zakresie koordynacji współpracy z innymi gminami oraz w zakresie zgodności z polityką energetyczną państwa „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Piecki na lata 2013-2028 – aktualizacja 2022r”Uchwały ZarząduObowiązujący
16726-07-202236/423/22/VIUchwała w sprawie porozumienia co do zaliczenia do kategorii dróg powiatowych części drogi gminnej nr 401094N, położonej na działkach nr 71 i nr 21, obręb 23 m. Elbląg, gmina Elbląg (odcinek ul. Lotniczej)Uchwały ZarząduObowiązujący
16826-07-202236/422/22/VIUchwała w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zamiarze ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru im. Stefana Jaracza w OlsztynieUchwały ZarząduObowiązujący
16926-07-202236/421/22/VIUchwała w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zamiarze ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru im. Aleksandra Sewruka w ElbląguUchwały ZarząduObowiązujący
17026-07-202236/420/22/VIUchwała w sprawie uznania celowości i przyznania dofinansowania na realizację zadania publicznego pn. „Pandemie i zarazy w dziejach Warmii i Mazur” będącego przedmiotem oferty złożonej przez Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Miejsko-Powiatowe w Działdowie w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacieUchwały ZarząduObowiązujący
17126-07-202236/419/22/VIUchwała w sprawie: przyjęcia do realizacji Programu polityki zdrowotnej dla mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego w zakresie wsparcia diagnostyki i leczenia niepłodności z wyłączeniem metod medycznie wspomaganej reprodukcjiUchwały ZarząduObowiązujący
17226-07-202236/418/22/VIUchwała w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Magdalenie Horyd – Głównemu Specjaliście Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej do składania w imieniu Województwa Warmińsko- Mazurskiego oświadczeń woli w sprawach związanych z realizacją projektu pozakonkursowego pt. „Ekonomia społeczna na Warmii i Mazurach”Uchwały ZarząduObowiązujący
17326-07-202236/417/22/VIUchwała w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Magdalenie Horyd – Głównemu Specjaliście Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – do jednoosobowego działaniaUchwały ZarząduObowiązujący
17426-07-202236/416/22/VIUchwała w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert o zlecenie w 2022 roku przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnychUchwały ZarząduObowiązujący
17526-07-202236/415/22/VIUchwała w sprawie: rozstrzygnięcia naboru nr RPWM.07.04.00-IZ.00-28-001/22 na dofinansowanie projektu pozakonkursowego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, z zakresu Osi Priorytetowej 7 Infrastruktura transportowa, Działanie 7.4 Infrastruktura lotniskowa, poprzez zatwierdzenie Listy ocenionych projektów opracowanej przez Komisję Oceny Projektów zawierającej przyznane oceny oraz dokonania wyboru projektu do dofinansowania.Uchwały ZarząduObowiązujący
17626-07-202236/414/22/VIUchwała w sprawie zatwierdzenia Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (Schemat B) odnośnie Warmia i Mazury Sp. z o.o. pn.: „Energy Biznes – Farma fotowoltaiczna i pompa ciepła”, umieszczonego w Wykazie projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WiM w ramach trybu pozakonkursowego, stanowiącym załącznik do Szczegółowego opisu Osi Priorytetowej 4. Efektywność energetyczna RPO WiM 2014-2020.Uchwały ZarząduObowiązujący
17719-07-202235/413/22/VIUchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku za 2021 rokUchwały ZarząduObowiązujący
17819-07-202235/412/22/VIUchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie za 2021 rokUchwały ZarząduObowiązujący
17919-07-202235/411/22/VIUchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku za 2021 rokUchwały ZarząduObowiązujący
18019-07-202235/410/22/VIUchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Budownictwa Ludowego - Park Etnograficzny w Olsztynku za 2021 rokUchwały ZarząduObowiązujący
Wyświetlone 161-180 z 14,699 rekordów.