Akty prawne

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
logo bip gov
Akty prawne

Akty prawne

#Data podjęciaNumerTytułRodzajStatus
 
16128-12-202264/753/22/VIUchwała zmieniająca uchwałę Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie zatwierdzenia Szczegółowego opisu osi priorytetowej Kultura i dziedzictwo Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020Uchwały ZarząduObowiązujący
16228-12-202264/750/22/VIUchwała w sprawie upoważnienia Pana Emila Walendzika – Zastępcy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej, do przekazywania w imieniu Zarządu Województwa jako Instytucji Zarządzającej programem Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027 danych do Komisji Europejskiej o których mowa w art. 42 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r.Uchwały ZarząduObowiązujący
16328-12-202264/749/22/VIUchwała w sprawie upoważnienia Pani Lidii Wójtowicz – Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej, do przekazywania w imieniu Zarządu Województwa jako Instytucji Zarządzającej programem Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027 danych do Komisji Europejskiej, o których mowa w art. 42 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r.Uchwały ZarząduObowiązujący
16419-12-202263/745/22/VIUchwała w sprawie zaopiniowania w zakresie koordynacji współpracy z innymi gminami oraz w zakresie zgodności z polityką energetyczną państwa „ Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miejskiej Lubawa na lata 2015- 2030”Uchwały ZarząduObowiązujący
16519-12-202263/744/22/VIUchwała w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu zdrowia publicznego, określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021-2025, w ramach działań w obszarze aktywności fizycznejUchwały ZarząduObowiązujący
16619-12-202263/743/22/VIIUchwała w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2023 r. prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru, usytuowanych na terenie województwa warmińsko-mazurskiegoUchwały ZarząduObowiązujący
16719-12-202263/742/22/VIUchwała w sprawie powołania Dyrektora Muzeum Budownictwa Ludowego – Parku Etnograficznego w OlsztynkuUchwały ZarząduObowiązujący
16819-12-202263/741/22/VIUchwała w sprawie powołania Dyrektora Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii im. Feliksa Nowowiejskiego w OlsztynieUchwały ZarząduObowiązujący
16919-12-202263/740/22/VIUchwała w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w roku 2023 zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacieUchwały ZarząduObowiązujący
17019-12-202263/739/22/VIUchwała w sprawie ogłoszenia konkursu nr RPWM.06.01.02-IZ.00-28-001/23 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi priorytetowej 6 Kultura i dziedzictwo, Działanie 6.1 Infrastruktura kultury, Poddziałanie 6.1.2 Instytucje kultury (Schemat A)Uchwały ZarząduObowiązujący
17119-12-202263/738/22/VIUchwała w sprawie ogłoszenia konkursu nr RPWM.06.02.01-IZ.00-28-001/23 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi priorytetowej 6 Kultura i dziedzictwo, Działanie 6.2 Dziedzictwo naturalne, Poddziałanie 6.2.1 Infrastruktura uzdrowiskowaUchwały ZarząduZmieniony
17219-12-202263/737/22/VIUchwała zmieniająca Uchwałę nr 34/384/22/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 12 lipca 2022 r. w sprawie wyboru projektów do dofinansowania złożonych w ramach naboru w trybie nadzwyczajnym nr RPWM.13.01.00-IZ.00-28-001/22 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, z zakresu Osi Priorytetowej 13 Odporna i zdrowa gospodarka przyszłości, Działanie 13.1 Wytrzymałe MŚP, poprzez zatwierdzenie Listy ocenionych projektów opracowanej przez Komisję Oceny Projektów zawierającej przyznane oceny oraz zatwierdzenie Listy projektów wybranych do dofinansowaniaUchwały ZarząduObowiązujący
17319-12-202263/736/22/VIUchwała w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPWM.04.04.03 IZ.00 28 001/22 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014 2020, z zakresu Osi priorytetowej 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.4 Zrównoważony transport miejski, Poddziałanie 4.4.3 Poprawa mobilności miejskiej w miejskim obszarze funkcjonalnym Ełku ZIT bis, poprzez zatwierdzenie listy ocenionych projektów opracowanej przez Komisję Oceny Projektów zawierającej przyznane oceny oraz listy projektów wybranych do dofinansowaniaUchwały ZarząduZmieniony
17419-12-202263/735/22/VIUchwała w sprawie ogłoszenia konkursu nr RPWM.09.03.01-IZ.00-28-001/23 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi priorytetowej 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działanie 9.3 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 9.3.1 Infrastruktura kształcenia zawodowegoUchwały ZarząduObowiązujący
17519-12-202263/734/22/VIUchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr 62/677/21/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Warmińsko-Mazurskie pn. „Promocja i informacja RPO WiM 2014-2020 w 2022 roku” w ramach 12 Osi Priorytetowej – Pomoc techniczna, Działanie 12.3 „Działania informacyjne i promocyjne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (Nr w systemie SL2014: RPWM.12.03.00-28-0001/21-00)Uchwały ZarząduObowiązujący
17619-12-202263/733/22/VIUchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr 62/676/21/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Warmińsko-Mazurskie pn. „Ewaluacja i badania w 2022 r. związane z RPO WiM 2014-2020 i perspektywą finansową UE po 2020 r.” w ramach 12 Osi Priorytetowej – Pomoc techniczna, Działanie 12.2 „Działania w zakresie ewaluacji i badań” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (Nr w systemie SL2014: RPWM.12.02.00-28-0001/21-00)Uchwały ZarząduObowiązujący
17719-12-202263/732/22/VIUchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr 62/675/21/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Warmińsko-Mazurskie pn. „Pomoc Techniczna RPO WiM 2014-2020 dla UM WWM na rok 2022 w ramach Działania 12.1” w ramach 12 Osi Priorytetowej – Pomoc techniczna, Działanie 12.1 „Wsparcie procesu przygotowania, wdrażania, monitorowania i kontroli” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (Nr w systemie SL2014: RPWM.12.01.00-28-0003/21-00)Uchwały ZarząduObowiązujący
17819-12-202263/731/22/VIUchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr 62/674/21/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Warmińsko-Mazurskie pn. „Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla WUP Olsztyn na rok 2022 w ramach Działania 12.1” w ramach 12 Osi Priorytetowej – Pomoc techniczna, Działanie 12.1 „Wsparcie procesu przygotowania, wdrażania, monitorowania i kontroli” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (Nr w systemie SL2014: RPWM.12.01.00-28-0001/21-00)Uchwały ZarząduObowiązujący
17919-12-202263/730/22/VIUchwała w sprawie przyjęcia programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 o treści zatwierdzonej przez Komisję EuropejskąUchwały ZarząduObowiązujący
18019-12-202263/729/22/VIUchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2022 rokUchwały ZarząduObowiązujący
Wyświetlone 161-180 z 14,965 rekordów.