Akty prawne

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
logo bip gov
Akty prawne

Akty prawne

#Data podjęciaNumerTytułRodzajStatus
 
14123-08-202240/473/22/VIUchwała w sprawie przyznania nagrody rocznej za 2021r. byłemu dyrektorowi Warmińsko-Mazurskiego Centrum Chorób Płuc w OlsztynieUchwały ZarząduObowiązujący
14223-08-202240/472/22/VIUchwała w sprawie przyznania nagrody rocznej dyrektorowi Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. prof. dr Stanisława Popowskiego w OlsztynieUchwały ZarząduObowiązujący
14323-08-202240/471/22/VIUchwała w sprawie przyznania nagrody rocznej dyrektorowi Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w ElbląguUchwały ZarząduObowiązujący
14423-08-202240/470/22/VIUchwała w sprawie przyznania nagrody rocznej dyrektorowi Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w OlsztynieUchwały ZarząduObowiązujący
14523-08-202240/469/22/VIUchwała w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPWM.05.01.00-IZ.00-28-001/22 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi priorytetowej 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów, Działania 5.1 Gospodarka odpadowa, poprzez zatwierdzenie Listy wniosków o dofinansowanie projektów ocenionych pod względem formalno-merytorycznym opracowanej przez KOP oraz zatwierdzenie Listy projektów wybranych do dofinansowania.Uchwały ZarząduObowiązujący
14623-08-202240/468/22/VIUchwała w sprawie: zatwierdzenia Tabeli wdrażania rekomendacji sformułowanych w ramach badania ewaluacyjnego pt. Ocena wpływu RPO WiM 2014‐2020 na trwałość i jakość zatrudnienia w województwie warmińsko‐mazurskim.Uchwały ZarząduObowiązujący
14716-08-202239/463/22/VIUchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2022 rokUchwały ZarząduObowiązujący
14816-08-202239/462/22/VIUchwała w sprawie wyrażenia zgody Szpitalowi Psychiatrycznemu SP ZOZ w Węgorzewie na wydzierżawienie części powierzchni dachu budynku Wojewódzkiego Ośrodka Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia przy ul. Warszawskiej 41A w Giżycku na okres 10 latUchwały ZarząduObowiązujący
14916-08-202239/461/22/VIUchwała w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu ofert na realizatora „Programu Polityki Zdrowotnej dla mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego w zakresie wsparcia diagnostyki i leczenia niepłodności z wyłączeniem metod medycznie wspomaganej reprodukcji” w 2022 r. oraz powołania Komisji Konkursowej.Uchwały ZarząduObowiązujący
15016-08-202239/460/22/VIUchwała w sprawie przyjęcia procedury KP-611-390-ARiMR/3/z Obsługa wniosku o przyznanie pomocy dla działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, dla poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w zakresie projektów grantowych, w zakresie wykonywania zadań Agencji Płatniczej delegowanych Samorządom Województw w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020Uchwały ZarząduObowiązujący
15116-08-202239/457/222/VIUchwała zmieniająca Uchwałę nr 34/384/22/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 12 lipca 2022 r., w sprawie wyboru projektów do dofinansowania złożonych w ramach naboru w trybie nadzwyczajnym nr RPWM.13.01.00-IZ.00-28-001/22 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, z zakresu Osi Priorytetowej 13 Odporna i zdrowa gospodarka przyszłości, Działanie 13.1 Wytrzymałe MŚP, poprzez zatwierdzenie Listy ocenionych projektów opracowanej przez Komisję Oceny Projektów zawierającej przyznane oceny oraz zatwierdzenie Listy projektów wybranych do dofinansowania.Uchwały ZarząduObowiązujący
15216-08-202239/456/22/VIUchwała w sprawie: rozstrzygnięcia naboru nr RPWM.07.01.00-IZ.00-28-001/22 na dofinansowanie projektu pozakonkursowego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, z zakresu Osi Priorytetowej 7 Infrastruktura transportowa, Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa o znaczeniu regionalnym, poprzez zatwierdzenie Listy ocenionych projektów opracowanej przez Komisję Oceny Projektów zawierającej przyznane oceny oraz dokonania wyboru projektu do dofinansowania.Uchwały ZarząduObowiązujący
15316-08-202239/455/22/VIUchwała w sprawie: opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie określonych w strategii rozwoju województwa dla projektu „Strategii Rozwoju Gminy Miłakowo na lata 2022-2030”Uchwały ZarząduObowiązujący
15409-08-202238/450/22/VIUchwała w sprawie uzgodnienia pozbawienia kategorii dróg powiatowych, odcinka drogi nr 1268N Lewałd Wielki – droga nr 1255N o długości 3102 m, drogi nr 1256N Dębień ‐ Rumian ‐ Lewałd Wielki o długości 430 m, odcinka drogi 1224N Rumienica – Lewałd Wielki – droga nr 1255N (Dąbrówno) o długości 6640 m i zaliczenia ich do kategorii dróg gminnychUchwały ZarząduObowiązujący
15509-08-202238/448/22/VIUchwała w sprawie powołania Zespołu Roboczego do spraw opracowania „Warmińsko-Mazurskiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2023-2027”.Uchwały ZarząduObowiązujący
15609-08-202238/447/22/VIUchwała zmieniająca Uchwałę Nr 45/506/21/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Konkursu „Ambasador Ekonomii Społecznej na Warmii i Mazurach” oraz powołania Kapituły KonkursuUchwały ZarząduObowiązujący
15709-08-202238/446/22/VIUchwała zmieniająca Uchwałę nr 34/384/22/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 12 lipca 2022 r., w sprawie wyboru projektów do dofinansowania złożonych w ramach naboru w trybie nadzwyczajnym nr RPWM.13.01.00-IZ.00-28-001/22 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, z zakresu Osi Priorytetowej 13 Odporna i zdrowa gospodarka przyszłości, Działanie 13.1 Wytrzymałe MŚP, poprzez zatwierdzenie Listy ocenionych projektów opracowanej przez Komisję Oceny Projektów zawierającej przyznane oceny oraz zatwierdzenie Listy projektów wybranych do dofinansowania.Uchwały ZarząduObowiązujący
15809-08-202238/445/22/VIUchwała w sprawie opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie określonych w strategii rozwoju województwa dla projektu „Strategii Rozwoju Miasta – Olsztyn 2030+”Uchwały ZarząduObowiązujący
15909-08-202238/444/22/VIUchwała w sprawie opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie określonych w strategii rozwoju województwa dla projektu „Strategii Rozwoju Gminy Olecko do 2030 roku”Uchwały ZarząduObowiązujący
16001-08-202237/430/22/VIUchwała zmieniająca Uchwałę nr 34/384/22/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 12 lipca 2022 r. w sprawie wyboru projektów do dofinansowania złożonych w ramach naboru w trybie nadzwyczajnym nr RPWM.13.01.00-IZ.00-28-001/22 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, z zakresu Osi Priorytetowej 13 Odporna i zdrowa gospodarka przyszłości, Działanie 13.1 Wytrzymałe MŚP, poprzez zatwierdzenie Listy ocenionych projektów opracowanej przez Komisję Oceny Projektów zawierającej przyznane oceny oraz zatwierdzenie Listy projektów wybranych do dofinansowania.Uchwały ZarząduObowiązujący
Wyświetlone 141-160 z 14,699 rekordów.