Akty prawne

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
logo bip gov
Akty prawne

Akty prawne

#Data podjęciaNumerTytułRodzajStatus
 
18113-12-202262/728/22/VIUchwała w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących z Funduszu Pomocy w 2022 rokuUchwały ZarząduObowiązujący
18213-12-202262/727/22/VIUchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2022 rokUchwały ZarząduObowiązujący
18313-12-202262/718/22/VIUchwała w sprawie uchwalenia „Warmińsko-Mazurskiego Programu Polityki Prorodzinnej na lata 2022-2026”Uchwały ZarząduObowiązujący
18413-12-202262/717/22/VIUchwała w sprawie powołania Zespołu ds. rozwoju usług społecznych i deinstytucjonalizacji w województwie warmińsko-mazurskimUchwały ZarząduObowiązujący
18513-12-202262/716/22/IVUchwała w sprawie ogłoszenia konkursu nr RPWM.13.03.00-IZ.00-28-001/23 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi priorytetowej 13 Odporna i zdrowa gospodarka przyszłości, Działanie 13.3 Zrównoważony transport miejskiUchwały ZarząduObowiązujący
18613-12-202262/715/22/VIUchwała zmieniająca uchwałę Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie przyjęcia Strategii Inwestycyjnej instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020Uchwały ZarząduObowiązujący
18706-12-202261/712/22/VIUchwała w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu dla potrzeb posadowienia urządzenia energetycznego w postaci kabla elektroenergetycznego n.n.04kV wraz z szafką pomiarową, na nieruchomości gruntowej, położonej na działce nr 833/1, obręb 2 miasta Morąg, która stanowi własność Województwa Warmińsko-MazurskiegoUchwały ZarząduObowiązujący
18806-12-202261/711/22/VIUchwała w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Górowie Iławeckim na lata 2022-2024Uchwały ZarząduObowiązujący
18906-12-202261/710/22/VIUchwała w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Fromborku na lata 2022-2024 Uchwały ZarząduObowiązujący
19006-12-202261/709/22/VIUchwała w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Samodzielnego Publicznego Ośrodka Rehabilitacyjno-Terapeutycznego dla Dzieci i Młodzieży w Elblągu na lata 2022-2024Uchwały ZarząduObowiązujący
19106-12-202261/708/22/VIUchwała w sprawie wyróżnienia Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Warmińsko-MazurskiegoUchwały ZarząduObowiązujący
19206-12-202261/704/22/VIUchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr 20/236/22/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 kwietnia 2022 roku w sprawie dofinansowania w 2022 roku, ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, kosztów działania zakładów aktywności zawodowejUchwały ZarząduObowiązujący
19306-12-202261/703/22/VIUchwała zmieniająca Uchwałę Nr 40/534/20/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Warmińsko-Mazurskie pt. „Promocja gospodarcza Warmii i Mazur 2020+” w ramach Osi Priorytetowej 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur, Działania 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja, Poddziałania 1.4.1 Promocja gospodarcza regionu– Schemat A Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020Uchwały ZarząduObowiązujący
19406-12-202261/702/22/VIUchwała zmieniająca uchwałę Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie zatwierdzenia Szczegółowego opisu osi priorytetowej Efektywność energetyczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020Uchwały ZarząduObowiązujący
19506-12-202261/701/22/VIUchwała w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Warmińsko-Mazurskie pn. „Promocja i informacja RPO WiM 2014-2020 w 2023 roku” w ramach 12 Osi Priorytetowej – Pomoc techniczna, Działanie 12.3 „Działania informacyjne i promocyjne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (Nr w systemie SL2014: RPWM.12.03.00-28-0001/22-00)Uchwały ZarząduObowiązujący
19606-12-202261/700/22/VIUchwała w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Warmińsko-Mazurskie pn. „Ewaluacja i badania w 2023 r. związane z RPO WiM 2014-2020 i perspektywą finansową UE po 2020 r.” w ramach 12 Osi Priorytetowej – Pomoc techniczna, Działanie 12.2 „Działania w zakresie ewaluacji i badań” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020 (Nr w systemie SL2014: RPWM.12.02.00-28-0001/22-00)Uchwały ZarząduObowiązujący
19706-12-202261/699/22/VIUchwała w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Warmińsko-Mazurskie pn. „Pomoc Techniczna RPO WiM 2014-2020 dla UM WWM na rok 2023 w ramach Działania 12.1” w ramach 12 Osi Priorytetowej – Pomoc techniczna, Działanie 12.1 „Wsparcie procesu przygotowania, wdrażania, monitorowania i kontroli” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (Nr w systemie SL2014: RPWM.12.01.00-28-0002/22-00)Uchwały ZarząduObowiązujący
19806-12-202261/698/22/VIUchwała w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Warmińsko-Mazurskie pn. „Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla WUP Olsztyn na rok 2023 w ramach Działania 12.1” w ramach 12 Osi Priorytetowej – Pomoc techniczna, Działanie 12.1 „Wsparcie procesu przygotowania, wdrażania, monitorowania i kontroli” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (Nr w systemie SL2014: RPWM.12.01.00-28-0001/22-00) Uchwały ZarząduObowiązujący
19906-12-202261/697/22/VIUchwała w sprawie opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie określonych w strategii rozwoju województwa dla projektu „Strategii Rozwoju Gminy Rozogi do 2030 roku”Uchwały ZarząduObowiązujący
20029-11-2022XLIV/653/22Uchwała w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego do składu Kapituły Nagrody Przyjaciela Zwierząt „Cztery Łapy”Uchwały SejmikuObowiązujący
Wyświetlone 181-200 z 14,965 rekordów.