Akty prawne

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
logo bip gov
Akty prawne

Akty prawne

#Data podjęciaNumerTytułRodzajStatus
 
26105-09-202244/510/22/VIUchwała w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w OlsztynieUchwały ZarząduObowiązujący
26205-09-202244/509/22/VIUchwała zmieniająca Uchwałę nr 34/384/22/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 12 lipca 2022 r., w sprawie wyboru projektów do dofinansowania złożonych w ramach naboru w trybie nadzwyczajnym nr RPWM.13.01.00-IZ.00-28-001/22 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, z zakresu Osi Priorytetowej 13 Odporna i zdrowa gospodarka przyszłości, Działanie 13.1 Wytrzymałe MŚP, poprzez zatwierdzenie Listy ocenionych projektów opracowanej przez Komisję Oceny Projektów zawierającej przyznane oceny oraz zatwierdzenie Listy projektów wybranych do dofinansowaniaUchwały ZarząduObowiązujący
26305-09-202244/508/22/VIUchwała w sprawie wykreślenia kandydata na eksperta z Wykazu kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020Uchwały ZarząduObowiązujący
26405-09-202244/507/22/VIUchwała w sprawie opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie określonych w strategii rozwoju województwa dla projektu „Strategii Rozwoju Gminy Banie Mazurskie na lata 2021-2030”Uchwały ZarząduObowiązujący
26531-08-202243/506/22/VIUchwała w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego za I półrocze 2022 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2022-2037 oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2022 roku jednostek, dla których Samorząd Województwa jest organem założycielskimUchwały ZarząduObowiązujący
26630-08-2022XLI/619/22Uchwała w sprawie powołania do składu osobowego Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Warmińsko-MazurskiegoUchwały SejmikuObowiązujący
26730-08-2022XLI/618/22Uchwała w sprawie odwołania ze składu osobowego Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Warmińsko- MazurskiegoUchwały SejmikuObowiązujący
26830-08-2022XLI/617/22Uchwała w sprawie wskazania przedstawiciela Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego do prac w składzie Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko-MazurskiegoUchwały SejmikuObowiązujący
26930-08-2022XLI/616/22Uchwała w sprawie skargi na Sejmik Województwa Warmińsko-MazurskiegoUchwały SejmikuObowiązujący
27030-08-2022XLI/615/22Uchwała w sprawie skargi na Zarząd Dróg Wojewódzkich w OlsztynieUchwały SejmikuObowiązujący
27130-08-2022XLI/614/22Uchwała w sprawie wniosku o zmianę regulacji prawnych dotyczących Parku Krajobrazowego Wysoczyzny ElbląskiejUchwały SejmikuObowiązujący
27230-08-2022XLI/613/22Uchwała w sprawie wniosku o zmianę regulacji prawnych dotyczących Hartowieckiego Obszaru Chronionego KrajobrazuUchwały SejmikuObowiązujący
27330-08-2022XLI/612/22Uchwała w sprawie wniosku o zmianę regulacji prawnych dotyczących Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Legińsko-MrągowskichUchwały SejmikuObowiązujący
27430-08-2022XLI/611/22Uchwała w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi na radnego województwa warmińsko-mazurskiegoUchwały SejmikuObowiązujący
27530-08-2022XLI/610/22Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom w formie dotacji celowej na realizację zadań własnych gmin w ramach konkursu "Niebiesko-zielone granty dla Warmii i Mazur" w 2022 r.Uchwały SejmikuObowiązujący
27630-08-2022XLI/609/22Uchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2022 rokUchwały SejmikuObowiązujący
27730-08-2022XLI/608/22Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2022-2037Uchwały SejmikuObowiązujący
27830-08-2022XLI/607/22Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr XXXIII/496/21 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego w transporcie drogowymUchwały SejmikuObowiązujący
27930-08-2022XLI/606/22Uchwała w sprawie wyrażenie zgody na sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz Gminy Miasto Elbląg, po obniżonej cenie za kwotę 1,00 zł, nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ul. Junaków 3, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1031/6 w obrębie 22 m. Elbląg, o powierzchni 0,5535 haUchwały SejmikuObowiązujący
28030-08-2022XLI/605/22Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany Planu gospodarki odpadami dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2016-2022 uchwalonego uchwałą nr XXIII/523/16 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 grudnia 2016 rUchwały SejmikuObowiązujący
Wyświetlone 261-280 z 14,863 rekordów.