Wersja obowiązująca z dnia

Pozwolenia środowiskowe

Zgodnie z art. 181 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 t.j.) organ ochrony środowiska może udzielić pozwolenia:
  1. zintegrowanego;
  2. na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza;
  3. na wytwarzanie odpadów.
Od dnia 1 stycznia 2008r., zgodnie z art. 378 ust. 2a ww. ustawy Prawo ochrony środowiska, Marszałek Województwa jest organem ochrony środowiska właściwym w sprawach:
  1. przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zakładów, gdzie jest eksploatowana instalacja, która jest kwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko,
  2. przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, realizowanego na terenach innych niż wymienione w pkt 1.
Rodzaje przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko określone zostały w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r., poz. 1839).