Wersja obowiązująca z dnia

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego to wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji sektora publicznego w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.

Zasady oraz tryb ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego zostały określone w ustawie z dnia 25 lutego 2016 roku o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. 2019 poz. 1446) – dalej upwisp.

Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja sektora publicznego:

 1. udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie - http://bip.warmia.mazury.pl
 2. przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.

Wniosek o ponowne wykorzystywanie wnosi się do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w przypadkach opisanych w art. 21 ust. 1 upwisp. Jednocześnie powinien on zawierać elementy wskazane w art. 21 ust. 3 i 4 upwisp.

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie określa warunki udostępniania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania odrębnie dla każdego wniosku i przekazuje je wnioskodawcy.

Jeśli dla danej informacji publicznej udostępnionej w BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie nie zostały określone inne, odrębne warunki ponownego wykorzystywania, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej wykorzystujące te informacje w celu ich ponownego wykorzystywania są zobowiązane do informowania:

 1. o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej,
 2. o przetworzeniu informacji publicznej ponownie wykorzystywanej,
 3. o fakcie, iż Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie nie ponosi odpowiedzialności za treść przetworzonych informacji publicznych udostępnionych w postaci pierwotnej.

Informacje sektora publicznego w celu jej ponownego wykorzystywania udostępniają komórki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie właściwe w zakresie rzeczowym sprawy, której informacja ma dotyczyć.

Od decyzji Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego o odmowie przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania, od decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego oraz o wysokości opłat, która jest następstwem złożonego sprzeciwu, Wnioskodawca może złożyć wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy przez ten organ, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji wydanej w następstwie rozpatrzenia wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy, Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia - za pośrednictwem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego - skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie.

Klauzula informacyjna związana z obowiązkiem realizacji wniosków o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Zgodnie z obowiązkiem nałożonym art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), poniżej przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

 1. administratorem danych osobowych jest Województwo Warmińsko–Mazurskie w zakresie zadań realizowanych przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego lub Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn (dalej: Administrator).
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem email: iod@warmia.mazury.pl.
 3. dane osobowe przetwarzane będą w celu spełnienia obowiązku ciążącego na Administratorze, polegającego na umożliwieniu realizacji praw dostępu do ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. 2019 poz. 1446)
 4. dane osobowe mogą być udostępnione innym podmiotom wyłącznie w zakresie, w jakim jest to dozwolone przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
 5. dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji wniosku oraz przechowywane przez okres wskazany w przepisach ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz zgodnie z instrukcją kancelaryjną obowiązującą w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
 6. w każdym czasie przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, jak również prawo żądania ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Prawo do usunięcia danych podlega realizacji wyłącznie na zasadach określonych w art. 17 RODO.
 7. podanie danych osobowych odbywa się na podstawie obowiązujących regulacji prawnych, jednak konsekwencją odmowy podania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji wniosku.
 8. jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.