Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
Wersja z dnia

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego to wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji sektora publicznego w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.

Zasady oraz tryb ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego zostały określone w ustawie z dnia 25 lutego 2016 roku o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. 2019 poz. 1446) – dalej upwisp.

Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja sektora publicznego:

 1. udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie - http://bip.warmia.mazury.pl
 2. przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.

Wniosek o ponowne wykorzystywanie wnosi się do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w przypadkach opisanych w art. 21 ust. 1 upwisp. Jednocześnie powinien on zawierać elementy wskazane w art. 21 ust. 3 i 4 upwisp.

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie określa warunki udostępniania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania odrębnie dla każdego wniosku i przekazuje je wnioskodawcy.

Jeśli dla danej informacji publicznej udostępnionej w BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie nie zostały określone inne, odrębne warunki ponownego wykorzystywania, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej wykorzystujące te informacje w celu ich ponownego wykorzystywania są zobowiązane do informowania:

 1. o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej,
 2. o przetworzeniu informacji publicznej ponownie wykorzystywanej,
 3. o fakcie, iż Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie nie ponosi odpowiedzialności za treść przetworzonych informacji publicznych udostępnionych w postaci pierwotnej.

Informacje sektora publicznego w celu jej ponownego wykorzystywania udostępniają komórki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie właściwe w zakresie rzeczowym sprawy, której informacja ma dotyczyć.

Od decyzji Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego o odmowie przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania, od decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego oraz o wysokości opłat, która jest następstwem złożonego sprzeciwu, Wnioskodawca może złożyć wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy przez ten organ, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji wydanej w następstwie rozpatrzenia wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy, Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia - za pośrednictwem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego - skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie.

Klauzula informacyjna związana z obowiązkiem realizacji wniosków o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Zgodnie z obowiązkiem nałożonym art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), poniżej przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

 1. administratorem danych osobowych jest Województwo Warmińsko–Mazurskie w zakresie zadań realizowanych przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego lub Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn (dalej: Administrator).
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem email: iod@warmia.mazury.pl.
 3. dane osobowe przetwarzane będą w celu spełnienia obowiązku ciążącego na Administratorze, polegającego na umożliwieniu realizacji praw dostępu do ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. 2019 poz. 1446)
 4. dane osobowe mogą być udostępnione innym podmiotom wyłącznie w zakresie, w jakim jest to dozwolone przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
 5. dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji wniosku oraz przechowywane przez okres wskazany w przepisach ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz zgodnie z instrukcją kancelaryjną obowiązującą w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
 6. w każdym czasie przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, jak również prawo żądania ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Prawo do usunięcia danych podlega realizacji wyłącznie na zasadach określonych w art. 17 RODO.
 7. podanie danych osobowych odbywa się na podstawie obowiązujących regulacji prawnych, jednak konsekwencją odmowy podania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji wniosku.
 8. jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.