Wersja obowiązująca z dnia

Lobbing

W rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa działalnością lobbingową, jest każde działanie prowadzone metodami prawnie dozwolonymi, zmierzające do wywarcia wpływu na organy władzy publicznej w procesie stanowienia prawa.

Zasady postępowania pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z podmiotami wykonującymi zawodową działalność lobbingową oraz z podmiotami wykonującymi bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej, zostały uregulowane w Zarządzeniu Nr 177/2016 Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 grudnia 2016 r.

Podmioty, wykonujące zawodową działalność lobbingową są uprawnione do zgłaszania organom samorządu województwa:

  1. zainteresowania pracami nad projektem aktu prawnego;
  2. wniosku o podjęcie inicjatywy w zakresie wydania, bądź zmiany aktu prawnego;
  3. opinii dotyczących kwestii uregulowanej prawnie, bądź wymagającej takiego uregulowania;
  4. innych wniosków związanych z procesem stanowienia prawa.

Załączniki