Akty prawne

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
logo bip gov
Akty prawne

Akty prawne

#Data podjęciaNumerTytułRodzajStatus
 
121-03-202313/174/23/VIUchwała w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących z Funduszu Pomocy w 2023 rokuUchwały ZarząduObowiązujący
221-03-202313/173/23/VIUchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2023 rokUchwały ZarząduObowiązujący
321-03-202313/167/23/VIUchwała w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizatora Programu Polityki Zdrowotnej dla mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego w zakresie wsparcia diagnostyki i leczenia niepłodności z wyłączeniem metod medycznie wspomaganej reprodukcji w 2023 roku.Uchwały ZarząduObowiązujący
414-03-202312/154/23/VIUchwała w sprawie zmiany uchwały Nr 3/20/23/VI Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzania przetargów, rokowań na sprzedaż, nabycie, wynajem i dzierżawę nieruchomości i części nieruchomości oraz usług związanych z gospodarowaniem - utrzymaniem nieruchomości Województwa Warmińsko-MazurskiegoUchwały ZarząduObowiązujący
514-03-202312/153/23/VIUchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego – Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie za rok 2022Uchwały ZarząduObowiązujący
614-03-202312/152/23/VIUchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Elblągu za rok 2022Uchwały ZarząduObowiązujący
714-03-202312/151/23/VIUchwała w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2023 zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w odniesieniu do ofert złożonych w I terminieUchwały ZarząduObowiązujący
814-03-202312/148/23/VIUchwała w sprawie uznania niecelowości i nieprzyznania dofinansowania na realizację zadania publicznego pn. „Odczaruj Raka - Olsztyn” będącego przedmiotem oferty złożonej przez Fundację Spełnionych Marzeń im. Tomka Osucha w Warszawie w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacieUchwały ZarząduObowiązujący
914-03-202312/146/23/VIUchwała w sprawie wyróżnienia Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Warmińsko-MazurskiegoUchwały ZarząduObowiązujący
1014-03-202312/145/23/VIUchwała zmieniająca Uchwałę NR 31/333/21/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu „Ekonomia społeczna na Warmii i Mazurach”, nr RPWM.11.03.02-28-0001/21, dla którego Beneficjentem jest Województwo Warmińsko-Mazurskie, w ramach Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia, Poddziałanie 11.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej w regionie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020Uchwały ZarząduObowiązujący
1109-03-202311/141/23/VIUchwała w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2023 zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacieUchwały ZarząduObowiązujący
1209-03-202311/140/23/VIUchwała zmieniająca Uchwałę Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego Nr 19/229/22/VI z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie akceptacji zadań przewidzianych w projekcie planu rzeczowo-finansowego wydatkowania środków Funduszu Kolejowego w wysokości 6 875 000,00 zł w 2023 r. na zadania realizowane na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskichUchwały ZarząduObowiązujący
1309-03-202311/138/23/VIUchwała w sprawie informacji o stanie mienia Województwa Warmińsko – Mazurskiego za rok 2022Uchwały ZarząduObowiązujący
1409-03-202311/127/23/VIUchwała w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu rozwoju kultury fizycznej: „Aktywność to zdrowie - realizacja ponadlokalnych programów i projektów popularyzujących uczestnictwo w aktywności fizycznej mieszkańców województwa (w szczególności dzieci i młodzieży) profilaktykę prozdrowotną i zdrowe nawyki żywienia”; „Upowszechnianie i popularyzowanie sportu w środowisku młodzieży akademickiej. 1. Organizacja międzyuczelnianego współzawodnictwa sportowego dla studentów wyższych uczelni województwa warmińsko – mazurskiego, udział akademickiej reprezentacji województwa w zawodach ogólnopolskich i międzynarodowych. 2. Organizacja zawodów sportowych w ramach ogólnopolskiego współzawodnictwa sportowego dla studentów wyższych uczelni z udziałem akademickiej reprezentacji województwa”; „Wspieranie międzynarodowych wymian i kontaktów sportowych, w szczególności z regionami partnerskimi województwa warmińsko – mazurskiego”; „Wspieranie organizacji na terenie województwa warmińsko-mazurskiego imprez lub cykli imprez sportowych o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym mających szczególne znaczenie dla rozwoju sportu w województwie i jego promocji” przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2023Uchwały ZarząduObowiązujący
1509-03-202311/126/23/VIUchwała w sprawie zawarcia przez Województwo Warmińsko-Mazurskie porozumień z Gminą Frombork, Gminą Pieniężno, Gminą Miejską Lidzbark Warmiński, Gminą Olsztynek oraz Gminą Miejską Nowe Miasto Lubawskie w sprawie współpracy oraz wspólnego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację murali artystycznych na Szlaku KopernikowskimUchwały ZarząduObowiązujący
1609-03-202311/125/23/VIUchwała w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Marcinowi Modrzewskiemu, pełniącemu obowiązki Dyrektora Welskiego Parku Krajobrazowego, do dokonywania określonych czynności niezbędnych do uzyskiwania dotacji na realizację projektów związanych z działalnością Welskiego Parku KrajobrazowegoUchwały ZarząduObowiązujący
1709-03-202311/124/23/VIUchwała w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Marcinowi Modrzewskiemu, pełniącemu obowiązki Dyrektora Welskiego Parku Krajobrazowego, do jednoosobowego działaniaUchwały ZarząduObowiązujący
1809-03-202311/123/23/VIUchwała w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Jolancie Zielińskiej, pełniącej obowiązki Dyrektora Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej, do dokonywania określonych czynności niezbędnych do uzyskiwania dotacji na realizację projektów związanych z działalnością Parku Krajobrazowego Wysoczyzny ElbląskiejUchwały ZarząduObowiązujący
1909-03-202311/122/23/VIUchwała w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Jolancie Zielińskiej, pełniącej obowiązki Dyrektora Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej, do jednoosobowego działaniaUchwały ZarząduObowiązujący
2009-03-202311/120/23/VIUchwała w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2023 zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacieUchwały ZarząduObowiązujący
Wyświetlone 1-20 z 14,965 rekordów.