Akty prawne

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
logo bip gov
Akty prawne

Akty prawne

#Data podjęciaNumerTytułRodzajStatus
 
2124-10-202253/619/22/VIUchwała w sprawie powołania Komisji Konkursowej oceniającej prace zgłoszone w 2022 roku do Konkursu Fotograficznego pn. „Szlak Kopernikowski w obiektywie”Uchwały ZarząduObowiązujący
2224-10-202253/616/22/VIUchwała w sprawie zmiany Uchwały nr 15/204/19/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPWM.10.06.00-IZ.00-28-001/18 w ramach Osi Priorytetowej 10 Regionalny rynek pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Działania 10.6 Usługi rozwojowe dla przedsiębiorstw MŚP i ich pracowników świadczone w oparciu o podejście popytowe, zmienionej Uchwałą nr 52/701/20/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 16 listopada 2020 r., poprzez zatwierdzenie Listy rankingowej wszystkich wniosków podlegających ocenie merytorycznej w ramach KOP dla konkursu nr RPWM.10.06.00-IZ.00-28-001/18 oraz zwiększenia kwoty dofinansowania i wartości ogółem we wnioskach realizowanych w ramach konkursu nr RPWM.10.06.00-IZ.00-28-001/18Uchwały ZarząduObowiązujący
2324-10-202253/615/22/VIUchwała w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPWM.04.04.04-IZ.00-28-001/22 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, z zakresu Osi priorytetowej 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.4 Zrównoważony transport miejski, Poddziałanie 4.4.4 Infrastruktura transportu publicznego (Niskoemisyjny transport miejski), poprzez zatwierdzenie listy ocenionych projektów opracowanej przez Komisję Oceny Projektów zawierającej przyznane oceny oraz listy projektów wybranych do dofinansowaniaUchwały ZarząduObowiązujący
2424-10-202253/614/22/VIUchwała zmieniająca Uchwałę Nr 48/551/22/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 września 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPWM.07.02.01-IZ.00-28-001/22 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, z zakresu Osi Priorytetowej 7 Infrastruktura transportowa, Działanie 7.2 Infrastruktura drogowa w miejskich obszarach funkcjonalnych, Poddziałanie 7.2.1 Mobilny MOF – ZIT Olsztyna poprzez zatwierdzenie listy ocenionych projektów opracowanej przez Komisję Oceny Projektów zawierającej przyznane oceny oraz listy projektów wybranych do dofinansowaniaUchwały ZarząduObowiązujący
2524-10-202253/612/22/VIUchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr 62/674/21/VI Zarządu Województwa Warmińsko- Mazurskiego z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Warmińsko-Mazurskie pn. „Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla WUP Olsztyn na rok 2022 w ramach Działania 12.1” w ramach 12 Osi Priorytetowej – Pomoc techniczna, Działanie 12.1 „Wsparcie procesu przygotowania, wdrażania, monitorowania i kontroli” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (Nr w systemie SL2014: RPWM.12.01.00-28-0001/21-00)Uchwały ZarząduObowiązujący
2617-10-202251/610/22/VIUchwała w sprawie wyrażenie zgody na nabycie w drodze bezprzetargowej od Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie, nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Morągu przy ul. Zawiszy, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 832/1 w obrębie nr 2 m. Morąg o powierzchni 0,0556 haUchwały ZarząduObowiązujący
2717-10-202251/609/22/VIUchwała w sprawie zaopiniowania w zakresie koordynacji współpracy z innymi gminami oraz w zakresie zgodności z polityką energetyczną państwa „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Dźwierzuty na lata 2022- 2037”Uchwały ZarząduObowiązujący
2817-10-202251/605/22/VIUchwała w sprawie powołania dyrektora Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w OlsztynieUchwały ZarząduObowiązujący
2917-10-202251/603/22/VIUchwała w sprawie uznania celowości i przyznania dofinansowania na realizację zadania publicznego pod nazwą „Razem łatwiej pomagać”, będącego przedmiotem oferty złożonej przez „Bank Żywności w Elblągu” w trybie artykułu 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacieUchwały ZarząduObowiązujący
3017-10-202251/602/22/VIUchwała w sprawie rozstrzygnięcia konkursu Nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/22, w ramach Osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Działania 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałania 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe przez zatwierdzenie listy ocenionych przez KOP projektów zawierającej przyznane ocenyUchwały ZarząduObowiązujący
3117-10-202251/601/22/VIUchwała zmieniająca Uchwałę Nr 16/176/22/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu Nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28- 001/22 na dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działania 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałania 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursoweUchwały ZarząduObowiązujący
3217-10-202251/600/22/VIUchwała zmieniająca Uchwałę Nr 46/538/22/VI Zarządu Województwa Warmińsko- Mazurskiego z dnia 20 września 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPWM.09.03.04-IZ.00-28-001/22 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działanie 9.3 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 9.3.4 Infrastruktura edukacji ogólnokształcącej, poprzez zatwierdzenie listy ocenionych projektów przez Komisję Oceny Projektów zawierającej przyznane oceny oraz listy projektów wybranych do dofinansowaniaUchwały ZarząduObowiązujący
3317-10-202251/599/22/VIUchwała w sprawie zwiększenia kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie nr RPWM.09.03.04-IZ.00-28-001/22 z zakresu Osi Priorytetowej 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działanie 9.3 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 9.3.4 Infrastruktura edukacji ogólnokształcącej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020Uchwały ZarząduObowiązujący
3417-10-202251/598/22/VIUchwała zmieniająca uchwałę Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie zatwierdzenia Szczegółowego opisu osi priorytetowej Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020Uchwały ZarząduObowiązujący
3517-10-202251/597/22/VIUchwała zmieniająca uchwałę Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie zatwierdzenia Szczegółowego opisu osi priorytetowej Obszary wymagające rewitalizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020Uchwały ZarząduObowiązujący
3617-10-202251/596/22/VIUchwała zmieniająca uchwałę Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie zatwierdzenia Szczegółowego opisu osi priorytetowej Infrastruktura transportowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020Uchwały ZarząduObowiązujący
3717-10-202251/595/22/VIUchwała zmieniająca uchwałę Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie zatwierdzenia Szczegółowego opisu osi priorytetowej Kultura i dziedzictwo Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020Uchwały ZarząduObowiązujący
3817-10-202251/594/22/VIUchwała zmieniająca uchwałę Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie zatwierdzenia Szczegółowego opisu osi priorytetowej Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Uchwały ZarząduObowiązujący
3917-10-202251/593/22/VIUchwała zmieniająca uchwałę Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie zatwierdzenia Szczegółowego opisu osi priorytetowej Efektywność energetyczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020Uchwały ZarząduObowiązujący
4017-10-202251/592/22/VIUchwała zmieniająca uchwałę Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie zatwierdzenia Szczegółowego opisu osi priorytetowej Cyfrowy Region Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020Uchwały ZarząduObowiązujący
Wyświetlone 21-40 z 14,699 rekordów.