Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
112019-09-24X/170/19Uchwała w sprawie wyboru ofert i udzieleniu dotacji z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na wykonywanie w 2019 r. zadań publicznych z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.Obowiązujący
122019-09-24X/169/19Uchwała w sprawie przyjęcia projektu Aktualizacji „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, położonych wzdłuż dróg krajowych oraz wojewódzkich na terenie województwa warmińsko-mazurskiego o obciążeniu ponad 3 mln pojazdów rocznie, których eksploatacja spowodowała negatywne oddziaływanie akustyczne w wyniku przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu określonych wskaźnikami LDWN i LN” określonego uchwałą Nr III/42/14 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 grudnia 2014 r.- w zakresie dróg krajowych oraz przyjęcia Prognozy oddziaływania na środowisko ww. Aktualizacji Programu.Obowiązujący
132019-09-24X/168/19Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2018 roku „Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Województwie Warmińsko- Mazurskim na lata 2016-2020”.Obowiązujący
142019-09-24X/167/19Uchwała w sprawie przyjęcia dokumentu „Analiza sytuacji na rynku pracy w Województwie Warmińsko- Mazurskim w pierwszym półroczu 2019 roku”.Obowiązujący
152019-09-24X/166/19Uchwała w sprawie przyjęcia złożonej przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego informacji o przebiegu wykonania budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego za I półrocze 2019 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2019-2039 oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2019 roku jednostek, dla których Samorząd Województwa jest organem założycielskim.Obowiązujący
162019-09-2345/657/19/VIUchwała w sprawie wytycznych do projektu budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2020 rok i projektu wieloletniej prognozy finansowej Województwa Warmińsko-MazurskiegoObowiązujący
172019-09-2345/645/19/VIUchwała w sprawie: zmiany Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (wersja 3)Obowiązujący
182019-09-2345/644/19/VIUchwała w sprawie: zmiany Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (wersja 6)Obowiązujący
192019-09-2345/643/19/VIUchwała zmieniająca uchwałę Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie zatwierdzenia Szczegółowego opisu osi priorytetowej Kultura i dziedzictwo Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020Obowiązujący
202019-09-1744/636/19/VIUchwała w sprawie ustalenia ceny wywoławczej zbycia w I przetargu ustnym nieograniczonym nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w miejscowości Biskupiec przy ul. Przemysłowej 3, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 120/6 obręb 1 m. Biskupiec, o pow. 0,0775 ha, dla której Sąd Rejonowy w Biskupcu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW OL1B/00022153/7Obowiązujący
Strona 2 z 1235