Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
112019-07-3035/522/19/VIUchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu Wojewódzkiego Konkursu na Najładniejszy Wieniec Dożynkowy podczas Warmińsko-Mazurskich Dożynek Wojewódzkich w 2019 rokuObowiązujący
122019-07-2434/502/19/VIUchwała w sprawie rozstrzygnięcia II rundy konkursu otwartego Nr RPWM.11.01.01-IZ.00-28-001/19, Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Działania 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie, Poddziałania 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe przez zatwierdzenie listy ocenionych przez KOP projektów zawierającej przyznane oceny.Obowiązujący
132019-07-2434/501/19/VIUchwała w sprawie rozstrzygnięcia konkursu zamkniętego Nr RPWM.11.02.05-IZ.00-28-001/19, w ramach Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Działania 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałania 11.2.5 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekt ZIT Ełk przez zatwierdzenie listy ocenionych przez KOP projektów zawierającej przyznane ocenyObowiązujący
142019-07-1633/492/19/VIUchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2019 rokObowiązujący
152019-07-1633/489/19/VIUchwała w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedażyObowiązujący
162019-07-1633/486/19/VIUchwała w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2019 r., w odniesieniu do ofert złożonych w II terminie.Obowiązujący
172019-07-1633/481/19/VIUchwała w sprawie upoważnienia Pani Jolanty Małkowskiej - Głównego Specjalisty w Biurze Regionalnym w Elblągu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie - do jednoosobowego działaniaObowiązujący
182019-07-1633/480/19/VIUchwała w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie stanowiącym załącznik do uchwały Nr 12/157/19/VI Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 12 marca 2019 r.Obowiązujący
192019-07-1633/479/19/VIUchwała w sprawie: ogłoszenia konkursu Nr RPWM.11.01.03-IZ.00-28-001/19 na dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014−2020 z zakresu Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działania 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie, Poddziałania 11.1.3. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekt ZIT Ełk, wraz z załącznikami.Obowiązujący
202019-07-0932/470/19/VIUchwała w sprawie powołania Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego – Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie i ustalenia jego wynagrodzeniaObowiązujący
Strona 2 z 1222