Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Ratownictwo wodne

Ogłoszono przez Grzegorz Usczyk | wersja archiwalna

Ratownictwo wodne

Zgodnie z art.12 ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 208, poz.1240 z późn.zm.) ratownictwo wodne mogą wykonywać Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe oraz inne podmioty, jeżeli uzyskały zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych, zwane dalej „podmiotami uprawnionymi do wykonywania ratownictwa wodnego“.

Zasady postępowania w w/w sprawie przyjęte zostały Uchwałą Nr 2/11/16/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 12 stycznia 2016 r.

Szczegółowy zakres udzielanych dotacji na wsparcie zadań z zakresu ratownictwa wodnego zawarty jest w Priorytecie IX Programu współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016 (Uchwała Nr XII/272/15 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 25 listopada 2015 r.).

Łączna wysokość środków w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego przeznaczona na zadania w zakresie ratownictwa wodnego w 2016 r. to: 400 000 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych 00/100).

Termin składania ofert upływa 15 lutego 2016 r. (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do siedziby Urzędu).

Oferty można składać osobiście w:

Biurze Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego
10-447 Olsztyn
ul. Głowackiego 17
w godzinach 7.30–15.30, pok. nr 3

lub korespondencyjne na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego
ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn.

Kontakt w sprawie: Lucyna Kobylińska, tel. 89 512 58 73 lub Joanna Glezman, tel. 724 777 741.

Oferta złożona po terminie nie będzie rozpatrywana.

Uchwała nr 17/279/16/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadań z zakresu ratownictwa wodnego w 2016 roku.