Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Rejestr zmian

#ModułTytułWprowadziłData
  
1Akty prawneUchwała w sprawie ogłoszenia konkursu nr RPWM.05.01.00-IZ.00-28-002/20 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi priorytetowej 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.1 Gospodarka odpadowa.Grzegorz Usczyk2020-05-28 09:54:45
2Akty prawneUchwała w sprawie anulowania konkursu nr RPWM.01.04.01-IZ.00-28-001/20 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi priorytetowej 1 Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur, Działania 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja Poddziałania 1.4.1 Promocja gospodarcza regionu – Schemat C.Grzegorz Usczyk2020-05-28 09:53:17
3Akty prawneUchwała w sprawie: zmiany Uchwały nr 45/653/19/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 23 września 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPWM.04.03.02-IZ.00-28-002/18 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałanie 4.3.2 Efektywność energetyczna w budynkach mieszkalnych, Schemat A poprzez zatwierdzenie listy ocenionych projektów przez Komisję Oceny Projektów zawierającej przyznane oceny oraz listy projektów wybranych do dofinansowania.Grzegorz Usczyk2020-05-28 09:58:31
4Akty prawneUchwała w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPWM.06.02.01-IZ.00-28-001/19 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi priorytetowej 6 Kultura i dziedzictwo, Działanie 6.2 Dziedzictwo naturalne, Poddziałanie 6.2.1 Infrastruktura uzdrowiskowa, poprzez zatwierdzenie listy ocenionych projektów przez Komisję Oceny Projektów zawierającej przyznane oceny oraz listy projektów wybranych do dofinansowania.Grzegorz Usczyk2020-05-28 09:56:14
5Akty prawneUchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Województwa Warmińsko- Mazurskiego za 2019 rok wraz ze Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta dla Sejmiku i Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z badania rocznego sprawozdania finansowego.Grzegorz Usczyk2020-05-29 13:45:51
6Akty prawneUchwała w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu promocji województwa warmińsko-mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2020 roku.Grzegorz Usczyk2020-05-28 15:20:27
7Akty prawneUchwała w sprawie: ogłoszenia naboru kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.Grzegorz Usczyk2020-05-28 15:19:42
8Akty prawneUchwała w sprawie zatwierdzenia Regulaminu trybu nadzwyczajnego naboru i oceny wniosków o dofinansowanie w ramach w ramach Działania 9.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 9.1.1 Rozwój specjalistycznych usług medycznych, Schemat D, Schemat E oraz Schemat F Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.Grzegorz Usczyk2020-05-28 10:00:19
9Akty prawneUchwała w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu promocji województwa warmińsko-mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2020 roku.Grzegorz Usczyk2020-05-28 15:12:00
10Akty prawneUchwała zmieniająca Uchwałę Nr 17/352/18/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPWM.06.01.02-IZ.00-28-003/17 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, z zakresu Osi priorytetowej 6 Kultura i dziedzictwo, Działanie 6.1 Infrastruktura kultury Poddziałanie 6.1.2 Instytucje kultury, poprzez zatwierdzenie listy ocenionych projektów przez Komisję Oceny Projektów zawierającej przyznane oceny oraz listy projektów wybranych do dofinansowania.Grzegorz Usczyk2020-05-28 09:52:02
Strona 1 z 1911