Roczne sprawozdanie o wysokości należnej opłaty produktowej OŚ-OP1 i o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi

Polityka cookies

Używamy pliki cookies do celów statystycznych i poprawnego działania strony.

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Wykaz realizowanych spraw
Wersja z dnia archiwalna

Roczne sprawozdanie o wysokości należnej opłaty produktowej OŚ-OP1 i o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi

Opłatę produktową wnosi się w przypadku nie wykonania obowiązku zapewnienia odzysku, a w szczególności recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych.

Przedsiębiorca, który wprowadza na rynek krajowy produkty w opakowaniach lub/i opony, czy też oleje smarowe jest obowiązany sporządzić i złożyć marszałkowi województwa roczne sprawozdanie, na zasadach określonych w dziale V rozdziale 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach Marszałkowi Województwa właściwemu ze względu na siedzibę przedsiębiorcy, w terminie do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy.

Od dnia 1 stycznia 2014 r. obowiązują przepisy ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1863). Ustawa ta zastępuje ustawę z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 63 poz. 638 z późn. zm.), a także wprowadza istotne zmiany w ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1478).

Zmiany przepisów dotyczących opakowań obowiązujące od 2014 r.:

 • obowiązek prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych;
 • zmiana sposobu obliczania poziomów odzysku i recyklingu;
 • nowe obowiązki dla wprowadzających produkty w opakowaniach wielomateriałowych, a także środki niebezpieczne w opakowaniach, w tym środki ochrony roślin;
 • zwolnienie wprowadzających produkty w opakowaniach o masie do 1 tony (dotyczy masy opakowań);
 • pomoc de minimis – termin złożenia dokumentów to 15 marca;
 • zmiany w dokumentach potwierdzającej odzysk/recykling odpadów opakowaniowych;
 • w roku 2014 można rozliczyć nadwyżkę w wysokości nie większej niż 10% wymaganego poziomu w 2013 roku, w roku 2015 i latach kolejnych brak możliwości rozliczenia nadwyżki.

Zmiany przepisów dotyczących produktów obowiązujące od 2014 r.:

 • rozszerzono wykaz produktów o opony używane w rowerach i motocyklach oraz o preparaty smarowe i środki zapobiegające zamarzaniu;
 • zmiana sposobu obliczania poziomów odzysku i recyklingu;
 • w roku 2014 można rozliczyć nadwyżkę w wysokości nie większej niż 10% wymaganego poziomu w 2013 roku, w roku 2015 i latach kolejnych brak możliwości rozliczenia nadwyżki;
 • zmianie uległa kwota opłaty produktowej podlegająca zwolnieniu z opłaty produktowej. Nie wnosi się opłaty produktowej, której łączna roczna wysokość dla wszystkich produktów nie przekracza 100 zł.

Termin załatwienia:

Do 15 marca roku kalendarzowego następującego po roku, którego sprawozdanie dotyczy.

Osoba do kontaktu:

Anna Ławrynowicz, Monika Zielińska

Miejsce załatwienia:

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Departament Ochrony Środowiska
Biuro Gospodarowania Odpadami
ul. Głowackiego 17
10-447 Olsztyn

Telefon kontaktowy:

89 512 54 40 wew. 446, 443

Dodatkowe informacje:

 1. Zawiadomienie do marszałka województwa o prowadzeniu działalności.

  Przedsiębiorca, który rozpoczyna działalność polegającą na:

  • wytwarzaniu, imporcie lub wewnątrzwspólnotowym nabyciu produktów w opakowaniach lub produktów,
  • odzysku lub recyklingu odpadów opakowaniowych lub odpadów powstałych z produktów,
  • działalność w zakresie eksportu lub wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych lub powstałych z produktów w celu poddania ich odzyskowi lub recyklingowi,
  • organizacja odzysku lub organizacja odzysku opakowań,

  składa zawiadomienie o tym fakcie do marszałka województwa właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania przedsiębiorcy, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności (art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi).

  Jeżeli dane, zawarte w zawiadomieniu ulegną zmianie, przedsiębiorca jest obowiązany zgłosić ten fakt marszałkowi województwa nie później niż do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

  Zawiadomienie do Marszałka Województwa o rozpoczęciu/likwidacji działalności/aktualizacji danych (do dnia utworzenia rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach)

  Wzór zawiadomienia:

  Zawiadomienie dla przedsiębiorców prowadzących działalność polegającą na wytwarzaniu, imporcie lub wewnątrzwspólnotowym nabyciu produktów w opakowaniach lub produktów
  Zawiadomienie dla przedsiębiorców prowadzących odzysk lub recykling odpadów opakowaniowych lub odpadów powstałych z produktów lub eksport lub wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów opakowaniowych lub powstałych z produktów w celu poddania ich odzyskowi lub recyklingowi

   
 2. Sprawozdanie OŚ-OP1.

  Przedsiębiorca:

  1. wprowadzający opakowania,
  2. eksportujący opakowania,
  3. eksportujący produkty w opakowaniach,
  4. dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach,
  5. wprowadzający produkty w opakowaniach
  - jest obowiązany sporządzić i złożyć marszałkowi województwa roczne sprawozdanie, na zasadach określonych w dziale V rozdziale 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach w terminie do dnia 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy.

   

  Uwaga!! Zmiana od 1 stycznia 2017 r.

  Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców ( Dz. U. z 2016 r. poz. 2255), art 18 wprowadza zmiany w Ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1863 i 1948) w obrębie uzyskiwanej pomocy de minimis, która została rozszerzona o zakres prowadzenia publicznych kampani edukacyjnych.

  Uwaga!! Wprowadzający produkty w opakowaniach do 1 Mg (dotyczy łącznej masy opakowań wprowadzonych w danym roku kalendarzowym):

  Przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach, którzy w danym roku kalendarzowym wprowadzili do obrotu produkty w opakowaniach o łącznej masie opakowań nieprzekraczającej 1 Mg nie dotyczą obowiązki ustawy w zakresie uzyskania wymaganych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, opłaty produktowej, dokumentów DPO, DPR, EDPO i EDPR oraz obowiązki prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych, o których mowa w art. 19 ust. 1 , oraz obowiązku dotyczącego sprawozdań o wysokości środków przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne (Art.6 ust.3 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi)

  Powyższe zwolnienie ma zastosowanie jeżeli przedsiębiorca złoży marszałkowi województwa w terminie do dnia 15 marca każdego roku:
  1. zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymane w roku, w którym Wnioskodawca ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat albo oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis otrzymanej w ww. okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis w ww. okresie,
  2. w zależności od rodzaju pomocy o którą ubiega się wnioskodawca odpowiednio: formularz informacji pomoc de minimis albo formularz informacji pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

  Nie zwalnia to z obowiązku przesyłania marszałkowi województwa rocznych sprawozdań.

  W zakresie, w jakim przepisy ustawy dotyczące opłaty produktowej nie mają zastosowania do przedsiębiorców, stanowi to pomoc de minimis.

  Wartość tej pomocy powinna być obliczona jako opłata produktowa w odniesieniu do wszystkich wprowadzonych przez przedsiębiorcę opakowań z zastosowaniem jednakowej maksymalnej stawki opłaty produktowej dla opakowań, o której mowa w art. 35 ust.1 ustawy (4,5 zł/kg).

  Wprowadzający produkty w opakowaniach o łącznej masie opakowań nieprzekraczającej 1 Mg (1000 kg) na rok:

  Usługi w ogólnym interesie gospodarczym są to usługi istotne z punktu widzenia polityki socjalno-ekonomicznej państwa i niezbędne do jego prawidłowego funkcjonowania. Ich świadczenie jest nieopłacalne z punktu widzenia świadczących je przedsiębiorców (np. mieszkalnictwo socjalne, opieka zdrowotna i socjalna, gospodarka komunalna, transport publiczny).

  Identyfikatory gmin

  Zgodnie z interpretacją Ministerstwa Środowiska z dnia 14 stycznia 2015 r. w przypadku, gdy przedsiębiorca, o którym mowa w art. 6 ust. 3 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi nie przedstawi stosownych dokumentów wymaganych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, należy uznać, że skorzystał on z pomocy niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W takiej sytuacji podmiot udzielający pomocy powinien żądać zwrotu udzielonej pomocy wraz z odsetkami za zwłokę. Przedsiębiorca powinien zwrócić wartość udzielonej pomocy de minimis, którą wylicza się z zastosowaniem maksymalnej stawki opłaty produktowej.

  Treść interpretacji MŚ dotyczącej pomocy de minimis

   
 3. Roczne poziomy odzysku i recyklingu:

  Lata 2008 - 2013 - Dz. U. z 2007 r. Nr 109, poz. 752

  Lata 2014, 2015 i 2016:

  Poziomy dla opakowań – załącznik. 1 do ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
  Poziomy dla produktów – załącznik 4a do ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej
   
 4. Wyliczenie opłaty produktowej – wzory:

  Opłatę produktową wnosi się w przypadku nie wykonania obowiązku zapewnienia odzysku, a w szczególności recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych.

  Lata 2009-2013:

  Opakowania – opłata produktowa jest sumą opłat obliczonych oddzielnie w przypadku nieosiągnięcia wymaganego poziomu odzysku (łącznego) i recyklingu. Wzory do obliczeń

  Produkty – opłata produktowa jest sumą opłat za niewykonany odzysk oraz za niewykonany recykling. Wzory do obliczeń

  Lata 2014, 2015 i 2016:

  Opakowania - opłata produktowa za opakowania jest sumą opłat z tytułu

  • niewykonania obowiązku recyklingu odpadów opakowaniowych powstałych z opakowań wymienionych w pozycji 2-7 w załączniku 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.
  • niewykonania obowiązku odzysku odpadów opakowaniowych powstałych z opakowań wymienionych w pozycji 1 w załączniku 1 ww. (opakowania razem);
  • niewykonania obowiązku recyklingu w odniesieniu do sumy opakowań wymienionych w pozycji 1 w załączniku 1 ww. ustawy (opakowania razem).
  Wzory do obliczeń

  Produkty – opłata produktowa jest sumą opłat za niewykonany odzysk oraz za niewykonany recykling. Wzory do obliczeń

  Wyliczoną samodzielnie opłatę należy zaokrąglić do pełnych złotych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.

  Stawki opłat:

  Opakowania:
  Produkty:

  Opakowania i produkty:

  Do powstałych przed dniem wejścia w życie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi obowiązków wynikających z ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej w zakresie uzyskania wymaganych poziomów odzysku i recyklingu, w tym do obowiązków sprawozdawczych oraz do zobowiązań z tytułu opłaty produktowej należnej do dnia 31 grudnia 2013 r. stosuje się przepisy obowiązujące w chwili powstania tych obowiązków, w tym zobowiązań z tytułu opłaty produktowej.

  Ważne informacje do sporządzenia sprawozdania OŚ-OP1 za 2014 r. (dotyczą przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach powyżej 1 Mg danym roku kalendarzowym).

  Obliczanie osiągniętych w danym roku poziomów odzysku/recyklingu (od 2014 roku):

  Zgodnie z art. 20 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi poziom odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych w danym roku kalendarzowym stanowi wyrażona w procentach wartość ilorazu masy odpadów opakowaniowych poddanych odpowiednio odzyskowi lub recyklingowi w tym roku oraz masy wprowadzonych do obrotu opakowań w poprzednim roku kalendarzowym.

  Osiągnięty w 2014 roku poziom odzysku/recyklingu:

  P = (masa odpadów opakowaniowych poddanych odpowiednio odzyskowi lub recyklingowi w 2014r. ÷ masa wprowadzonych do obrotu opakowań 2013r.) x 100%

  Wprowadzający produkty w opakowaniach, który rozpoczyna działalność gospodarczą w danym roku kalendarzowym, oblicza poziom odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych za ten rok w stosunku do masy wprowadzonych przez siebie do obrotu opakowań w tym roku.

  Rozliczanie nadwyżki wykonanego poziomu odzysku i recyklingu w 2014 roku

  W roku 2014 można rozliczyć nadwyżkę w wysokości nie większej niż 10% wymaganego poziomu w 2013 roku (art. 80 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi).

  Przykład:

  W 2013 r. wprowadzono na rynek krajowy 2000 kg opakowań z tworzyw sztucznych, wymagany poziom recyklingu tworzyw sztucznych w 2013 r. wynosił 21,5 % - dlatego należało poddać do recyklingu 430 kg,
  Nadwyżka, jaka można uwzględnić w rozliczeniu w 2014 to max 10% z 430 kg czyli 43 kg (2000 x 0,215 x 0,1= 43 kg).

  W roku 2015 i latach kolejnych brak możliwości rozliczenia nadwyżki.

  Opłaty:

  W przypadku, gdy zaistnieje obowiązek uiszczenia opłaty produktowej, wówczas samodzielnie ustaloną opłatę wyszczególnioną w sprawozdaniu należy wpłacić na odrębne rachunki bankowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w terminie:

  • za opakowania – do 15 marca roku następującego po roku, którego opłata dotyczy (opakowania)
  • za produkty – do 31 marca roku następującego po roku, którego opłata dotyczy (produkty)

  Numery kont do wpłat:

  Opłata produktowa za 2014 rok:

  • Opakowania – Bank Handlowy w Warszawie S.A. 39 1030 1218 0000 0000 9250 1027 (opłata produktowa – opakowania)
  • Produkty – Bank Handlowy w Warszawie S.A. 92 1030 1218 0000 0000 9250 1043 (opłata produktowa – produkty)

  Opłata produktowa za lata 2013 i wcześniejsze:

  • Produkty i opakowania – Bank Handlowy w Warszawie S.A. 92 1030 1218 0000 0000 9250 1043

  Nie wnosi się opłaty produktowej za opakowania/produkty, której łączna roczna wysokość w latach 2008-2013 nie przekracza 50 zł, oraz której łączna roczna wysokość dla wszystkich produktów nie przekracza 100 zł (od 2014 r.).

  Do opłat wnoszonych po ustawowym terminie (za lata 2008 do 2013 obowiązywał termin 31 marca roku następującego po roku, którego opłata dotyczy) należy samodzielnie doliczyć odsetki jak od zobowiązań podatkowych - art. 55 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749).

  Obowiązek wpłacenia opłaty produktowej przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wpłata powinna nastąpić.

 5. Obowiązek prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych – nowy obowiązek wprowadzających produkty w opakowaniach.

  Wprowadzający produkty w opakowaniach jest obowiązany prowadzić publiczne kampanie edukacyjne (bez względu na ilość wprowadzonych opakowań!)

  Publiczne kampanie edukacyjne - rozumie się przez to każde działanie mające na celu podnoszenie stanu świadomości ekologicznej społeczeństwa, obejmujące informowanie o prawidłowym postępowaniu z odpadami opakowaniowymi, możliwym wpływie odpadów opakowaniowych na środowisko i zdrowie ludzi, dostępnych systemach zwrotu, zbierania i odzysku, w tym recyklingu, odpadów opakowaniowych, w tym kampanie w środkach masowego przekazu, ulotki i broszury informacyjne, plakaty, konkursy, konferencje oraz imprezy o charakterze informacyjno-edukacyjnym.

  Obowiązek może być według wyboru wprowadzającego produkty w opakowaniach wykonywany samodzielnie lub za pośrednictwem organizacji odzysku opakowań.

  Realizując obowiązek samodzielnie wprowadzający produkty w opakowaniach przeznacza na prowadzenie publicznych kampanii edukacyjnych lub przekazuje na rachunek Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o numerze 71 1130 1062 0000 0109 9520 0003 – łącznie co najmniej 2% wartości netto opakowań wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym.

  Zgodnie z treścią art. 19 ust. 5 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 888) "rozliczenie wykonania obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych następuje na koniec roku kalendarzowego".

  Oznacza to, że ostatni dzień terminu wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 19 ust. 1 w zw. z art. 19 ust. 4 ww. ustawy wypada na dzień 31 grudnia danego roku.

  Opłaty za rok 2017:

  UWAGA!!

  Realizując obowiązek samodzielnie wprowadzający produkty w opakowaniach przeznacza na prowadzenie publicznych kampanii edukacyjnych lub przekazuje na rachunek na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego o numerze 33 1030 1218 0000 0000 9250 1135 – łącznie co najmniej 2% wartości netto opakowań wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2016 r. poz.1863 z późn. zm.), ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2016 r. poz.1478 z późn. zm.), ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21 z późn. zm.).

ZAŁĄCZNIKI: