Wersja obowiązująca z dnia

Departament Ochrony Środowiska

Uwaga!

Roczne sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi za rok 2019 r. składa się w terminie do 11 września 2020 r., a roczne sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami za rok 2019 r. składa się w terminie do 31 października 2020 r. wyłącznie za pośrednictwem BDO.

 

 

REJESTR BDO – rejestr prowadzony w ramach Bazy danych o produktach, i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami

Dyrektor: Bogdan Meina
Zastępca dyrektora: Małgorzata Domurad
Zastępca dyrektora: Agnieszka Rzymowska

10-447 Olsztyn, ul. Głowackiego 17,
tel. (89) 512 54 40
tel. (89) 512 54 99

Klauzula informacyjna Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady

 1. W skład Departamentu Ochrony Środowiska wchodzą:
  1. Biuro Polityki Ekologicznej i Przyrody (PE);
  2. Biuro Opłat Środowiskowych (OP);
  3. Biuro Pozwoleń Środowiskowych (PŚ);
  4. Biuro Gospodarowania Odpadami (GO);
  5. Biuro ds. Łowiectwa (Ł);
  6. Samodzielne Stanowisko ds. organizacyjnych i finansów (OF);

 2. Do zadań Biura Polityki Ekologicznej i Przyrody należy w szczególności:
  1. prowadzenie spraw związanych z planowaniem strategicznym w części dotyczącej ochrony środowiska;
  2. opracowywanie, realizacja i monitoring wojewódzkich programów w zakresie ochrony środowiska;
  3. przygotowywanie projektów programów ochrony powietrza, planów działań krótkoterminowych oraz programów ochrony środowiska przed hałasem;
  4. opracowywanie opinii do lokalnych programów ochrony środowiska;
  5. współpraca z administracją rządową, samorządową i organizacjami społecznymi oraz osobami prawnymi, instytucjami i agencjami działającymi na rzecz ochrony środowiska;
  6. współpraca międzynarodowa w zakresie ochrony środowiska;
  7. prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dotacji na wykonywanie zadań publicznych Samorządu Województwa z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, realizowanych przez organizacje pozarządowe;
  8. prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dotacji na wykonanie zadań zmierzających do poprawy jakości i stanu środowiska oraz do poprawy dobrostanu i ochrony zwierząt domowych, realizowanych przez samorządy gminne;
  9. prowadzenie spraw związanych przyznawaniem przez samorząd województwa Nagrody Przyjaciela Zwierząt „Cztery Łapy” oraz Nagrody im. prof. Janiny Wengris;
  10. współpraca z Departamentem Nadzoru Właścicielskiego i Monitorowania Wydatków przy wykonywaniu przez ten Departament zadań, o których mowa w § 38 ust. 4, w odniesieniu do Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku oraz Fundacji Zielone Płuca Polski, a w szczególności niezwłoczne przekazywanie Departamentowi Nadzoru Właścicielskiego i Monitorowania Wydatków informacji będących w posiadaniu Departamentu Ochrony Środowiska mających istotne znaczenie dla prawidłowego wykonywania tych zadań;
  11. przygotowywanie projektów uchwał Sejmiku Województwa w sprawach:
   1. utworzenia, zmiany granic i likwidacji parku krajobrazowego,
   2. nadania statutów parku krajobrazowego lub zespołu parków krajobrazowych,
   3. planu ochrony parku krajobrazowego,
   4. wyznaczenia, zmiany granic lub likwidacji obszaru chronionego krajobrazu;
  12. prowadzenie spraw związanych z powoływaniem dyrektora parku krajobrazowego lub zespołu parków krajobrazowych oraz członków rady parku krajobrazowego lub rady zespołu parków krajobrazowych;
  13. prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem nadzoru przez Zarząd Województwa nad funkcjonowaniem parków krajobrazowych oraz zespołu parków krajobrazowych;
  14. prowadzenie spraw należących do kompetencji Marszałka Województwa związanych z usuwaniem drzew lub krzewów w odniesieniu do nieruchomości będących własnością Gminy Olsztyn.

 3. Do zadań Biura Opłat Środowiskowych należy w szczególności:
  1. realizowanie zadań w zakresie spraw związanych z rozliczaniem opłat za korzystanie ze środowiska, a w szczególności za:
   1. wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
    ⎯ przydzielanie uprawnień do emisji na zasadach określonych w ustawie o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych,
   2. składowanie odpadów;
  2. realizowanie zadań związanych z rozliczaniem opłat produktowych, opłaty recyklingowej, opłaty za produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych;
  3. prowadzenie rachunkowości dotyczącej opłat środowiskowych;
  4. podział i przekazywanie środków pieniężnych pochodzących z opłat środowiskowych na rzecz funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, budżetów powiatów i gmin, budżetu państwa oraz zarządu województwa;
  5. prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o środowisku;
  6. windykacja zobowiązań z tytułu opłat środowiskowych;
  7. udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie oraz informacji publicznej;
  8. kontrola podmiotów korzystających ze środowiska w zakresie objętym właściwością Marszałka.

 4. Do zadań Biura Pozwoleń Środowiskowych należy w szczególności:
  1. przygotowywanie projektów pozwoleń zintegrowanych dla instalacji, których funkcjonowanie ze względu na rodzaj i skalę prowadzonej w nich działalności, może powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości;
  2. przygotowywanie projektów pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza oraz decyzji ustalających dopuszczalne poziomy hałasu;
  3. przyjmowanie zgłoszeń instalacji wprowadzających gazy lub pyły do powietrza oraz wytwarzających pola elektromagnetyczne;
  4. przeprowadzanie kontroli podmiotów w zakresie objętym właściwością Marszałka;
  5. przygotowywanie projektów decyzji zobowiązujących prowadzący instalację podmiot korzystający ze środowiska do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego w razie stwierdzenia okoliczności wskazujących na możliwość negatywnego oddziaływania instalacji na środowisko;
  6. prowadzenie spraw dotyczących tworzenia obszarów ograniczonego użytkowania dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, w tym przygotowywanie projektów uchwał Sejmiku w sprawie tworzenia obszarów ograniczonego użytkowania;
  7. przygotowywanie projektów decyzji - zezwoleń na emisję gazów cieplarnianych z instalacji objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji i określających obowiązki prowadzącego instalację w zakresie monitorowania;
  8. przygotowywanie projektów decyzji nakładających obowiązek ograniczenia oddziaływania na środowisko lub przywrócenia środowiska do stanu właściwego;
  9. przygotowywanie opinii w procedurze oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanych przedsięwzięć kwalifikowanych jako instalacja, której funkcjonowanie, ze względu na rodzaj i skalę prowadzonej w niej działalności, może powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości;
  10. przygotowywanie projektów decyzji ustalających wymagania w zakresie ochrony środowiska, w szczególności warunki i wielkości emisji, dotyczące eksploatacji instalacji wymagającej zgłoszenia, której częścią jest źródło spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW, ustalonej z uwzględnieniem trzeciej zasady łączenia;
  11. przygotowywanie i przekazywanie do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami informacji dotyczących źródeł spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW, w celu uwzględnienia w rejestrze średnich źródeł spalania paliw (rejestrze MCP);
  12. wydawanie decyzji z zakresu gospodarki odpadami, tj. zezwoleń na zbieranie odpadów, zezwoleń na przetwarzanie odpadów, pozwoleń na wytwarzanie odpadów i decyzji zatwierdzających program gospodarowania odpadami wydobywczymi;
  13. wydawanie decyzji o uznaniu przedmiotu lub substancji za produkt uboczny;
  14. wydawanie decyzji zatwierdzających instrukcję prowadzenia składowiska odpadów;
  15. wydawanie decyzji o wyrażeniu zgody na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części.

 5. Do zadań Biura Gospodarowania Odpadami należy w szczególności:
  1. przygotowywanie projektu wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;
  2. aktualizacja i monitoring realizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;
  3. przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;
  4. przygotowanie projektu corocznej informacji o stanie realizacji działań w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów na terenie województwa wraz z oceną ich efektywności;
  5. monitoring systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w województwie ze szczególnym uwzględnieniem instalacji komunalnych;
  6. prowadzenie listy instalacji spełniających wymagania dla instalacji komunalnych oraz instalacji komunalnych planowanych do budowy, rozbudowy lub modernizacji;
  7. gromadzenie wykazów podmiotów wpisanych przez wójta/burmistrza/prezydenta miasta w danym roku do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wykreślonych z tego rejestru;
  8. przeprowadzanie egzaminów w sprawie stwierdzenia kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami;
  9. prowadzenie i aktualizacja Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, w tym weryfikacja sprawozdań o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami, weryfikacja rocznych sprawozdań wójta/burmistrza/ prezydenta miasta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi;
  10. sporządzenie rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi;
  11. prowadzenie wykazu przedsiębiorców prowadzących stację demontażu i punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji;
  12. ustalanie opłaty za nieosiągnięcie poziomu odzysku i recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji;
  13. prowadzenie rejestru występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (w szczególności azbestu i PCB) poprzez weryfikację i gromadzenie informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska;
  14. przygotowanie corocznej informacji o realizacji zadań związanych z Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu na terenie województwa;
  15. prowadzenie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów ochrony środowiska w obszarze gospodarki odpadami, w zakresie objętym właściwością marszałka województwa.

 6. Do zadań Biura ds. Łowiectwa należy w szczególności:
  1. sprawowaniem administracji w zakresie łowiectwa na terenie województwa;
  2. szacowanie szkód łowieckich wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną – łosie, na obszarach obwodów łowieckich polnych oraz dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny, na obszarach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich;
  3. wydawanie zezwoleń na odstępstwo od zakazu płoszenia zwierząt łownych oraz kontrola spełniania warunków określonych w zezwoleniu;
  4. nadzorowanie działalności przedsiębiorców podejmujących i wykonujący działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług turystycznych obejmujących polowania wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz polowania za granicą;
  5. uzgadnianie wieloletnich łowieckich planów hodowlanych;
  6. współpraca z Administracją Lasów Państwowych oraz Polskim Związkiem Łowieckim w sprawach dotyczących łowiectwa;
  7. delegowanie wskazanych przez Marszałka Województwa przedstawicieli do komisji egzaminacyjnych przeprowadzających egzaminy na uprawnienia do wykonywania polowania podstawowe, selekcjonerskie, sokolnicze i uzupełniające w języku polskim dla cudzoziemców (obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, jeżeli posiadają uprawnienia do wykonywania polowania w państwie członkowskim Unii Europejskiej);
  8. przygotowywanie projektów uchwał Sejmiku Województwa w sprawach dotyczących:
   1. podziału województwa warmińsko-mazurskiego na obwody łowieckie, zmiany granic obwodów łowieckich oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii, o których mowa w art. 26a ust. 1 ustawy Prawo łowieckie;
   2. określenia terminów zakończenia okresów zbioru poszczególnych gatunków roślin uprawnych w województwie dla celów zachowania uprawnień za szkody łowieckie;
   3. skracania okresów polowań na terenie województwa;
   4. określenia miejsca, warunków, czasu i sposobów ograniczenia populacji zwierząt stanowiących nadzwyczajne zagrożenie dla życia, zdrowia lub gospodarki człowieka, w tym gospodarki łowieckiej;
  9. wydawanie zgody na pozyskiwanie zwierząt wolno żyjących (dzikich) w celu tworzenia kolekcji spreparowanych zwłok tych zwierząt. Zgodę wydaje marszałek właściwy ze względu na miejsce tworzenia takiej kolekcji;
  10. wydawanie zezwolenia na pozyskiwanie zwierząt wolno żyjących (dzikich) w celu preparowania ich zwłok.

 7. Do zadań Samodzielnego Stanowiska ds. organizacyjnych i finansów należy w szczególności:
  1. prowadzenie spraw związanych z budżetem Departamentu Ochrony Środowiska, w tym:
   1. planowanie budżetu,
   2. sporządzanie zaangażowania wydatków bieżących,
   3. sporządzanie sprawozdań z realizacji budżetu
  2. rozliczanie finansowe dotacji, zadań i projektów realizowanych przez Departament, w tym:
   1. zadań inwestycyjnych w zakresie ochrony środowiska realizowanych przez Departament,
   2. szkoleń, konferencji i spotkań organizowanych przez Departament,
   3. zlecania prac i usług związanych z realizacją zadań Departamentu,
   4. wyjazdów krajowych i zagranicznych,
   5. zakupów realizowanych przez Departament;
  3. współpraca z parkami krajobrazowymi w zakresie planowania budżetu, angażowania wydatków bieżących oraz realizacji budżetu;
  4. współpraca z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie m.in. przygotowywania wniosków aplikacyjnych związanych z dofinansowaniem działań realizowanych przez Departament oraz prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie
Zadanie pn. „Usprawnienie systemu monitorowania opłat za korzystanie ze środowiska” w 2023 r. zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w wysokości 150 000 zł. Wartość całkowita zadania to 998 760 zł (płatna w 3 równych ratach w latach: 2023, 2024 i 2025). Zakupione oprogramowanie umożliwia Marszałkowi Województwa Warmińsko - Mazurskiego realizowanie zadań i obowiązków związanych z ewidencją, weryfikacją, windykacją oraz z redystrybucją opłat środowiskowych.

 

Sprawy załatwiane w Departamencie

 1. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 2. Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów
 3. Wydawanie decyzji zatwierdzających instrukcję prowadzenia składowiska odpadów
 4. Wydawanie decyzji ustalających dopuszczalny poziom hałasu przenikającego do środowiska z zakładu
 5. Uznanie przedmiotu lub substancji za produkt uboczny
 6. Wydawanie decyzji zatwierdzających zmianę klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne albo decyzji o wyrażeniu sprzeciwu
 7. Wydawanie decyzji o przeniesieniu praw i obowiązków wynikających z decyzji dotyczących składowiska odpadów na rzecz podmiotu zainteresowanego przejęciem składowiska odpadów
 8. Zatwierdzanie programu gospodarowania odpadami wydobywczymi
 9. Ulgi w opłatach za korzystanie ze środowiska (odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty, umorzenie)
 10. Opakowania, produkty (opony, oleje, smary) – sprawozdawczość (opłata produktowa, kampanie edukacyjne)
 11. Roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami
 12. Wydawanie zezwoleń na zbieranie zakaźnych odpadów medycznych i zakaźnych odpadów weterynaryjnych
 13. Zaświadczenia o wywiązywaniu się z obowiązku uiszczania opłat za korzystanie ze środowiska
 14. Wydawanie pozwoleń zintegrowanych
 15. Odroczenie terminu płatności podwyższonych opłat za korzystanie ze środowiska (art. 317 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska)
 16. Opłaty za korzystanie ze środowiska
 17. Wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
 18. Wydawanie decyzji wyrażającej zgodę na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części
 19. Stwierdzenie kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami
 20. Zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych z instalacji objętej systemem handlu uprawnieniami do emisji i określających obowiązki prowadzącego instalację w zakresie monitorowania
 21. Sprawozdawczość gmin - odpady komunalne
 22. Pojazdy wycofane z eksploatacji
 23. Zgłoszenie instalacji emitujących pola elektromagnetyczne
 24. Baterie i akumulatory
 25. Azbest i PCB
 26. Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z terenów nieruchomości będących własnością gminy (z wyjątkiem nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym innych podmiotów) w przypadkach, gdy prezydent miasta na prawach powiatu sprawuje funkcję starosty.
 27. Wydawanie zezwoleń na pozyskiwanie zwierząt wolno żyjących (dzikich) w celu preparowania ich zwłok oraz zgód na pozyskiwanie zwierząt wolno żyjących (dzikich) w celu tworzenia kolekcji spreparowanych zwłok tych zwierząt.
 28. Schemat procedury kontroli w Departamencie Ochrony Środowiska
 29. Analiza warunków pozwolenia zintegrowanego
 30. Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami
 31. Procedura dotycząca drzewa lub krzewu stanowiącego złomy lub wywroty
 32. Zgłoszenie instalacji, których eksploatacja nie wymaga pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
 33. Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie
 34. Zgłoszenie szkody powstałej w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez dziki, łosie, jelenie, sarny i daniele na obszarach niewchodzących w skłąd obwodów łowieckich oraz szkód wyrządzonych na obszarach obwodów łowieckich polnych i obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną (łosie).
 35. Wydawanie zezwoleń na odstępstwo od zakazu płoszenia zwierząt łownych