Wersja obowiązująca z dnia

Zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych z instalacji objętej systemem handlu uprawnieniami do emisji i określające obowiązki prowadzącego instalację w zakresie monitorowania

Nazwa sprawy:

Zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych z instalacji objętej systemem handlu uprawnieniami do emisji i określające obowiązki prowadzącego instalację w zakresie monitorowania

Termin załatwienia:

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 poz. 256 t.j.) w sprawach wymagających postępowania wyjaśniającego - w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych – w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Osoba kontaktowa:

Marta Sobieraj-Sulkowska – Kierownik Biura Pozwoleń Środowiskowych
Jolanta Karwacka – Główny Specjalista
Marlena Kowalska - Inspektor

Telefon kontaktowy:

89 512 54 65
89 512 54 73

Miejsce załatwienia i odbioru:

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie
Departament Ochrony Środowiska
Biuro Pozwoleń Środowiskowych
ul. Głowackiego 17
10-447 Olsztyn

Sposób załatwienia:

W drodze decyzji administracyjnej

Wymagane Dokumenty:

Wniosek o wydanie zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych z instalacji objętej systemem handlu uprawnieniami do emisji i określającego obowiązki prowadzącego instalację w zakresie monitorowania, powinien spełniać wymagania określone w art. 53 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 roku o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2020 r. poz. 136 z późn. zm.) i zawierać:

 1. imię i nazwisko albo nazwę prowadzącego instalację oraz oznaczenie jego adresu miejsca zamieszkania albo adresu siedziby;
 2. adres zakładu, na terenie którego jest położona instalacja;
 3. informację o tytule prawnym do instalacji;
 4. informację o instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsca emisji;
 5. informację o rodzaju prowadzonych działań w instalacji;
 6. określenie rodzajów gazów cieplarnianych, które mają być objęte zezwoleniem.

Do wniosku o wydanie zezwolenia dołącza się:

 1. kopię pozwolenia zintegrowanego albo kopię pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, jeżeli jego uzyskanie jest wymagane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, z tym że kopii tych pozwoleń nie dołącza się, jeżeli zostały one wydane przez organ właściwy do wydania zezwolenia lub organ ten je posiada;
 2. streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym;
 3. plan monitorowania wielkości emisji, o którym mowa w art. 12 rozporządzenia Komisji (UE) nr 601/2012, zwany dalej "planem monitorowania wielkości emisji", wraz z dokumentami uzupełniającymi i informacjami, o których mowa w tym przepisie, w postaci papierowej i postaci elektronicznej;
 4. plan poboru próbek w przypadku, o którym mowa w art. 33 rozporządzenia Komisji (UE) nr 601/2012.

W przypadku instalacji o niskim poziomie emisji, o której mowa w art. 47 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 601/2012, do wniosku o wydanie zezwolenia dołącza się:

 1. dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 1, 2 i 4;
 2. dokumenty potwierdzające spełnianie co najmniej jednego z warunków, o których mowa w art. 47 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 601/2012;
 3. plan monitorowania wielkości emisji, o którym mowa w art. 78 ust. 2, w postaci papierowej i postaci elektronicznej.

Wniosek o wydanie zezwolenia oraz dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 3 i 4 oraz ust. 3 pkt 3, składa się w dwóch egzemplarzach.

Do wniosku należy również dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej:

 1. Za wydanie zezwolenia,
 2. Za złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

Opłaty:

Warunkiem rozpatrzenia wniosku o wydanie zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych z instalacji objętej systemem handlu uprawnieniami do emisji i określające obowiązki prowadzącego instalację w zakresie monitorowania jest wniesienie opłaty skarbowej. Wydanie zezwolenia podlega opłacie skarbowej w wysokości 82 zł.

W przypadku złożenia dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury wniesienie opłaty skarbowej w wysokości - 17,00 zł.

Opłatę skarbową należy wnieść z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia, na konto Urzędu Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn:

 

PKO Bank Polski S.A.
63 1020 3541 0000 5002 0290 3227

 

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje odwołanie do Ministra Klimatu za pośrednictwem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Pisemne odwołania należy składać drogą pocztową lub osobiście w siedzibie Urzędu w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze Stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Jeżeli niniejsza decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, na zgodny wniosek wszystkich Stron zawarty w odwołaniu, organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy. Organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające także wówczas, gdy jedna ze Stron zawarła w odwołaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy, a pozostałe Strony wyraziły na to zgodę w terminie czternastu dni od dnia doręczenia im zawiadomienia o wniesieniu odwołania, zawierającego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy.

Podstawa prawna:

Art. 51 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 roku o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2020 r. poz. 136 z późn. zm.).