Wersja obowiązująca z dnia

Opłaty za korzystanie ze środowiska

Opłaty za korzystanie ze środowiska ponoszą podmioty korzystające ze środowiska, którymi zgodnie art. 3, pkt. 20 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska są:

 1. przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przedsiębiorcy zagraniczni w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także osoby prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,
 2. jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców,
 3. osoby fizyczne niebędące podmiotami o których mowa w lit. a, korzystające ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia.

Opłaty ponoszone są za:

 1. wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
 2. przydzielone uprawnienia do emisji na zasadach określonych w ustawie o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych,
 3. pobór wód, (dotyczy opłat należnych za okres do 31 grudnia 2017 roku)*
 4. wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, (dotyczy opłat należnych za okres do 31 grudnia 2017 roku)*
 5. składowanie odpadów;

*Od 1 stycznia 2018 roku kompetencje w zakresie opłat za usługi wodne w tym opłaty za pobór wód oraz wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi przeszły do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Zmiana została wprowadzona na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

Więcej informacji na stronie: www.kzgw.gov.pl

Do opłat należnych za okres do 2017 r. stosuje się przepisy dotychczasowe.

Wykazy z tytułu wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, przydzielonych uprawnień do emisji na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz składowania odpadów należy przedłożyć marszałkowi województwa w terminie do 31 marca następnego roku. Zgodnie z art. 286 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska, podmiot korzystający ze środowiska ma obowiązek przekazania marszałkowi województwa wykazu zawierającego dane o rodzajach substancji wprowadzonych do powietrza i wielkości emisji, sporządzonego na podstawie informacji zawartych w raporcie do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (KOBiZE). W związku z powyższym, każdy podmiot korzystający ze środowiska powinien posiadać konto w Krajowej bazie. W przypadku, gdy podmiot takiego konta nie posiada, powinien niezwłocznie dokonać rejestracji, na podstawie elektronicznego formularza rejestracyjnego, który dostępny jest na stronie: https://krajowabaza.kobize.pl/applicationcompany/company_register. Wszelkie informacje można znaleźć na stronie: https://krajowabaza.kobize.pl/, a w przypadku pytań kontaktować się z pracownikami KOBiZE.

Podmiot korzystający ze środowiska ustala we własnym zakresie wysokość należnej opłaty według stawek obowiązujących w okresie, w którym korzystanie ze środowiska miało miejsce i wnosi ją na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska. Opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wynikające z eksploatacji urządzeń, wnosi się na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce rejestracji podmiotu korzystającego ze środowiska. Nie wnosi się opłat za poszczególne komponenty, których roczna wysokość opłaty nie przekracza 800 zł, a w przypadku, gdy ww. opłata nie przekracza 100 zł nie przedkłada się także wykazów i informacji o zakresie korzystania ze środowiska, nie zwalnia to jednak z obowiązku przechowywania danych o wysokości naliczonej opłaty.
Opłatę za korzystanie ze środowiska przekraczającą 800 zł należy uiścić w terminie do 31 marca następnego roku.

WAŻNA INFORMACJA DLA ROLNIKÓW

Zgodnie z obecnym stanowiskiem Ministerstwa Środowiska z dnia 27.10.2017 r. oraz orzeczeniami sądów rolnicy indywidualni prowadzący działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa prowadzący we własnym imieniu działalność wytwórczą o cechach działaności gospodarczej są zobowiązani do przedkładania marszałkowi wykazu zawierającego informacje i dane wykorzystane do ustalenia wysokości opłat za korzystanie ze środowiska nie tylko w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia.

Zgodnie z art. 3 pkt 20 lit. a) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska do podmiotów korzystających ze środowiska należy przedsiębiorca w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców oraz przedsiębiorca zagraniczny w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także osoby prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego.

Do kategorii przedsiębiorcy należą rolnicy indywidualni prowadzący działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie wymienionym powyżej z zamiarem osiągnięcia zysku i uczestniczących w obrocie gospodarczym, który polega na realizowaniu swojej działalności przez odpłatne ekwiwalentne świadczenia wzajemne spełniane za pomocą wielorazowych czynności faktycznych i prawych np. umów kontraktacji czy sprzedaży produktów rolnych. Natomiast nie są przedsiębiorcami, a także korzystającymi ze środowiska w rozumieniu powyższego przepisu, rolnicy nieuczestniczący w obrocie gospodarczym, prowadzący gospodarstwo rolne wyłącznie w celu zaspokojenia potrzeb własnej rodziny.

W związku z powyższym podmioty korzystające ze środowiska zobowiązane są do składania marszałkowi wykazu zawierającego informacje i dane wykorzystane do ustalenia wysokości opłat za korzystanie ze środowiska, w którym podmiot korzystający ze środowiska ustala we własnym zakresie wysokość należnej opłaty i wnosi ją na rachunek urzędu marszałkowskiego do 31 marca następnego roku w oparciu o Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13.12.2018 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat.

Pismo dot. obowiązku ponoszenia opłat przez rolników (skan)

Opłaty podwyższone

Zgodnie z artykułem 292 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska podmiot korzystający ze środowiska ponosi opłaty podwyższone o 500% w przypadku braku wymaganego pozwolenia na:

 • wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
 • pobór wód, (dotyczy opłat należnych za okres do 31 grudnia 2017 roku)
 • wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, (dotyczy opłat należnych za okres do 31 grudnia 2017 roku)

Podmiotem zobowiązanym za ponoszenie opłat za składowanie odpadów, zgodnie z art. 279 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska jest posiadacz odpadów w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach. Zgodnie z art. 293 Prawo ochrony środowiska posiadacz odpadów ponosi opłaty podwyższone za:

 1. Składowanie odpadów bez uzyskania decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów podmiot korzystający ze środowiska ponosi, opłaty podwyższone w wysokości 0,05 jednostkowej stawki opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku za każdą dobę składowania.
 2. Magazynowanie odpadów bez wymaganej decyzji określającej sposób i miejsce magazynowania traktuje się jako składowanie odpadów bez wymaganej decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska.
 3. Składowanie odpadów w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym podmiot korzystający ze środowiska ponosi opłaty podwyższone w wysokości 0,7 jednostkowej stawki opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku za każdą tonę odpadów i za każdą dobę składowania.
 4. W przypadku pozbycia się odpadów:
  1. nad brzegami zbiorników wodnych, w szczególności w strefach ochronnych ujęć wód i na terenach wypływu wód z warstw wodonośnych,
  2. na terenach parków narodowych i rezerwatów przyrody,
  3. na terenach leśnych albo uzdrowiskowych lub na terenach rekreacyjno-wypoczynkowych
   - podmiot korzystający ze środowiska ponosi opłaty podwyższone w wysokości 1,0 jednostkowej stawki opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku za każdą tonę odpadów i za każdą dobę składowania.
 5. Podmiot korzystający ze środowiska w przypadku pozbycia się odpadów do śródlądowych wód powierzchniowych i podziemnych, morskich wód wewnętrznych lub wód morza terytorialnego ponosi opłatę podwyższoną w wysokości 100-krotnej jednostkowej stawki opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku.
 6. Przepisy ust. 3-5 stosuje się odpowiednio, jeżeli składowanie odpadów jest zabronione na podstawie ustawy o odpadach.
 7. Opłatę podwyższoną ponosi się niezależnie od opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku.

Termin załatwienia

Podmioty korzystające ze środowiska wnoszą opłaty i przedkładają wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości opłat należnych tylko raz w roku w terminie do 31 marca następnego roku po okresie rozliczeniowym.

Wykazy zawierające zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat, sporządza się: w oparciu o dokumenty znajdujące się w załącznikach.

Opłaty

Opłaty za korzystanie ze środowiska wnosi się na rachunek opłat za korzystanie ze środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie:

 

SANTANDER BANK S.A.
73 1090 2718 0000 0001 4649 6831

 

Przelew należy opisać wyszczególniając: rok oraz komponent jakiego opłata dotyczy - woda (dotyczy opłat należnych za okres do 31 grudnia 2017 roku), ścieki (dotyczy opłat należnych za okres do 31 grudnia 2017 roku), emisja, przydzielone uprawnienia, odpady. Opłaty za korzystanie ze środowiska są zobowiązaniem podatkowym. Opłaty nie uiszczone w terminie podlegają wraz z odsetkami za zwłokę przymusowemu ściągnięciu w trybie określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

W przypadku nie przedłożenia wykazu zawierającego informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat lub przedłożenia wykazu zawierającego dane nasuwające zastrzeżenia Marszałek Województwa wymierza opłatę w drodze decyzji administracyjnej na podstawie własnych ustaleń lub wyników kontroli wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska. Zwolnienie z obowiązku wniesienia opłaty (do 800 zł) nie zwalnia z obowiązku składania informacji o zakresie korzystania ze środowiska.

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie
ul. M. Kajki 10/12
10-547 Olsztyn

Miejsce załatwienia spraw i składania dokumentów

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Departament Ochrony Środowiska,
Biuro Opłat Środowiskowych
ul. B. Głowackiego 17
10-447 Olsztyn

Osoby do kontaktu

Dział merytoryczny

Marta Bujalska (Emisja gazów lub pyłów do powietrza oraz składowanie odpadów, powiat:, Iławski, Kętrzyński, Lidzbarski, Nidzicki, Nowomiejski, Ostródzki)
tel. 89 512-54-51

Natalia Matys (Emisja gazów lub pyłów do powietrza oraz składowanie odpadów, powiat: Bartoszycki, Braniewski, Działdowski, Elbląski, m. Elbląg, Olsztyński)
tel. 89 512-54-55

Tadeusz Pątkowski (Emisja gazów lub pyłów do powietrza  oraz składowanie odpadów, powiat: Ełcki, Giżycki, Gołdapski, Mrągowski, Olecki, Piski, Szczycieński, Węgorzewski, m. Olsztyn),
tel. 89 512-54-48

Bogumiła Gronkiewicz (Ulgi – całe województwo)
tel. 89 512-54-76

Dział księgowy

Anna Olejnik tel. 89 512-54-57

Angelika Lenkiewicz tel. 89 512 54 53

Agnieszka Szyćko tel. 89 512 58 08

Ewa Łosiewicz tel. 89 512-54-74

Dział windykacyjny

Bogumiła Gronkiewicz tel. 89 512-54-76

Dostęp do informacji o środowisku i informacji publicznej

Anna Sorczyńska tel. 89 512-54-50

Archiwizacja

Konrad Błocki tel. 89 512-54-75

Kierownik Biura Opłat Środowiskowych

Małgorzata Podstawska tel. 89 512-54-77

Podstawa prawna

 • Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska,
 • Ustawa z 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z 9 grudnia 2016 r. w sprawie katalogu odpadów,
 • Ustawa z 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji,
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa,
 • Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Załączniki