Wersja nieobowiązująca z dnia

Opłaty za korzystanie ze środowiska

Termin załatwienia:

Od 2013 r. podmioty korzystające ze środowiska wnoszą opłaty i przedkładają wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości opłat należnych tylko raz w roku w terminie do 31 marca następnego roku po okresie rozliczeniowym. Opłaty za korzystanie ze środowiska należne za okres od II półrocza 2010 do II półrocza 2012 r. są wnoszone na podstawie art. 285 ust. 2 POŚ w brzmieniu dotychczasowym (do końca miesiąca następującego po upływie każdego półrocza).

Osoby do kontaktu:

Dział merytoryczny:
Marta Bujalska tel. 89 512-54-50
e-mail: m.bujalska@warmia.mazury.pl
Marta Stańczuk tel. 89 512-54-51
e-mail: m.stanczuk@warmia.mazury.pl
Bogumiła Gronkiewicz tel. 89 512-54-52
e-mail: b.gronkiewicz@warmia.mazury.pl
Dorota Bugalska tel. 89 512-54-53
e-mail: d.bugalska@warmia.mazury.pl
Tadeusz Pątkowski tel. 89 512-54-48
e-mail: t.patkowski@warmia.mazury.pl
Dział księgowy:
Dorota Łodziana tel. 89 512-54-55
e-mail: d.lodziana@umwwm.pl
Anna Olejnik tel. 89 512-54-57
e-mail: a.olejnik@warmia.mazury.pl
Ewa Łosiewicz tel. 89 512-54-74
e-mail: e.losiewicz@warmia.mazury.pl
Dział windykacyjny:
Tadeusz Dłuszczakowski tel. 89 512-54-76
e-mail: t.dluszczakowski@warmia.mazury.pl
Dostęp do informacji i archiwizacja:
Konrad Błocki tel. 89 512-54-75
e-mail: k.blocki@warmia.mazury.pl
Kierownik Biura Opłat Środowiskowych:
Małgorzata Podstawska
tel. 89 512 54 77, nr pokoju 312
e-mail: m.podstawska@warmia.mazury.pl

Miejsce załatwienia spraw i składania dokumentów:

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Departament Ochrony Środowiska,
Biuro Opłat Środowiskowych
ul. B. Głowackiego 17
10-447 Olsztyn

Podstawa prawna

 • Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2016 r., poz. 672 ze zm)
 • Ustawa z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1923 ze zm.)
 • Ustawa z 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. z 2015 r., poz. 2273 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, ze zm.)
 • Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2016 poz. 599 ze zm.).
Wykazy zawierające zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat, sporządza się w oparciu o poniżej wymienione dokumenty (załączniki do pobrania):

Opłaty:

Opłaty za korzystanie ze środowiska wnosi się na rachunek opłat za korzystanie ze środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie:
Bank Handlowy w Warszawie S.A.
61 1030 1218 0000 0000 9250 1019
Przelew należy opisać wyszczególniając: półrocze danego roku (od 2013 r. – rok) oraz komponent jakiego opłata dotyczy - woda (W), ścieki (Ś), emisja (E), odpady (O). Opłaty za korzystanie ze środowiska są zobowiązaniem podatkowym. Opłaty nie uiszczone w terminie podlegają wraz z odsetkami za zwłokę przymusowemu ściągnięciu w trybie określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Każdy podmiot korzystający ze środowiska ma obowiązek sporządzania sprawozdań z zakresu korzystania ze środowiska oraz uiszczania opłat. Podmioty ponoszą opłaty za:
 • wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza,
 • wprowadzenie ścieków do wód lub do ziemi,
 • pobór wód,
 • składowanie odpadów.
Podmiotem korzystającym ze środowiska jest:
 • przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, a także osoby prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego oraz osoby wykonujące zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki lub indywidualnej specjalistycznej praktyki,
 • jednostka organizacyjna niebędąca przedsiębiorcą,
 • osoba fizyczna korzystająca ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia.
Podmiot korzystający ze środowiska ustala we własnym zakresie wysokość należnej opłaty i wnosi ją na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego. Opłatę ustaloną według stawek obowiązujących w okresie, w którym korzystanie ze środowiska miało miejsce, należy wnieść do końca miesiąca po upływie każdego półrocza za okresy od II półrocza 2010 r. do II półrocza 2012 r., a od 2013 do 31marca następnego roku po okresie rozliczeniowym.
Wyjątek - podmioty ponoszące opłatę za odprowadzane ścieki pochodzące z chowu lub hodowli ryb innych niż łososiowate lub innych organizmów wodnych – wnoszą opłatę w terminie 2 miesięcy po zakończeniu okresu od dnia 1 maja do dnia 30 kwietnia następnego roku, czyli do końca czerwca.
Zwolnienia z opłat - zgodnie z art. 289 ustawy Prawo ochrony środowiska nie wnosi się opłat z tytułu tych rodzajów korzystania ze środowiska, których półroczna wysokość nie przekracza 400 zł, od 2013 r. - roczna - 800 zł.
Opłaty podwyższone - zgodnie z artykułem 292 ustawy Prawo ochrony środowiska podmiot ponosi opłaty podwyższone w przypadku braku pozwolenia na:
 • wprowadzanie do powietrza gazów lub pyłów;
 • pobór wód;
 • wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi.
Podmiot korzystający ze środowiska bez wymaganej decyzji administracyjnej ponosi opłaty podwyższone o 500 %.
Podmiotem zobowiązanym za ponoszenie opłat za składowanie odpadów, zgodnie z art. 279 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r., poz. 672 ze zm.), jest posiadacz odpadów w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach. Zgodnie z art. 293 Prawo ochrony środowiska posiadacz odpadów ponosi opłaty podwyższone za:
 1. Składowanie odpadów bez uzyskania decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów podmiot korzystający ze środowiska ponosi, opłaty podwyższone w wysokości 0,05 jednostkowej stawki opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku za każdą dobę składowania.
 2. Magazynowanie odpadów bez wymaganej decyzji określającej sposób i miejsce magazynowania traktuje się jako składowanie odpadów bez wymaganej decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska.
 3. Składowanie odpadów w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym podmiot korzystający ze środowiska ponosi opłaty podwyższone w wysokości 0,7 jednostkowej stawki opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku za każdą tonę odpadów i za każdą dobę składowania.
 4. W przypadku pozbycia się odpadów:
  1. nad brzegami zbiorników wodnych, w szczególności w strefach ochronnych ujęć wód i na terenach wypływu wód z warstw wodonośnych,
  2. na terenach parków narodowych i rezerwatów przyrody,
  3. na terenach leśnych albo uzdrowiskowych lub na terenach rekreacyjno-wypoczynkowych
   - podmiot korzystający ze środowiska ponosi opłaty podwyższone w wysokości 1,0 jednostkowej stawki opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku za każdą tonę odpadów i za każdą dobę składowania.
 5. Podmiot korzystający ze środowiska w przypadku pozbycia się odpadów do śródlądowych wód powierzchniowych i podziemnych, morskich wód wewnętrznych lub wód morza terytorialnego ponosi opłatę podwyższoną w wysokości 100-krotnej jednostkowej stawki opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku.
 6. Przepisy ust. 3-5 stosuje się odpowiednio, jeżeli składowanie odpadów jest zabronione na podstawie ustawy o odpadach.
 7. Opłatę podwyższoną ponosi się niezależnie od opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku.

Tryb odwoławczy:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie ul. M. Kajki 10/12, 10-547 Olsztyn

Uwagi:

W przypadku nie przedłożenia wykazu zawierającego informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat lub przedłożenia wykazu zawierającego dane nasuwające zastrzeżenia Marszałek Województwa wymierza opłatę w drodze decyzji administracyjnej na podstawie własnych ustaleń lub wyników kontroli wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska. Zwolnienie z obowiązku wniesienia opłaty nie zwalnia z obowiązku składania informacji o zakresie korzystania ze środowiska.
W przypadku gdy roczna wysokość opłaty z tytułu każdego z rodzajów korzystania ze środowiska, nie przekracza 100 zł, nie przedkłada się wykazów i informacji do marszałka województwa (art. 289 Prawo ochrony środowiska – zmiana od stycznia 2017 r.).

Załączniki

Wersja nieobowiązująca

Strona może zawierać nieaktualną treść i załączniki. Możesz pozostać na tej stronie lub przejść na wersję z obowiązującą zawartością.