Wydawanie decyzji zatwierdzających zmianę klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne albo decyzji o wyrażeniu sprzeciwu

Polityka cookies

Używamy pliki cookies do celów statystycznych i poprawnego działania strony.

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Wykaz realizowanych spraw
Wersja z dnia

Wydawanie decyzji zatwierdzających zmianę klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne albo decyzji o wyrażeniu sprzeciwu

Termin załatwienia:

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego do 1 miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku, a sprawy szczególnie skomplikowanej do 2 miesięcy.

Osoba kontaktowa:

Agnieszka Rzymowska – Kierownik Biura Gospodarowania Odpadami, tel. 89 512 54 66
Marta Pikus – Główny Specjalista, tel. 89 512 54 62
Patrycja Rogozińska – Podinspektor, tel. 89 512 54 44
Dorota Zawistowska – Podinspektor, tel. 89 512 54 61

Miejsce załatwienia i odbioru:

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Departament Ochrony Środowiska
Biuro Gospodarowania Odpadami
ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn

Sposób załatwienia:

Wydanie decyzji przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, zatwierdzającej lub wyrażającej sprzeciw na zmianę klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne, na podstawie zgłoszenia.

Wymagane dokumenty:

Zgłoszenie zmiany klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne powinno spełniać wymagania określone w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 ze zmianami) i zawierać:

  1. imię i nazwisko lub nazwę posiadacza odpadów oraz adres zamieszkania lub siedziby;
  2. numer identyfikacji podatkowej (NIP) i numer REGON, o ile został nadany;
  3. określenie miejsca wytwarzania lub gospodarowania odpadami przewidzianymi do zmiany klasyfikacji;
  4. wskazanie odpadów przewidzianych do zmiany klasyfikacji oraz proponowaną klasyfikację tych odpadów;
  5. opis procesu technologicznego, w którym powstają odpady przewidziane do zmiany klasyfikacji, oraz jeżeli jest to zasadne, inne okoliczności, które mogły mieć wpływ na właściwości tych odpadów.

Do zgłoszenia zmiany klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne dołącza się wyniki badań właściwości odpadów przewidzianych do zmiany klasyfikacji oraz ocenę tych wyników badań w odniesieniu do badanych właściwości odpadów, uwzględniając przepisy rozporządzenia UE nr 1357/2014 i rozporządzenia UE 2017/997 oraz przepisy wydane na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy o odpadach.

Badania właściwości odpadów przewidzianych do zmiany klasyfikacji winny być wykonane wyłącznie przez laboratoria, o których mowa w art. 147a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 ze zmianami).

Posiadacz odpadów może dokonać zmiany klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne, jeżeli wykaże, że nie posiadają one właściwości odpadów niebezpiecznych określonych w załączniku nr 3 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach, a w przypadku odpadów posiadających właściwości zakaźne, również że nie spełniają one warunków uznania odpadów za posiadające właściwości zakaźne określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5.

Zakazuje się zmiany klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne przez ich rozcieńczanie lub mieszanie ze sobą, lub z innymi odpadami, substancjami lub materiałami, prowadzące do obniżenia początkowego stężenia substancji niebezpiecznych do poziomu niższego niż poziom określony dla odpadów niebezpiecznych.

Opłaty:

Do wniosku należy również dołączyć dowód opłaty skarbowej w wysokości 10,00 zł. (zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) Opłatę skarbową należy wnieść na konto Urzędu Miasta Olsztyna, Pl. Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn:

 

Powszechna Kasa Oszczędności BP S.A.
63 1020 3541 0000 5002 0290 3227

 

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje odwołanie do Ministra Klimatu za pośrednictwem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Pisemne odwołania należy składać drogą pocztową lub osobiście w siedzibie Urzędu w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Podstawa prawna:

Art. 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach.