Odroczenie terminu płatności podwyższonych opłat za korzystanie ze środowiska (art. 317 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska)

Polityka cookies

Używamy pliki cookies do celów statystycznych i poprawnego działania strony.

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Wykaz realizowanych spraw
Wersja z dnia

Odroczenie terminu płatności podwyższonych opłat za korzystanie ze środowiska (art. 317 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska)

Termin załatwienia

Sprawy niewymagające postępowania wyjaśniającego załatwia się niezwłocznie. W przypadku sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego - nie później niż w ciągu miesiąca. W przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej sprawa jest załatwiana nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. (art. 35 kpa)

Osoba kontaktowa

Bogumiła Gronkiewicz - (89) 512-54-52
e-mail: b.gronkiewicz@warmia.mazury.pl

Miejsce załatwienia sprawy i odbioru dokumentów:

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie
Departament Ochrony Środowiska
Biuro Opłat Środowiskowych
ul. Głowackiego 17
10-447 Olsztyn

Sposób załatwienia

Decyzja administracyjna

Wymagane Dokumenty

  • wniosek zawierający wskazanie wysokości opłaty, o której odroczenie terminu płatności występuje strona
  • opis realizowanego przedsięwzięcia
  • harmonogram realizacji przedsięwzięcia ze wskazaniem etapów nie dłuższych niż 6 miesięcy

Opłaty

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej wydanie decyzji podlega opłacie skarbowej w wysokości 10 zł. i należy ją uiścić na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Olsztynie:

 

PKO Bank Polski SA
63 1020 3541 0000 5002 0290 3227

 

Tryb odwoławczy

Stronie przysługuje prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Marszałka Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie,
ul. Michała Kajki 10/12,
10-547 Olsztyn.

Uwagi

Marszałek Województwa w drodze decyzji może odmówić odroczenia terminu płatności opłaty, jeżeli nie są spełnione warunki odroczenia określone ustawą.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska,
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego