Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Lista spraw

Ogłoszono przez Marcin Grzegorczyk | wersja archiwalna

Odroczenie terminu płatności podwyższonych opłat za korzystanie ze środowiska (art. 317 POŚ)

Termin załatwienia:

Sprawy niewymagające postępowania wyjaśniającego załatwia się niezwłocznie.
W przypadku sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego - nie później niż w ciągu miesiąca. W przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej sprawa jest załatwiana nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Osoba kontaktowa:

Bogumiła Gronkiewicz

Miejsce załatwienia sprawy i odbioru dokumentów:

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie
Departament Ochrony Środowiska
Biuro Opłat Środowiskowych
ul. Głowackiego 17
10-447 Olsztyn

Telefon kontaktowy:

(89) 512 54 73

Sposób załatwienia:

Decyzja administracyjna

Wymagane Dokumenty:

  • wniosek zawierający wskazanie wysokości opłaty, o której odroczenie terminu płatności występuje strona
  • opis realizowanego przedsięwzięcia
  • harmonogram realizacji przedsięwzięcia ze wskazaniem etapów

Czas realizacji:

Zgodnie z art. 35 Kodeksu postępowania w administracji (Dz. U. z 2013 r., poz. 267z późn. zm.)

Opłaty:

Zgodnie z ustawą z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2014 poz.1628 j. t.) opłata wynosi 10 zł i należy ją uiścić na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Olsztynie:
Bank Handlowy w Warszawie S.A.
Nr 20 1030 1218 0000 0000 9040 1513

Tryb odwoławczy:

Stronie przysługuje prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Marszałka Województwa Warmińsko - Mazurskiego. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie, ul. Michała Kajki 10/12, 10-547 Olsztyn.

Uwagi:

Marszałek Województwa w drodze decyzji może odmówić odroczenia terminu płatności opłaty, jeżeli nie są spełnione warunki odroczenia określone ustawą.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.) - art. 317.
  • Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267z późn. zm.)