Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Lista spraw

Ogłoszono przez Marcin Grzegorczyk

Wydawanie decyzji zatwierdzających instrukcję prowadzenia składowiska odpadów

Termin załatwienia:

W ciągu miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku, a sprawy szczególnie skomplikowanej w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Osoba kontaktowa:

Agnieszka Rzymowska – Kierownik Biura Gospodarowania Odpadami
Jolanta Karwacka – Główny Specjalista
Marta Pikus – Inspektor

Telefon kontaktowy:

89 512 54 66
89 512 54 61
89 512 54 62

Miejsce załatwienia i odbioru:

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Departament Ochrony Środowiska
Biuro Gospodarowania Odpadami
ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn

Sposób załatwienia:

W drodze decyzji administracyjnej

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów, który powinien spełniać wymagania określone w art. 129 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.) i zawierać m.in.:

  1. imię i nazwisko lub nazwę podmiotu oraz adres zamieszkania lub siedziby oraz adres składowiska odpadów,
  2. informację o uzyskanym pozwoleniu na użytkowanie składowiska odpadów,
  3. informację o proponowanej formie i wysokości zabezpieczenia roszczeń, o którym mowa w art. 125 ww. ustawy.

 

Do wniosku o wydanie decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów należy dołączyć:

  1. instrukcję prowadzenia składowiska odpadów, która powinna zawierać informacje określone w art. 129 ust. 4 ustawy o odpadach,
  2. dokumenty potwierdzające posiadanie tytułu prawnego do dysponowania całą nieruchomością, na której będzie zlokalizowane składowisko wraz ze wszystkimi instalacjami i urządzeniami, związanymi z prowadzeniem tego składowiska, w okresie obejmującym fazę eksploatacyjną i poeksploatacyjną,
  3. kopię świadectwa stwierdzającego kwalifikacje kierownika składowiska odpadów w zakresie gospodarowania odpadami, odpowiednie do prowadzonych procesów przetwarzania odpadów.

 

Opłaty:

Do wniosku należy również dołączyć dowód opłaty skarbowej w wysokości 505,00 zł. zgodnie z ustawą z dnia 6 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 ze zm.) Opłatę skarbową należy wnieść na konto Urzędu Miasta Olsztyn, Pl. Jana Pawła II 1, 10 – 101 Olsztyn:

Bank Handlowy w Warszawie S.A.
20 1030 1218 0000 0000 9040 1513

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje odwołanie do Ministra Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Pisemne odwołania należy składać drogą pocztową lub osobiście w siedzibie Urzędu w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Podstawa prawna:

Art. 128 pkt 3 i art. 129 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987, z późn. zm.).