Wydawanie decyzji zatwierdzających instrukcję prowadzenia składowiska odpadów

Polityka cookies

Używamy pliki cookies do celów statystycznych i poprawnego działania strony.

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Wykaz realizowanych spraw
Wersja z dnia

Wydawanie decyzji zatwierdzających instrukcję prowadzenia składowiska odpadów

Termin załatwienia:

W ciągu miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku, a sprawy szczególnie skomplikowanej w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Osoba kontaktowa:

Agnieszka Rzymowska – Kierownik Biura Gospodarowania Odpadami, tel. 89 512 54 66
Marta Pikus – Główny Specjalista, tel. 89 512 54 62
Dorota Zawistowska – Podinspektor, tel. 89 512 54 61
Patrycja Rogozińska – Podinspektor, tel. 89 512 54 44

Miejsce załatwienia i odbioru:

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Departament Ochrony Środowiska
Biuro Gospodarowania Odpadami
ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn

Sposób załatwienia:

W drodze decyzji administracyjnej.

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów, który powinien spełniać wymagania określone w art. 129 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.) i zawierać m.in.:

 1. imię i nazwisko lub nazwę podmiotu oraz adres zamieszkania lub siedziby oraz adres składowiska odpadów,
 2. informację o uzyskanym pozwoleniu na użytkowanie składowiska odpadów,
 3. informację o proponowanej formie i wysokości zabezpieczenia roszczeń, o którym mowa w art. 125 ww. ustawy.

Do wniosku o wydanie decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów należy dołączyć:

 1. instrukcję prowadzenia składowiska odpadów, która powinna zawierać informacje określone w art. 129 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
 2. dokumenty potwierdzające posiadanie tytułu prawnego do dysponowania całą nieruchomością, na której będzie zlokalizowane składowisko wraz ze wszystkimi instalacjami i urządzeniami, związanymi z prowadzeniem tego składowiska, w okresie obejmującym fazę eksploatacyjną i poeksploatacyjną,
 3. kopię świadectwa stwierdzającego kwalifikacje kierownika składowiska odpadów w zakresie gospodarowania odpadami, odpowiednie do prowadzonych procesów przetwarzania odpadów.
 4. zaświadczenie o niekaralności zarządzającego składowiskiem:
  1. a w przypadku zarządzającego składowiskiem będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, także jego wspólnika, prokurenta, członka rady nadzorczej lub członka zarządu, za przestępstwa przeciwko środowisku,
  2. będącego osobą fizyczną, a w przypadku zarządzającego składowiskiem będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, jego wspólnika, prokurenta, członka rady nadzorczej lub członka zarządu, za przestępstwa, o których mowa w art. 163, art. 164 lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny.

Informacje dodatkowe:

 1. Zgodnie z art. 129 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach zarządzający składowiskiem odpadów jest obowiązany posiadać instrukcję prowadzenia składowiska odpadów do czasu zakończenia fazy poeksploatacyjnej składowiska.
 2. Zgodnie z art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach zarządzający składowiskiem odpadów jest obowiązany utrzymywać ustanowione zabezpieczenie roszczeń przez okres zarządzania przez niego składowiskiem odpadów.

Opłaty:

Do wniosku należy również dołączyć dowód opłaty skarbowej w wysokości 505,00 zł. zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019 r., poz. 1000 ze zm.). Opłatę skarbową należy wnieść na konto Urzędu Miasta Olsztyn, Pl. Jana Pawła II 1, 10 – 101 Olsztyn:

 

Powszechna Kasa Oszczędności BP S.A.
63 1020 3541 0000 5002 0290 3227

 

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje odwołanie do Ministra Klimatu za pośrednictwem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Pisemne odwołania należy składać drogą pocztową lub osobiście w siedzibie Urzędu w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Podstawa prawna:

Art. 128 pkt 3 i art. 129 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz.U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.).