Wersja obowiązująca z dnia

Wydawanie pozwoleń zintegrowanych

Nazwa sprawy:

Wydawanie pozwoleń zintegrowanych

Zgodnie art. 201 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r., poz. 2556 ze zm.), pozwolenia zintegrowanego wymaga prowadzenie instalacji, której funkcjonowanie, ze względu na rodzaj i skalę prowadzonej w niej działalności, może powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości. Rodzaje instalacji wymagające uzyskania pozwolenia zintegrowanego zostały określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. 2014 r., poz. 1169).

Termin załatwienia:

Wydanie pozwolenia zintegrowanego obejmującego instalację po raz pierwszy lub instalację po istotnej zmianie powinno nastąpić w ciągu 6 miesięcy od dnia złożenia kompletnego wniosku. W pozostałych przypadkach, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z późn. zm.), to znaczy w sprawach wymagających postępowania wyjaśniającego - w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych – w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Osoba kontaktowa:

Marta Sobieraj – Sulkowska – Kierownik Biura Pozwoleń Środowiskowych
tel. 89 512 54 65

Marta Kirklewska - Gosik – Główny Specjalista
tel. 89 512 54 59

Edyta Owczarek – Inspektor
tel. 89 512 54 80

Weronika Wiśniewska – Podinspektor
tel. 89 512 54 60

 

Miejsce załatwienia i odbioru:

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Departament Ochrony Środowiska
Biuro Pozwoleń Środowiskowych
ul. Głowackiego 17
10-447 Olsztyn

Sposób załatwienia:

W drodze decyzji administracyjnej

Pozwolenie zintegrowane jest wydawane na czas nieoznaczony.

Na wniosek prowadzącego instalację pozwolenie zintegrowane może być wydane na czas oznaczony.

Wymagane Dokumenty:

Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego, powinien zawierać informacje określone w art. 184 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r., poz. 2556 ze zm.):

 1. oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby;
  1. oznaczenie głównego prowadzącego instalację lub określenie zakresu odpowiedzialności poszczególnych prowadzących oznaczone części instalacji za eksploatację instalacji zgodnie z przepisami ochrony środowiska, w przypadku określonym w art. 183b;
 2. adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji;
 3. informację o tytule prawnym do instalacji;
 4. informacje o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsc emisji;
 5. ocenę stanu technicznego instalacji;
 6. informację o rodzaju prowadzonej działalności;
 7. opis zakładanych wariantów funkcjonowania instalacji;
 8. blokowy (ogólny) schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw, istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska;
 9. informację o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalację;  
 10. wielkość i źródła powstawania albo miejsca emisji - aktualnych i proponowanych – w trakcie normalnej eksploatacji instalacji oraz w warunkach odbiegających od normalnych, w szczególności takich jak rozruch i wyłączenia;
  1. warunki lub parametry charakteryzujące pracę instalacji, określające moment zakończenia rozruchu i moment rozpoczęcia wyłączania instalacji;
 11. informację o planowanych okresach funkcjonowania instalacji w warunkach odbiegających od normalnych;
 12. informację o istniejącym lub przewidywanym oddziaływaniu emisji na środowisko;
 13. wyniki pomiarów wielkości emisji z instalacji, jeżeli przeprowadzenie pomiarów było wymagane;
 14. zmiany wielkości emisji, jeżeli nastąpiły po uzyskaniu ostatniego pozwolenia dla instalacji;
 15. proponowane działania, w tym wyszczególnienie środków technicznych mających na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji, a jeżeli działania mają być realizowane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie - również proponowany termin zakończenia tych działań;
 16. proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska, w szczególności pomiaru lub ewidencjonowania wielkości emisji oraz wymagań ochrony przeciwpożarowej w przypadku pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów;
 17. deklarowany termin i sposób zakończenia eksploatacji instalacji lub jej oznaczonej części, niestwarzający zagrożenia dla środowiska, jeżeli zakończenie eksploatacji jest przewidywane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie;
  1. deklarowany łączny czas dalszej eksploatacji instalacji, jeżeli ma on wpływ na określenie wymagań ochrony środowiska, oraz deklarowany sposób dokumentowania czasu tej eksploatacji;
  2. deklarowany termin oddania instalacji do eksploatacji w przypadku określonym w art. 191a;
 18. czas, na jaki wydane ma być pozwolenie.

Ponadto wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego:

 • zgodnie z art. 208 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska powinien spełniać wymagania określone dla wniosków o wydanie pozwoleń, o których mowa w art. 181 ust.1 pkt 2 i 4, wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi oraz jeśli wody powierzchniowe lub podziemne są pobierane wyłącznie na potrzeby instalacji - wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód.
 • zgodnie art. 208 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska  powinien zawierać także:
  1. Informacje, dotyczące instalacji wymagającej pozwolenia zintegrowanego, o:
   1. oddziaływaniu emisji na środowisko jako całość,
   2. istniejącym lub możliwym oddziaływaniu transgranicznym na środowisko,
   3. prognozowanej wielkości emisji hałasu wyznaczonej przez poziomy hałasu powodowanego poza zakładem na terenach sąsiednich oraz o akustycznym oddziaływaniu na rodzaje terenów, o których mowa w art.113 ust.2 pkt1, a także o rozkładzie czasu pracy źródeł hałasu dla doby, wraz z przewidywanymi wariantami,
   4. prognozowanej ilości, stanie i składzie ścieków przemysłowych, o ile ścieki nie będą wprowadzane do wód lub ziemi,
   5. prognozowanej ilości wykorzystywanej wody, o ile nie zachodzą warunki, o których mowa w art.202 ust.6,
   6. proponowanych sposobach zapobiegania występowaniu i ograniczania skutków awarii, jeżeli nie dotyczy zakładów, o których mowa w art.248 ust.1,
   7. spełnieniu wymagań, o których mowa w art.207 ust.1 i 1a.
  2. uzasadnienie dla proponowanej wielkości emisji w przypadku, o którym mowa w art. 204 ust.2;
  3. opis wariantów środków zapobiegających powstawaniu zanieczyszczeń, o ile takie warianty istnieją;
  4. w przypadku gdy eksploatacja instalacji obejmuje wykorzystywanie, produkcję lub uwalnianie substancji powodujących ryzyko oraz występuje możliwość zanieczyszczenia gleby, ziemi lub wód gruntowych na terenie zakładu:
   1. raport początkowy o stanie zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych tymi substancjami, zwany dalej „raportem początkowym”,
   2. opis stosowanych sposobów zapobiegania emisjom do gleby, ziemi i wód gruntowych;
   3. propozycje dotyczące sposobu prowadzenia systematycznej oceny ryzyka zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych substancjami powodującymi ryzyko, które mogą znajdować się na terenie zakładu, w związku z eksploatacją instalacji albo sposobu i częstotliwości wykonywania badań zanieczyszczenia gleby i ziemi tymi substancjami oraz pomiarów zawartości tych substancji w wodach gruntowych, w tym pobierania próbek.
  5. W przypadku, o którym mowa w art. 135 ust.6, jeśli prowadzący instalację ubiega się o uzyskanie pozwolenia zintegrowanego pomimo niedotrzymywania dopuszczalnych poziomów hałasu poza terenem zakładu, wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego zawiera dodatkowo informacje, że konieczne jest utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania i określenie granic takiego obszaru, ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dotyczących budynków oraz sposobów korzystania z terenów; w tym przypadku nie jest wymagane sporządzenie przeglądu ekologicznego.

Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego składa się w postaci papierowej w jednym egzemplarzu.

Do wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego należy dołączyć:

 1. Dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną.
 2. Streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym.
 3. Operat przeciwpożarowy spełniający wymagania określone w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy z3. dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 43 ust. 8 tej ustawy, wykonany przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, o którym mowa w rozdziale 2a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2057 t.j.).
 4. Postanowienie, o którym mowa w art. 42 ust. 4c ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
 5. Zaświadczenie o niekaralności prowadzącego instalację:
  1. za przestępstwa przeciwko środowisku,
  2. będącego osobą fizyczną albo wspólnika, prokurenta, członka rady nadzorczej lub członka zarządu prowadzącego instalację będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej za przestępstwa, o których mowa w art. 163, art. 164 lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1138, 1726, 1855 i 2339) – w przypadku pozwolenia na wytwarzanie odpadów.
 6. Dowód uiszczenia opłaty rejestracyjnej;
 7. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r., poz. 2142 z późn. zm.) wraz z oświadczeniem do jakiej kategorii przedsiębiorców jest zaliczany wnioskodawca w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2023 r., poz. 221 t.j.);
 8. Zapis wniosku w postaci elektronicznej na informatycznych nośnikach danych;
 9. Kopię programu zapobiegania awariom, o którym mowa w art. 251, lub kopię raportu o bezpieczeństwie, o którym mowa w art. 253, jeżeli były opracowane.
 10. W przypadku jeśli prowadzący instalację ubiega się o uzyskanie pozwolenia zintegrowanego pomimo niedotrzymywania dopuszczalnych poziomów hałasu poza terenem zakładu, dołącza się także poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic obszaru, na którym jest konieczne utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania.

 

Opłaty:

1. Opłata rejestracyjna

Warunkiem rozpatrzenia wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego jest wniesienie opłaty rejestracyjnej wyliczonej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie wysokości opłat rejestracyjnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1183). Opłatę należy wnieść na rachunek Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie:

 

BGK III O/Warszawa
76 1130 1062 0000 0109 9520 0010

 

W przypadku zmiany pozwolenia zintegrowanego w związku z dokonaniem istotnych zmian w instalacji objętej tym pozwoleniem, wnosi się opłatę rejestracyjną w wysokości 50% opłaty rejestracyjnej, która byłaby wymagana w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla tej instalacji

2. Opłata skarbowa

Z chwilą złożenia wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego powstaje obowiązek zapłaty opłaty skarbowej od wydania pozwolenia, gotówką w kasie Urzędu Miasta Olsztyna, pl. Jana Pawła II 1 lub bezgotówkowo na rachunek bankowy Urzędu Miasta Olsztyna, pl. Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn:

 

Bank Handlowy SA.
09 1030 1508 0000 0008 2310 0003

 

Za wydanie pozwolenia zintegrowanego pobierana jest opłata skarbowa zgodnie z załącznikiem (część III, pkt. 40) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r., poz. 2142 z późn. zm.).

Wysokość opłaty skarbowej wynosi 2011 zł lub 506 zł*

*) Opłata w wysokości 506 zł pobierana jest od pozwoleń wydawanych w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców. W takim przypadku do dowodu wpłaty opłaty skarbowej w wysokości 506 zł należy dołączyć oświadczenie o prowadzonej działalności wytwórczej w rolnictwie/oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa. Opłata skarbowa od wydania pozwolenia zintegrowanego podlega zwrotowi, jeżeli mimo zapłaty opłaty skarbowej pozwolenie nie zostało wydane. Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek. Opłata skarbowa nie podlega zwrotowi po upływie pięciu lat licząc od końca roku, w którym dokonano zapłaty opłaty.

3. Opłata skarbowa za zmianę pozwolenia zintegrowanego

Za zmianę pozwolenia zintegrowanego pobierana jest opłata skarbowa zgodnie z załącznikiem (część III, pkt. 46) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r., poz. 2142 z późn. zm.)

Opłata skarbowa za zmianę warunków wydanego pozwolenia zintegrowanego wynosi:

 • 50 % stawki określonej od pozwolenia jeżeli wniosek dotyczy rozszerzenia zakresu działalności pozwolenia zintegrowanego,
 • 100 % stawki określonej od pozwolenia jeżeli treścią zmiany jest kolejny rodzaj działalności.

4. Opłata skarbowa od dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa:

Opłata skarbowa od złożonego dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii dla osoby załatwiającej sprawę (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej) wynosi 17 zł.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje odwołanie do Ministra Klimatu i Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Warmińsko - Mazurskiego. Pisemne odwołania należy składać drogą pocztową lub osobiście w siedzibie Urzędu w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze Stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Jeżeli niniejsza decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, na zgodny wniosek wszystkich Stron zawarty w odwołaniu, organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy. Organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające także wówczas, gdy jedna ze Stron zawarła w odwołaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy, a pozostałe Strony wyraziły na to zgodę w terminie czternastu dni od dnia doręczenia im zawiadomienia o wniesieniu odwołania, zawierającego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy.

Podstawa prawna:

 • art. 183, art. 201 w związku z art. 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r., poz. 2556 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. 2014 r., poz. 1169).