Wersja obowiązująca z dnia

Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami

Od dnia 1 stycznia 2020 r. wnioski o wpis do rejestru oraz aktualizacje wpisu do rejestru BDO złożyć można wyłącznie elektronicznie przez stronę https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/

Przedstawiciel podmiotu który pierwszy raz loguje się do systemu BDO, powinien wybrać logowanie przez login.gov.pl. potwierdzając swoją tożsamość za pośrednictwem Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej (profil zaufany, e-dowód, przez bank lub innego dostawcę, certyfikat kwalifikowany). Sposób logowania podmiotów opisany jest w instrukcji użytkownika.

Wsparcie użytkownika:
formularz kontaktowy na stronie https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/Main/Support

lub pod nr tel. 22 34 04 050
https://bdo.mos.gov.pl/terminarz-szkolen/
https://bdo.mos.gov.pl/instrukcje-krok-po-kroku-system-bdo/

Marszałek Województwa, zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, od dnia 24 stycznia 2018 r. prowadzi rejestr podmiotów:

 1. wprowadzających produkty,
 2. wprowadzających produkty w opakowaniach,
 3. prowadzących jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową,
 4. gospodarujących odpadami,
 5. będących przedsiębiorcami, o których mowa w art. 3b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej

- zwany dalej "rejestrem".

Marszałek województwa zawiadamia podmiot o nadanym numerze rejestrowym, o utworzeniu indywidualnego konta w Bazie BDO oraz podaje dane dostępowe do tego konta.

I. Wpisowi do rejestru NIE PODLEGA:

 1. osoba fizyczna oraz jednostka organizacyjna niebędące przedsiębiorcami wykorzystujące odpady na potrzeby własne, zgodnie z art. 27 ust. 8 ww. ustawy;
 2. podmiot władający powierzchnią ziemi, na której są stosowane komunalne osady ściekowe w celach, o których mowa w art. 96 ust. 1 pkt 1-3 ww. ustawy, zwolniony z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów;
 3. podmiot prowadzący działalność inną niż działalność gospodarcza w zakresie gospodarowania odpadami, który zbiera odpady opakowaniowe i odpady w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, w tym zbieranie leków i opakowań po lekach przez apteki, przyjmowanie zużytych artykułów konsumpcyjnych w sklepach, systemy zbierania odpadów w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, urzędach i instytucjach (nieprofesjonalna działalność w zakresie zbierania odpadów);
 4. transportujący wytworzone przez siebie odpady;
 5. wytwórca odpadów będący rolnikiem gospodarującym na powierzchni użytków rolnych poniżej 75 ha, o ile nie podlega wpisowi do rejestru z tytułu posiadanej decyzji.

II. WPIS DO REJESTRU NA WNIOSEK

Wpisu do rejestru na wniosek dokonuje marszałek województwa, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu.

Marszałek województwa dokonuje wpisu do rejestru na wniosek podmiotu, po stwierdzeniu, że wniosek o wpis do rejestru nie zawiera braków formalnych, niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku.

Marszałek dokonuje wpisu do rejestru na wniosek:

 1. z zakresu ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej:
  1. przedsiębiorców wprowadzających do obrotu produkty lub autoryzowanych przedstawicieli, o których mowa w art. 8a ust. 1 tej ustawy,
  2. prowadzących odzysk lub recykling odpadów powstałych z produktów,
  3. organizacji odzysku,
  4. dokonujących eksportu oraz wewnątrz wspólnotowej dostawy odpadów powstałych z produktów w celu poddania ich odzyskowi lub recyklingowi,
  5. przedsiębiorców, o których mowa w art. 3b ust. 1 i 2 tej ustawy,
  6. przedsiębiorców prowadzących portowe urządzenia do odbioru odpadów oraz przedsiębiorców prowadzących inne równoważne systemy zbierania
 2. z zakresu ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji:
  1. wprowadzających pojazdy,
  2. prowadzących punkty zbierania pojazdów,
  3. prowadzących stacje demontażu,
  4. prowadzących strzępiarki;
 3. z zakresu ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym:
  1. wprowadzających sprzęt lub autoryzowanych przedstawicieli;
  2. zbierających zużyty sprzęt,
  3. prowadzących zakład przetwarzania,
  4. organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
  5. prowadzących działalność w zakresie recyklingu,
  6. prowadzących działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku;
 4. z zakresu ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach:
  1. wprowadzających baterie lub akumulatory,
  2. prowadzących zakłady przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów,
  3. podmiotów pośredniczących;
 5. z zakresu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach:
  1. posiadaczy odpadów prowadzących przetwarzanie odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów, z wyjątkiem wymienionych w art. 45 ust. 1 pkt 2 i 3 ww. ustawy
  2. transportujących odpady,
  3. sprzedawców odpadów i pośredników w obrocie odpadami, o ile nie podlegają wpisowi do rejestru na podstawie pkt 1 i 3 lub z urzędu,
  4. prowadzących zakłady recyklingu statków,
  5. wytwórców odpadów obowiązanych do prowadzenia ewidencji odpadów, z wyłączeniem posiadaczy odpadów wymienionych w art. 51 ust. 1 pkt 1 i 2 ww. ustawy;
 6. z zakresu ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi - organizacji samorządu gospodarczego, o których mowa w art. 25 ust. 1 tej ustawy, a także przedsiębiorców:
  1. będących organizacjami odzysku opakowań,
  2. dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy:
   – odpadów opakowaniowych,
   – produktów w opakowaniach,
  3. eksportujących:
   – odpady opakowaniowe,
   – opakowania,
   – produkty w opakowaniach,
  4. prowadzących recykling odpadów opakowaniowych,
  5. wprowadzających opakowania,
  6. wprowadzających produkty w opakowaniach.
  7. przedsiębiorców prowadzących jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową, o której mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi;
 7. z zakresu ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:
  1. punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzonych samodzielnie przez gminę lub wspólnie z inną gminą lub gminami,
  2. podmiotów, które uzyskały wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

WNIOSEK
Do wniosku o wpis do rejestru dołącza się:

 1. kopię dowodu uiszczenia opłaty rejestrowej, o ile przedsiębiorca podlega obowiązkowi jej uiszczenia,
 2. oświadczenie o spełnieniu wymagań niezbędnych do wpisu do rejestru lub oświadczenie o braku okoliczności skutkujących wykreśleniem z rejestru oraz oświadczenie potwierdzające, że dane zawarte w tych wnioskach są zgodne ze stanem faktycznym

DODATKOWO dołącza się:

 1. w przypadku wprowadzającego sprzęt lub autoryzowanego przedstawiciela, o którym mowa w art. 26 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym:
  1. kopię umowy z organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, o ile została zawarta,
  2. kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia finansowego, o którym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, o ile zabezpieczenie finansowe jest wymagane,
  3. kopię umowy, o której mowa w art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym - w przypadku autoryzowanego przedstawiciela;
 2. w przypadku organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, o której mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym - kopię zaświadczenia wydanego przez bank prowadzący rachunek lub lokatę terminową organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego o wpłacie kwoty równej wysokości kapitału zakładowego organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego na pokrycie tego kapitału albo oświadczenie o wpłacie tej kwoty;
 3. w przypadku organizacji odzysku, o której mowa w ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej - kopię zaświadczenia wydanego przez bank prowadzący rachunek organizacji odzysku o wpłacie kwoty równej wysokości kapitału zakładowego organizacji odzysku na pokrycie tego kapitału albo oświadczenie o wpłacie tej kwoty;
 4. w przypadku wprowadzających baterie lub akumulatory - informację potwierdzającą dobrowolny udział w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS), o ile uczestniczą w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS);
 5. w przypadku wprowadzających pojazdy - umowy z przedsiębiorcami prowadzącymi stacje demontażu zawarte w postaci elektronicznej albo kopie tych umów zawartych w postaci papierowej;
 6. w przypadku autoryzowanego przedstawiciela, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, kopię umowy, o której mowa w art. 8a ust. 2 tej ustawy.

OPŁATY
Opłata rejestrowa
Opłacie rejestrowej podlega wpis do rejestru dla:

 1. wprowadzających sprzęt i autoryzowanych przedstawicieli,
 2. wprowadzających baterie lub akumulatory,
 3. wprowadzających pojazdy,
 4. producentów, importerów i wewnątrzwspólnotowych nabywców opakowań,
 5. wprowadzających do obrotu produkty w opakowaniach,
 6. wprowadzających do obrotu opony,
 7. wprowadzających do obrotu oleje smarowe,
 8. wprowadzających do obrotu produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych,
 9. wprowadzających do obrotu narzędzie połowowe zawierające tworzywa sztuczne.

Przy czym z opłaty rejestrowej zwolniony jest:
przedsiębiorca wpisany do rejestru, o którym mowa w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS), który składając wniosek o wpis do rejestru przedłoży informację potwierdzającą dobrowolny udział w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS).

Obowiązek poniesienia opłaty rejestrowej związany jest tylko z pierwszym wpisem dokonywanym w rejestrze przez właściwego marszałka województwa na wniosek przedsiębiorcy. W przypadku prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności w więcej niż jednym zakresie podlegającym opłacie, przedsiębiorca uiszcza jedną opłatę rejestrową.

Opłata roczna
Ww. podmioty, zobowiązane do uiszczenia opłaty rejestrowej, wpisane do rejestru, uiszczają w terminie do końca lutego każdego roku opłatę roczną za dany rok.

Opłaty rocznej nie uiszcza się w roku, w którym została uiszczona opłata rejestrowa.

Wysokość opłaty rejestrowej i rocznej

Wysokość opłaty rejestrowej i wysokość opłaty rocznej wynosi:
- 100 zł dla mikroprzedsiębiorców oraz
- 300 zł dla pozostałych przedsiębiorców.

Uwaga ! Za mikroprzedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

 1. zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
 2. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

 

Nr konta bankowego dla wnoszenia opłaty rejestracyjnej i rocznej

SANTANDER BANK S.A.
62 1090 2718 0000 0001 4649 6835

 

III. WPIS DO REJESTRU Z URZĘDU

Wpisu do rejestru z urzędu dokonuje marszałek województwa, właściwy ze względu na miejsce wykonywania działalności.

Marszałek województwa dokonuje wpisu do rejestru z urzędu:

 1. posiadacza odpadów, który uzyskał pozwolenie zintegrowane,
 2. posiadacza odpadów, który uzyskał pozwolenie na wytwarzanie odpadów,
 3. posiadacza odpadów, który uzyskał zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów,
 4. podmiotu, który uzyskał decyzję zatwierdzającą program gospodarowania odpadami wydobywczymi lub zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych,
 5. podmiotu, który uzyskał koncesję na podziemne składowanie odpadów na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. -Prawo geologiczne i górnicze

Organy właściwe do wydania decyzji z zakresu gospodarki odpadami oraz innych decyzji wydawanych na podstawie ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. przekazują do właściwego marszałka województwa – w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia, w którym decyzja stałą się ostateczna – kopie ostatecznych decyzji w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

IV. AKTUALIZACJA WPISU

Podmiot wpisany do rejestru jest obowiązany do złożenia marszałkowi województwa wniosku o zmianę wpisu w rejestrze przy użyciu aktualizacyjnego formularza elektronicznego za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, w przypadku zmiany:

 1. informacji zawartych w rejestrze,
 2. zakresu prowadzonej działalności wymagającej wpisu do rejestru
  - w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana.

V. WYKREŚLENIE Z REJESTRU

W przypadku trwałego zaprzestania wykonywania działalności wymagającej wpisu do rejestru, podmiot jest obowiązany, w terminie 14 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania tej działalności, do złożenia marszałkowi województwa wniosku o wykreślenie z rejestru przy użyciu formularza elektronicznego o wykreślenie z rejestru za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.

Marszałek województwa wykreśla podmiot z rejestru, w drodze decyzji.
W związku z tym, do wniosku o wykreślenie należy załączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej za wydanie decyzji, w wysokości 10 zł na rachunek:

 

Urząd Miasta Olsztyn, Pl. Jana Pawła II 1, 10–101 Olsztyn:
09 1030 1508 0000 0008 2310 0003

 

Uwaga!! Wprowadzający pojazdy!

Do działu III wniosku o wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami dołącza się: dział II tabelę 1 (dotyczący przedsiębiorcy wprowadzającego na terytorium kraju produkty) oraz dział V tabelę 1 (dotyczący wprowadzającego baterie lub akumulatory).

Zgodnie z art. 2 pkt 9c ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłacie produktowej przepisom ustawy podlegają produkty wymienione w załączniku nr 4a do ustawy, w tym te z nich, które stanowią część składową lub przynależność produktów stanowiących przedmiot importu produktów wewnątrzwspólnotowego nabycia produktów. W przypadku importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia pojazdów CZĘŚCIĄ SKŁADOWĄ są m.in. objęte powyższą ustawą oleje smarowe, w silniku i skrzyni biegów oraz opony na kołach, natomiast przynależność stanowi opona na kole zapasowym. Zgodnie z art. 3 ust. 6 ww. ustawy w przypadku importu produktów uważa się, że przedsiębiorca wprowadza na terytorium kraju produkty w dniu ich dopuszczenia do obrotu na terytorium Unii Europejskiej, natomiast zgodnie z art. 3 ust. 6a w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia produktów, w dniu wystawienia faktury potwierdzającej wewnątrzwspólnotowe nabycie produktów. W obu przypadkach dotyczy to również produktów, których części składowe podlegają przepisom ww. ustawy.

Z kolei zgodnie z art. 6 pkt 22 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach wprowadzającym baterie i akumulatory jest przedsiębiorca, który wykonuje działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrotu baterii lub akumulatorów, w tym ZAMONTOWANYCH W SPRZĘCIE LUB POJAZDACH, po raz pierwszy na terytorium kraju. Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 wprowadzanie do obrotu baterii lub akumulatorów na terytorium kraju następuje z dniem wystawienia faktury potwierdzającej wewnątrzwspólnotowe nabycie lub w przypadku importu, z dniem przywozu baterii lub akumulatorów na terytorium kraju.

W związku z powyższym należy uznać, że wprowadzanie na terytorium kraju pojazdów zawierających opony lub oleje, które stanowią część składową lub przynależność tych pojazdów oraz wyposażonych w baterie lub akumulatory zamontowane w tych pojazdach jest tym samym wprowadzaniem na terytorium Polski opon, olejów, baterii lub akumulatorów.

KONTAKT:

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Departament Ochrony Środowiska
Biuro Gospodarowania Odpadami
ul. Głowackiego 17
10-447 Olsztyn

Osoby do kontaktu:

 1. Sylwia Angielczyk, nr tel. 89/ 512 54 68 (powiaty giżycki, olecki, nidzicki, bartoszycki),
 2. Kamila Młynarz, nr tel. 89/ 512 54 46 (powiaty działdowski, iławski),
 3. Ewa Dzierzęcka, nr tel. 89/ 512 54 98 (powiat M. Olsztyn),
 4. Patrycja Miecznikowska, nr tel. 89/ 512 54 81 (powiaty elbląski i M. Elbląg),
 5. Barbara Grześkiewicz, nr tel. 89/ 512 58 03 (powiaty mrągowski, ełcki, piski),
 6. Luiza Zygoń, nr tel. 89/ 512 54 90 (powiaty lidzbarski i olsztyński),
 7. Agnieszka Duda, nr tel. 89/ 512 58 03 (podmioty posiadające siedzibę poza województwem warmińsko-mazurskim)
 8. Joanna Tańcula, nr tel. 89/ 512 54 91 (powiaty braniewski, ostródzki, nowomiejski)
 9. Joanna Kuczyńska, nr tel. 89/ 512 54 96 (powiaty kętrzyński, szczycieński, węgorzewski, gołdapski)

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
 • Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U z 2020 r. poz. 10),
 • Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (Dz. U. z 2019 r. poz. 2531),
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie wysokości stawek opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej (Dz.U. z 2018 r. poz.184),
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów (Dz.U. z 2016 r. poz. 1742),
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz.U. z 2016 r. poz. 93).