Wersja nieobowiązująca z dnia

Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami

Marszałek Województwa, zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018, poz. 21 t. j.), od dnia 24 stycznia 2018 r. prowadzi rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, zwany dalej „rejestrem”.

Adres strony internetowej rejestru: https://bdo.mos.gov.pl

 1. Wpisowi do rejestru NIE PODLEGA:
  1. osoba fizyczna oraz jednostka organizacyjna niebędące przedsiębiorcami wykorzystujące odpady na potrzeby własne, zgodnie z art. 27 ust. 8 ww. ustawy;
  2. podmiot władający powierzchnią ziemi, na której są stosowane komunalne osady ściekowe w celach, o których mowa w art. 96 ust. 1 pkt. 1–3 ww. ustawy, zwolniony z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów;
  3. podmiot prowadzący działalność inną niż działalność gospodarcza w zakresie gospodarowania odpadami, który zbiera odpady opakowaniowe i odpady w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, w tym zbieranie leków i opakowań po lekach przez apteki, przyjmowanie zużytych artykułów konsumpcyjnych w sklepach, systemy zbierania odpadów w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, urzędach i instytucjach (nieprofesjonalna działalność w zakresie zbierania odpadów);
  4. transportujący wytworzone przez siebie odpady.
 2. WPIS DO REJESTRU NA WNIOSEK
  1. Obowiązkowi wpisu do REJESTRU NA WNIOSEK podlegają przedsiębiorcy:
   1. z zakresu ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi:
    1. organizacje odzysku opakowań,
    2. dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy:
     – odpadów opakowaniowych,
     – produktów w opakowaniach,
    3. eksportujący:
     – odpady opakowaniowe,
     – opakowania,
     – produkty w opakowaniach,
    4. prowadzący recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych,
    5. wprowadzający opakowania,
    6. wprowadzający produkty w opakowaniach,
    7. organizacje samorządu gospodarczego, o których mowa w art. 25 ust. 1 tej ustawy.
   2. z zakresu ustawy o bateriach i akumulatorach:
    1. wprowadzający baterie lub akumulatory
    2. prowadzący zakłady przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów,
    3. podmioty pośredniczące;
   3. z zakresu ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym:
    1. wprowadzający sprzęt lub autoryzowani przedstawiciele;
    2. zbierający zużyty sprzęt,
    3. prowadzący zakład przetwarzania,
    4. organizacje odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
    5. prowadzący działalność w zakresie recyklingu,
    6. prowadzący działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku;
   4. z zakresu ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej
    1. wprowadzający na terytorium kraju produkty,
    2. prowadzący odzysk lub recykling odpadów powstałych z produktów,
    3. organizacje odzysku,
    4. dokonujący eksportu oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów powstałych z produktów w celu poddania ich odzyskowi lub recyklingowi;
   5. z zakresu ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji:
    1. wprowadzający pojazdy,
    2. prowadzący punkty zbierania pojazdów,
    3. prowadzący stacje demontażu,
    4. prowadzący strzępiarki;
   6. z zakresu ustawy o odpadach:
    1. posiadacze odpadów prowadzący przetwarzanie odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów, z wyjątkiem wymienionych w art. 45 ust. 1 pkt. 2 i 3 tej ustawy,
    2. transportujący odpady,
    3. sprzedawcy odpadów i pośredników w obrocie odpadami, o ile nie podlegają wpisowi do rejestru na podstawie pkt. 1 i 3 lub z urzędu,
    4. prowadzący zakłady recyklingu statków,
    5. wytwórcy odpadów obowiązani do prowadzenia ewidencji odpadów, z wyłączeniem posiadaczy odpadów wymienionych w art. 51 ust. 1 pkt. 1 i 2 tej ustawy.
  2. WNIOSEK

   Podmioty objęte obowiązkiem złożenia wniosku o wpis do rejestru, są obowiązane do złożenia tego wniosku marszałkowi województwa w terminie 6 miesięcy od dnia utworzenia rejestru.

   Wniosek o wpis do rejestru składa się poprzez wypełnienie formularza rejestrowego zamieszczonego na stronie internetowej https://bdo.mos.gov.pl/web/ oraz złożenia go w formie pisemnej na adres.

   Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
   Departament Ochrony Środowiska
   ul. Głowackiego 17
   10-447 Olsztyn

   Do wniosku o wpis do rejestru, składanego w formie pisemnej, dołącza się:
   - uwierzytelnioną kopię dowodu uiszczenia opłaty rejestrowej, o ile przedsiębiorca podlega obowiązkowi jej uiszczenia,
   - oświadczenie o spełnieniu wymagań niezbędnych do wpisu do rejestru lub oświadczenie o braku okoliczności skutkujących wykreśleniem z rejestru oraz oświadczenie potwierdzające, że dane zawarte w tych wnioskach są zgodne ze stanem faktycznym,
   - oświadczenie zawierające klauzulę: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

   DODATKOWO dołącza się w przypadku:

   1. wprowadzającego sprzęt lub autoryzowanego przedstawiciela:
    - uwierzytelnioną kopię umowy z organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, o ile została zawarta,
    - dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia finansowego, o którym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, o ile zabezpieczenie finansowe jest wymagane,
    - uwierzytelnioną kopię umowy, o której mowa w art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym – w przypadku autoryzowanego przedstawiciela;
   2. organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, o której mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym:
    - zaświadczenie wydane przez bank prowadzący rachunek lub lokatę terminową organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego o wpłacie kwoty równej wysokości kapitału zakładowego organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego na pokrycie tego kapitału albo oświadczenie o wpłacie tej kwoty;
   3. organizacji odzysku, o której mowa w ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej:
    - zaświadczenie wydane przez bank prowadzący rachunek organizacji odzysku o wpłacie kwoty równej wysokości kapitału zakładowego organizacji odzysku na pokrycie tego kapitału albo oświadczenie o wpłacie tej kwoty;
   4. wprowadzającego baterie lub akumulatory:
    - informację potwierdzającą dobrowolny udział w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS), o ile uczestniczy w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS);
   5. wprowadzającego pojazdy:
    - umowy z przedsiębiorcami prowadzącymi stacje demontażu zawarte w postaci elektronicznej albo kopie tych umów zawartych w postaci papierowej.
  3. OPŁATY
   1. Opłata rejestrowa

    Opłacie rejestrowej podlega wpis do rejestru:

    1. wprowadzającego sprzęt i autoryzowanych przedstawicieli
    2. wprowadzającego baterie lub akumulatory,
    3. wprowadzającego pojazdy,
    4. producenta, importera i wewnątrzwspólnotowych nabywcy opakowań ** ,
    5. wprowadzającego na terytorium kraju produkty w opakowaniach,
    6. wprowadzającego na terytorium kraju opony,
    7. wprowadzającego na terytorium kraju oleje smarowe.

    Przy czym z opłaty rejestrowej zwolnieni są:

    1. wprowadzający sprzęt i autoryzowani przedstawiciele oraz wprowadzający baterie lub akumulatory posiadający wpis do rejestru prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska na podstawie przepisów dotychczasowych;
    2. producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań, wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach, wprowadzający na terytorium kraju opony, wprowadzający na terytorium kraju oleje smarowe, którzy przed 24 stycznia 2018 r. złożyli zawiadomienie, zgodnie z art. 78 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi;
    3. przedsiębiorcy wpisani do rejestru EMAS, którzy składając wniosek o wpis do rejestru przedłożą informacje potwierdzającą dobrowolny udział w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS).

    Obowiązek poniesienia opłaty rejestrowej związany jest tylko z pierwszym wpisem dokonywanym w rejestrze przez właściwego marszałka województwa na wniosek przedsiębiorcy. W przypadku prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności w więcej niż jednym zakresie podlegającym opłacie, przedsiębiorca uiszcza jedną opłatę rejestrową.

   2. Opłata roczna

    Opłatę roczną za dany rok uiszcza podmiot wpisany do rejestru, w terminie do końca lutego każdego roku, przy czym opłaty rocznej nie uiszcza się w roku, w którym została uiszczona opłata rejestrowa.

    Przedsiębiorcy posiadający wpis do rejestru prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska na podstawie przepisów dotychczasowych od dnia utworzenia rejestru opłatę roczną wnoszą na konto właściwego marszałka województwa.

   3. Wysokość opłaty rejestrowej rocznej

    Wysokość opłaty rejestrowej i wysokość opłaty rocznej wynosi:
    - 100 zł dla mikroprzedsiębiorców oraz
    - 300 zł dla pozostałych przedsiębiorców.

    Uwaga ! Za mikroprzedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

    1. zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
    2. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

    Nr konta bankowego dla wnoszenia opłaty rejestracyjnej i rocznej
    Bank Handlowy w Warszawie 20 1030 1218 0000 0000 9250 0011

    Uwaga ! Jeśli podmiot dokonuje rejestracji i uiszcza opłatę rejestrową, to w tym roku nie uiszcza opłaty rocznej za prowadzenie rejestru.

    Marszałek województwa zawiadamia podmiot o nadanym numerze rejestrowym, o utworzeniu indywidualnego konta w Bazie BDO oraz podaje dane dostępowe do tego konta (login, hasło).

 3. WPIS DO REJESTRU Z URZĘDU

  Obowiązkowi wpisu do REJESTRU Z URZĘDU podlega:

  1. posiadacz odpadów, który uzyskał pozwolenie zintegrowane,
  2. posiadacz odpadów, który uzyskał pozwolenie na wytwarzanie odpadów,
  3. posiadacz odpadów, który uzyskał zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów,
  4. podmiot, który uzyskał decyzję zatwierdzającą program gospodarowania odpadami wydobywczymi lub zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych,
  5. podmiot, który uzyskał koncesję na podziemne składowanie odpadów na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze,
  6. podmiot, który uzyskał wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 i 2056),
   - jeżeli nie uzyskali wpisu do rejestru przed rozpoczęciem działalności objętej obowiązkiem uzyskania wpisu do rejestru na wniosek;
  7. podmioty posiadające wpis do rejestru prowadzonego prze Głównego Inspektora Ochrony Środowiska na podstawie przepisów dotychczasowych (marszałek województwa nadaje nowy numer rejestrowy).

  Podmioty podlegające wpisowi Z URZĘDU zostaną zarejestrowane w terminie 6 miesięcy od dnia utworzenia rejestru.

  Organy właściwe do wydania decyzji z zakresu gospodarki odpadami oraz innych decyzji wydawanych na podstawie ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. przekazują do właściwego marszałka województwa – w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia, w którym decyzja stałą się ostateczna – kopie ostatecznych decyzji w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

  Marszałek województwa zawiadamia podmiot o nadanym numerze rejestrowym, o utworzeniu indywidualnego konta w Bazie BDO oraz podaje dane dostępowe do tego konta (login, hasło).

Uwaga!! Wprowadzający pojazdy!

Do działu III wniosku o wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami dołącza się: dział II tabelę 1 (dotyczący przedsiębiorcy wprowadzającego na terytorium kraju produkty) oraz dział V tabelę 1 (dotyczący wprowadzającego baterie lub akumulatory).
Zgodnie z art. 2 pkt 9c ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłacie produktowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1478) przepisom ustawy podlegają produkty wymienione w załączniku nr 4a do ustawy, w tym te z nich, które stanowią część składową lub przynależność produktów stanowiących przedmiot importu produktów wewnątrzwspólnotowego nabycia produktów. W przypadku importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia pojazdów CZĘŚCIĄ SKŁADOWĄ są m.in. objęte powyższą ustawą oleje smarowe, w silniku i skrzyni biegów oraz opony na kołach, natomiast przynależność stanowi opona na kole zapasowym. Zgodnie z art. 3 ust. 6 ww. ustawy w przypadku importu produktów uważa się, że przedsiębiorca wprowadza na terytorium kraju produkty w dniu ich dopuszczenia do obrotu na terytorium Unii Europejskiej, natomiast zgodnie z art. 3 ust. 6a w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia produktów, w dniu wystawienia faktury potwierdzającej wewnątrzwspólnotowe nabycie produktów. W obu przypadkach dotyczy to również produktów, których części składowe podlegają przepisom ww. ustawy.

Z kolei zgodnie z art. 6 pkt 22 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1803) wprowadzającym baterie i akumulatory jest przedsiębiorca, który wykonuje działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrotu baterii lub akumulatorów, w tym ZAMONTOWANYCH W SPRZĘCIE LUB POJAZDACH, po raz pierwszy na terytorium kraju. Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 wprowadzanie do obrotu baterii lub akumulatorów na terytorium kraju następuje z dniem wystawienia faktury potwierdzającej wewnątrzwspólnotowe nabycie lub w przypadku importu, z dniem przywozu baterii lub akumulatorów na terytorium kraju.

W związku z powyższym należy uznać, że wprowadzanie na terytorium kraju pojazdów zawierających opony lub oleje, które stanowią część składową lub przynależność tych pojazdów oraz wyposażonych w baterie lub akumulatory zamontowane w tych pojazdach jest tym samym wprowadzaniem na terytorium Polski opon, olejów, baterii lub akumulatorów.

Kontakt:

Urząd Marszałkowski Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Departament Ochrony Środowiska
Biuro Gospodarowania Odpadami

 1. Agnieszka Rzymowska, Kierownik Biura, nr tel. 89/ 512 54 66
 2. Anna Ławrynowicz, nr tel. 89/ 512 54 56
 3. Sylwia Angielczyk, nr tel. 89/ 512 54 68
 4. Kamila Młynarz, nr tel. 89/ 512 54 46
 5. Katarzyna Sęk, nr tel. 86/ 512 54 81
 6. Ewa Dzierzęcka, nr tel. 86/ 512 54 43
 7. Monika Zielińska, nr tel. 89/ 512 54 43 (w zastępstwie Sylwia Iwańska)

 

Załączniki

Wersja nieobowiązująca

Strona może zawierać nieaktualną treść i załączniki. Możesz pozostać na tej stronie lub przejść na wersję z obowiązującą zawartością.