Wersja obowiązująca z dnia

Zaświadczenia o wywiązywaniu się z obowiązku uiszczania opłat za korzystanie ze środowiska

Osoby do kontaktu

Anna Sorczyńska tel. 89 512-54-50

Miejsce załatwienia sprawy i odbioru dokumentów

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Departament Ochrony Środowiska
Biuro Opłat Środowiskowych
ul. Głowackiego 17
10-447 Olsztyn

Wymagane Dokumenty

  1. Wniosek o wydanie zaświadczenia.
  2. Oświadczenie o zakresie korzystania ze środowiska (Oświadczenie przedkładają jednostki niezobowiązane do składania sprawozdań).
  3. Wzór oświadczenia o naliczeniu opłaty do 100 zł.
  4. Dowód wpłaty opłaty skarbowej w wysokości 17 zł.

Z opłaty skarbowej zwolnione są: jednostki samorządu terytorialnego, jednostki budżetowe i organizacje pożytku publicznego.

W przypadku ubiegania się o środki unijne Podmiot korzysta ze zwolnienia z opłaty skarbowej na podstawie art. 4 załącznik cz. II pkt 21 ppkt 12 ustawy o opłacie skarbowej.

Sposób załatwienia

Zaświadczenie

Czas realizacji

Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni

Opłaty

Zgodnie z ustawą z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej opłata za wydanie zaświadczenia wynosi 17 zł i należy ją uiścić na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Olsztynie

 

Bank Handlowy S.A.
09 1030 1508 0000 0008 2310 0003

 

Opis przelewu: „Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia przez Urząd Marszałkowski w Olsztynie”.

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie ul. M. Kajki 10/12, 10-547 Olsztyn

Podstawa prawna

  • Kodeks Postępowania Administracyjnego,
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Załączniki