Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Departament Ochrony Środowiska

Ogłoszono przez Marcin Grzegorczyk | wersja archiwalna

Departament Ochrony Środowiska

Zastępca dyrektor: Grzegorz Piotr Drozdowski
Zastępca dyrektora: Teresa Witkowska

10-447 Olsztyn, ul. Głowackiego 17,
tel. (89) 512 54 40

 

  1. W skład Departamentu Ochrony Środowiska wchodzą:
    1. Biuro Polityki Ekologicznej i Przyrody (PE);
    2. Biuro Opłat Środowiskowych (OP);
    3. Biuro Pozwoleń Środowiskowych (PŚ);
    4. Biuro Gospodarowania Odpadami (GO);
    5. Samodzielne Stanowisko ds. organizacyjnych i finansów (OF);
  2. Do zadań Biura Polityki Ekologicznej i Przyrody należy w szczególności:
    1. prowadzenie spraw związanych z planowaniem strategicznym w części dotyczącej ochrony środowiska;
    2. opracowywanie, realizacja i monitoring wojewódzkich programów w zakresie ochrony środowiska;
    3. przygotowywanie projektów programów ochrony powietrza, planów działań krótkoterminowych oraz programów ochrony środowiska przed hałasem;
    4. opracowywanie opinii do lokalnych programów ochrony środowiska;
    5. współdziałanie z administracją rządową, samorządową i organizacjami społecznymi;
    6. prowadzenie wojewódzkich kampanii edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska;
    7. współpraca z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie;
    8. współpraca międzynarodowa w zakresie ochrony środowiska;
    9. diagnozowanie i ocena sytuacji dotyczącej stanu środowiska w regionie;
    10. opracowanie, realizacja i monitoring projektów dotyczących ochrony środowiska i edukacji ekologicznej;
    11. prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dotacji na wykonywanie zadań publicznych Samorządu Województwa z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, realizowanych przez organizacje pozarządowe;
    12. prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem administracji w zakresie łowiectwa na terenie województwa;
    13. współpraca z fundacjami, stowarzyszeniami i agencjami działającymi na rzecz ochrony środowiska;
    14. prowadzenie spraw wynikających z udziału Województwa w niżej wskazanej spółce, posiadania statusu fundatora przez Województwo lub Marszałka w niżej wymienionych fundacjach lub z członkostwa Marszałka w organach tych fundacji:
      1. Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku,
      2. Warmińsko-Mazurskiej Agencji Energetycznej Sp. z o.o. w Olsztynie,
      3. Fundacji Zielone Płuca Polski,
        - z wyłączeniem spraw związanych z nabywaniem, zbywaniem, zarządzaniem (w tym poprzez pobieranie pożytków) lub zmianą wartości udziałów w spółce wymienionej w lit. b;
    15. przygotowywanie projektów uchwał Sejmiku Województwa w sprawach:
      1. utworzenia, zmiany granic i likwidacji parku krajobrazowego,
      2. nadania statutów parku krajobrazowego lub zespołu parków krajobrazowych,
      3. planu ochrony parku krajobrazowego,
      4. wyznaczenia, zmiany granic lub likwidacji obszaru chronionego krajobrazu;
    16. prowadzenie spraw związanych z powoływaniem dyrektora parku krajobrazowego lub zespołu parków krajobrazowych oraz członków rady parku krajobrazowego lub rady zespołu parków krajobrazowych;
    17. prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem nadzoru nad funkcjonowaniem parków krajobrazowych oraz zespołu parków krajobrazowych;
    18. kontrola podmiotów korzystających ze środowiska w zakresie objętym właściwością Marszałka;
    19. prowadzenie spraw związanych z przygotowywaniem decyzji zezwalających na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości lub ich przesadzenie we wskazane miejsce oraz prowadzenie postępowań administracyjnych i wymierzanie kar za usunięcie drzew/krzewów bez wymaganego zezwolenia lub za ich zniszczenie, w odniesieniu do nieruchomości będących własnością gminy, w przypadku gdy prezydent miasta na prawach powiatu sprawuje funkcję starosty.
  3. Do zadań Biura Opłat Środowiskowych należy w szczególności:
    1. realizowanie zadań w zakresie spraw związanych z opłatami za korzystanie ze środowiska, a w szczególności za:
      1. wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
      2. wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
      3. pobór wód,
    2. realizowanie zadań w zakresie spraw związanych z opłatą za substancje kontrolowane;
    3. prowadzenie rachunkowości dotyczącej opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej, opłat za substancje kontrolowane, opłat wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach oraz kar pieniężnych;
    4. podział i przekazywanie środków pieniężnych pochodzących z opłat na rzecz funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej;
    5. prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o środowisku;
    6. windykacja zobowiązań z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej opłat wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach oraz kar pieniężnych;
    7. koordynacja spraw związanych z udostępnianiem informacji o środowisku i jego ochronie;
    8. przygotowywanie projektów decyzji ustalających dodatkową opłatę produktową;
    9. kontrola podmiotów korzystających ze środowiska w zakresie objętym właściwością Marszałka.
  4. Do zadań Biura Pozwoleń Środowiskowych należy w szczególności:
    1. przygotowywanie projektów pozwoleń zintegrowanych dla instalacji, których funkcjonowanie ze względu na rodzaj i skalę prowadzonej w nich działalności, może powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości;
    2. przygotowywanie projektów pozwoleń wodnoprawnych oraz innych decyzji wydawanych w oparciu o ustawę prawo wodne;
    3. prowadzenie spraw dotyczących Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych;
    4. przygotowywanie projektów pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza oraz decyzji ustalających dopuszczalne poziomy hałasu;
    5. przyjmowanie zgłoszeń instalacji wprowadzających gazy lub pyły do powietrza oraz wytwarzających pola elektromagnetyczne;
    6. przeprowadzanie kontroli podmiotów w zakresie objętym właściwością Marszałka;
    7. przygotowywanie projektów decyzji zobowiązujących prowadzący instalację podmiot korzystający ze środowiska do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego w razie stwierdzenia okoliczności wskazujących na możliwość negatywnego oddziaływania instalacji na środowisko;
    8. prowadzenie spraw dotyczących tworzenia obszarów ograniczonego użytkowania dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, w tym przygotowywanie projektów uchwał Sejmiku w sprawie tworzenia obszarów ograniczonego użytkowania;
    9. przygotowywanie projektów decyzji – zezwoleń na emisję gazów cieplarnianych z instalacji objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji i określających obowiązki prowadzącego instalację w zakresie monitorowania.
  5. Do zadań Biura Gospodarowania Odpadami należy w szczególności:
    1. opracowywanie, realizacja i monitoring wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;
    2. realizowanie zadań w zakresie spraw związanych z opłatą produktową;
    3. prowadzenie bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami;
    4. prowadzenie spraw związanych ze sprawozdawczością dotyczącą baterii i akumulatorów;
    5. prowadzenie spraw związanych ze sprawozdawczością dotyczącą obowiązków przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami;
    6. prowadzenie spraw związanych ze sprawozdawczością oraz wykazem przedsiębiorców prowadzących stację demontażu i punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji;
    7. prowadzenie spraw związanych ze sprawozdawczością dotyczącą realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi;
    8. prowadzenie rejestru rodzaju, ilości i miejsc występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska oraz instalacji i urządzeń, w których substancje te były lub są wykorzystywane;
    9. realizowanie zadań w zakresie spraw związanych z opłatami za składowanie odpadów;
    10. przekazywanie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej informacji o przedsiębiorcach i innych podmiotach o uzyskaniu, cofnięciu, utracie i wygaśnięciu uprawnień wynikających z udzielanych przez Marszałka:
      1. zezwoleń na przetwarzanie odpadów w procesach odzysku i unieszkodliwiania,
      2. pozwoleń na wytwarzanie odpadów,
      3. zezwoleń na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych;
    11. prowadzenie rejestru informacji znajdujących się w posiadaniu Departamentu, które podlegają przekazaniu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zgodnie z przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej;
    12. przygotowywanie projektów decyzji w zakresie gospodarki odpadami;
    13. realizacja zadań związanych z przeprowadzeniem egzaminów w sprawie stwierdzenia kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami;
    14. kontrola podmiotów korzystających ze środowiska w zakresie objętym właściwością Marszałka.
  6. Do zadań Samodzielnego Stanowiska ds. organizacyjnych i finansów należy w szczególności:
    1. prowadzenie spraw związanych z budżetem Departamentu Ochrony Środowiska, w tym:
      1. planowanie budżetu,
      2. sporządzanie zaangażowania wydatków bieżących,
      3. sporządzanie sprawozdań z realizacji budżetu;
    2. rozliczanie finansowe dotacji, zadań i projektów realizowanych przez Departament, w tym:
      1. zadań inwestycyjnych w zakresie ochrony środowiska realizowanych przez Departament,
      2. szkoleń, konferencji i spotkań organizowanych przez Departament,
      3. zlecania prac i usług związanych z realizacją zadań Departamentu,
      4. wyjazdów krajowych i zagranicznych,
      5. zakupów realizowanych przez Departament;
    3. współpraca z parkami krajobrazowymi w zakresie planowania budżetu, angażowania wydatków bieżących oraz realizacji budżetu;
    4. współpraca z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie m.in. przygotowywania wniosków aplikacyjnych związanych z dofinansowaniem działań realizowanych przez Departament oraz prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.