Wersja nieobowiązująca z dnia

Departament Ochrony Środowiska

Uwaga!

Roczne sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi za rok 2019 r. składa się w terminie do 11 września 2020 r., a roczne sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami za rok 2019 r. składa się w terminie do 31 października 2020 r. wyłącznie za pośrednictwem BDO.

 

 

REJESTR BDO – rejestr prowadzony w ramach Bazy danych o produktach, i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami

Dyrektor: Bogdan Meina
Zastępca dyrektora: Małgorzata Domurad
Zastępca dyrektora: Grzegorz Piotr Drozdowski

10-447 Olsztyn, ul. Głowackiego 17,
tel. (89) 512 54 40
tel. (89) 512 54 49

Klauzula informacyjna Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady

 1. W skład Departamentu Ochrony Środowiska wchodzą:
  1. Biuro Polityki Ekologicznej i Przyrody (PE);
  2. Biuro Opłat Środowiskowych (OP);
  3. Biuro Pozwoleń Środowiskowych (PŚ);
  4. Biuro Gospodarowania Odpadami (GO);
  5. Samodzielne Stanowisko ds. organizacyjnych i finansów (OF);

 2. Do zadań Biura Polityki Ekologicznej i Przyrody należy w szczególności:
  1. prowadzenie spraw związanych z planowaniem strategicznym w części dotyczącej ochrony środowiska;,
  2. opracowywanie, realizacja i monitoring wojewódzkich programów w zakresie ochrony środowiska;,
  3. przygotowywanie projektów programów ochrony powietrza, planów działań krótkoterminowych oraz programów ochrony środowiska przed hałasem;,
  4. opracowywanie opinii do lokalnych programów ochrony środowiska;,
  5. współpraca z administracją rządową, samorządową i organizacjami społecznymi oraz osobami prawnymi, instytucjami i agencjami działającymi na rzecz ochrony środowiska;,
  6. współpraca międzynarodowa w zakresie ochrony środowiska;,
  7. prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dotacji na wykonywanie zadań publicznych Samorządu Województwa z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, realizowanych przez organizacje pozarządowe;,
  8. prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem administracji w zakresie łowiectwa na terenie województwa;,
  9. współpraca z Departamentem Certyfikacji przy wykonywaniu przez ten Departament zadań, o których mowa w § 39 ust. 4, w odniesieniu do Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku oraz Fundacji Zielone Płuca Polski, a w szczególności niezwłoczne przekazywanie Departamentowi Certyfikacji informacji będących w posiadaniu Departamentu Ochrony Środowiska mających istotne znaczenie dla prawidłowego wykonywania tych zadań;,
  10. przygotowywanie projektów uchwał Sejmiku Województwa w sprawach:
   1. utworzenia, zmiany granic i likwidacji parku krajobrazowego,
   2. nadania statutów parku krajobrazowego lub zespołu parków krajobrazowych,
   3. planu ochrony parku krajobrazowego,
   4. wyznaczenia, zmiany granic lub likwidacji obszaru chronionego krajobrazu,
   5. przygotowywanie projektów uchwał sejmiku ws. określenia miejsca, warunków, czasu i sposobów ograniczenia populacji zwierząt stanowiących nadzwyczajne zagrożenie dla życia, zdrowia lub gospodarki człowieka, w tym gospodarki łowieckiej;
  11. prowadzenie spraw związanych z powoływaniem dyrektora parku krajobrazowego lub zespołu parków krajobrazowych oraz członków rady parku krajobrazowego lub rady zespołu parków krajobrazowych;
  12. prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem nadzoru przez Zarząd Województwa nad funkcjonowaniem parków krajobrazowych oraz zespołu parków krajobrazowych;
  13. prowadzenie spraw należących do kompetencji Marszałka Województwa związanych z usuwaniem drzew lub krzewów w odniesieniu do nieruchomości będących własnością Gminy Olsztyn;
  14. przygotowywanie projektów zezwoleń na pozyskiwanie zwierząt wolno żyjących (dzikich) w celu preparowania ich zwłok oraz w celu tworzenia kolekcji spreparowanych zwłok tych zwierząt.

 3. Do zadań Biura Opłat Środowiskowych należy w szczególności:
  1. realizowanie zadań w zakresie spraw związanych z rozliczaniem opłat za korzystanie ze środowiska, a w szczególności za:
   1. wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
    - przydzielanie uprawnień do emisji na zasadach określonych w ustawie o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych,
   2. składowanie odpadów;
  2. realizowanie zadań związanych z rozliczaniem opłaty recyklingowej;
  3. prowadzenie rachunkowości dotyczącej opłat środowiskowych;
  4. podział i przekazywanie środków pieniężnych pochodzących z opłat środowiskowych na rzecz funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, budżetów powiatów i gmin, budżetu państwa oraz zarządu województwa;
  5. prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o środowisku;
  6. windykacja zobowiązań z tytułu opłat środowiskowych;
  7. udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie oraz informacji publicznej;
  8. kontrola podmiotów korzystających ze środowiska w zakresie objętym właściwością Marszałka.

 4. Do zadań Biura Pozwoleń Środowiskowych należy w szczególności:
  1. przygotowywanie projektów pozwoleń zintegrowanych dla instalacji, których funkcjonowanie ze względu na rodzaj i skalę prowadzonej w nich działalności, może powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości;
  2. przygotowywanie projektów pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza oraz decyzji ustalających dopuszczalne poziomy hałasu;
  3. przyjmowanie zgłoszeń instalacji wprowadzających gazy lub pyły do powietrza oraz wytwarzających pola elektromagnetyczne;
  4. przeprowadzanie kontroli podmiotów w zakresie objętym właściwością Marszałka;
  5. przygotowywanie projektów decyzji zobowiązujących prowadzący instalację podmiot korzystający ze środowiska do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego w razie stwierdzenia okoliczności wskazujących na możliwość negatywnego oddziaływania instalacji na środowisko;
  6. prowadzenie spraw dotyczących tworzenia obszarów ograniczonego użytkowania dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, w tym przygotowywanie projektów uchwał Sejmiku w sprawie tworzenia obszarów ograniczonego użytkowania;
  7. przygotowywanie projektów decyzji - zezwoleń na emisję gazów cieplarnianych z instalacji objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji i określających obowiązki prowadzącego instalację w zakresie monitorowania;
  8. przygotowywanie projektów decyzji nakładających obowiązek ograniczenia oddziaływania na środowisko lub przywrócenia środowiska do stanu właściwego;
  9. przygotowywanie opinii w procedurze oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanych przedsięwzięć kwalifikowanych jako instalacja, której funkcjonowanie, ze względu na rodzaj i skalę prowadzonej w niej działalności, może powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości;
  10. przygotowywanie projektów decyzji ustalających wymagania w zakresie ochrony środowiska, w szczególności warunki i wielkości emisji, dotyczące eksploatacji instalacji wymagającej zgłoszenia, której częścią jest źródło spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW, ustalonej z uwzględnieniem trzeciej zasady łączenia;
  11. przygotowywanie i przekazywanie do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami informacji dotyczących źródeł spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW, w celu uwzględnienia w rejestrze średnich źródeł spalania paliw (rejestrze MCP);
  12. wydawanie decyzji z zakresu gospodarki odpadami, tj. zezwoleń na zbieranie odpadów, zezwoleń na przetwarzanie odpadów, pozwoleń na wytwarzanie odpadów i decyzji zatwierdzających program gospodarowania odpadami wydobywczymi;
  13. wydawanie decyzji o uznaniu przedmiotu lub substancji za produkt uboczny;
  14. wydawanie decyzji zatwierdzających instrukcję prowadzenia składowiska odpadów;
  15. wydawanie decyzji o wyrażeniu zgody na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części.

 5. Do zadań Biura Gospodarowania Odpadami należy w szczególności:
  1. przygotowywanie projektu wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;
  2. aktualizacja i monitoring realizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;
  3. prowadzenie listy instalacji spełniających wymagania dla instalacji komunalnych oraz instalacji komunalnych planowanych do budowy, rozbudowy lub modernizacji;
  4. przeprowadzanie egzaminów w sprawie stwierdzenia kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami;
  5. prowadzenie i aktualizacja Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami;
  6. weryfikacja rocznych sprawozdań o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi;
  7. weryfikacja rocznych sprawozdań o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami;
  8. ustalanie opłaty produktowej, opłaty za nieprzeprowadzenie publicznej kampanii edukacyjnej i zabezpieczenia finansowego związanych z wprowadzaniem na rynek produktów, produktów w opakowaniach, baterii i akumulatorów oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
  9. ustalanie opłaty za nieosiągnięcie poziomu odzysku i recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji;
  10. prowadzenie wykazu przedsiębiorców prowadzących stację demontażu i punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji;
  11. prowadzenie wykazu miejsc odbioru oraz zbierających zużyte baterie lub zużyte akumulatory na terenie województwa;
  12. weryfikacja rocznych sprawozdań wójta/burmistrza/ prezydenta miasta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi;
  13. sporządzanie rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi;
  14. zbieranie wykazów podmiotów wpisanych przez wójta/burmistrza/prezydenta miasta w danym roku do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wykreślonych z tego rejestru;
  15. prowadzenie rejestru rodzaju, ilości i miejsc występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska oraz instalacji i urządzeń, w których substancje te były lub są wykorzystywane;
  16. kontrola podmiotów korzystających ze środowiska w zakresie objętym właściwością Marszałka Województwa.

 6. Do zadań Samodzielnego Stanowiska ds. organizacyjnych i finansów należy w szczególności:
  1. prowadzenie spraw związanych z budżetem Departamentu Ochrony Środowiska, w tym:
   1. planowanie budżetu,
   2. sporządzanie zaangażowania wydatków bieżących,
   3. sporządzanie sprawozdań z realizacji budżetu
  2. rozliczanie finansowe dotacji, zadań i projektów realizowanych przez Departament, w tym:
   1. zadań inwestycyjnych w zakresie ochrony środowiska realizowanych przez Departament,
   2. szkoleń, konferencji i spotkań organizowanych przez Departament,
   3. zlecania prac i usług związanych z realizacją zadań Departamentu,
   4. wyjazdów krajowych i zagranicznych,
   5. zakupów realizowanych przez Departament;
  3. współpraca z parkami krajobrazowymi w zakresie planowania budżetu, angażowania wydatków bieżących oraz realizacji budżetu;
  4. współpraca z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie m.in. przygotowywania wniosków aplikacyjnych związanych z dofinansowaniem działań realizowanych przez Departament oraz prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Sprawy załatwiane w Departamencie

Wersja nieobowiązująca

Strona może zawierać nieaktualną treść i załączniki. Możesz pozostać na tej stronie lub przejść na wersję z obowiązującą zawartością.