Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Polityka cookies

Używamy pliki cookies do celów statystycznych i poprawnego działania strony.

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Wykaz realizowanych spraw
Wersja z dnia

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Obowiązki podmiotów:

 • wprowadzających sprzęt lub autoryzowanych przedstawicieli,
 • zbierających, przetwarzających i transportujących, zużyty sprzęt

służące ochronie środowiska i zdrowia ludzi przez zapobieganie niekorzystnym skutkom wytwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zwanego dalej "zużytym sprzętem", i gospodarowania nim lub przez ograniczanie tych skutków oraz ogólnych skutków wykorzystania zasobów i poprawę efektywności ich wykorzystania.

Przepisów ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym nie stosuje się do sprzętu:

 1. niezbędnego dla ochrony podstawowych interesów bezpieczeństwa państw członkowskich, w tym broni, amunicji oraz materiałów wojskowych, przeznaczonych wyłącznie do celów wojskowych;
 2. specjalnie zaprojektowanego i zainstalowanego jako część urządzenia, do którego nie stosuje się przepisów ustawy i który może spełniać swoją funkcję tylko jako część tego urządzenia;
 3. żarówek żarnikowych;
 4. przeznaczonego do wystrzeliwania w przestrzeń kosmiczną;
 5. wielkogabarytowych stacjonarnych narzędzi przemysłowych;
 6. wielkogabarytowych stałych instalacji, z wyłączeniem urządzeń, które nie są specjalnie zaprojektowane i zainstalowane jako część tych instalacji, rozumianych jako wielkogabarytowe zespoły różnego rodzaju aparatury oraz, w stosownych przypadkach, innych urządzeń, które łącznie spełniają następujące warunki:
  1. są montowane, instalowane i odinstalowywane przez profesjonalny personel,
  2. są przeznaczone do trwałego użytkowania jako część budynku lub konstrukcji w określonej wcześniej i stałej lokalizacji,
  3. mogą być zastąpione wyłącznie tym samym, specjalnie zaprojektowanym sprzętem;
 7. środków transportu osób lub towarów, z wyłączeniem nieposiadających homologacji elektrycznych pojazdów dwukołowych;
 8. maszyn ruchomych nieporuszających się po drogach, rozumianych jako maszyny z pokładowym źródłem zasilania, których funkcjonowanie wymaga poruszania się albo ciągłego lub półciągłego przemieszczania się między następującymi po sobie stałymi miejscami pracy, udostępnianych wyłącznie do użytku profesjonalnego;
 9. przeznaczonego wyłącznie do celów badań i rozwoju, udostępnianego wyłącznie w ramach transakcji B2B;
 10. wyrobów medycznych i wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro, wyposażenia wyrobów medycznych i wyposażenia wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 33, 34, 38 i 39 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 175, 447 i 534), w przypadku gdy mogą być źródłem zakażeń przed zakończeniem okresu ich eksploatacji, a także do aktywnych wyrobów medycznych do implantacji w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1 tej ustawy;
 11. informatycznych nośników danych wykorzystywanych do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 125).

Przepisów w zakresie: obowiązku zorganizowania i sfinansowania odbierania od zbierających zużyty sprzęt oraz przetwarzania zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych i innych niż gospodarstwa domowe, minimalnych rocznych poziomów zbierania zużytego sprzętu, minimalnych poziomów odzysku oraz przygotowania do ponownego użycia i recyklingu zużytego sprzętu i obowiązku zawarcia umowy z prowadzącym zakład przetwarzania (art. 18, art. 19, art. 20 ust.1, art. 21 i art. 23 ustawy z dnia 11 września 2015 r.  o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym)  nie stosuje się do wprowadzającego sprzęt, który wprowadza do obrotu:

 1. małogabarytowy sprzęt, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 50 cm, o łącznej średniorocznej masie sprzętu nieprzekraczającej 100 kg,
 2. wielkogabarytowy sprzęt, którego którykolwiek z zewnętrznych wymiarów przekracza 50 cm, o łącznej średniorocznej masie sprzętu nieprzekraczającej 1000 kg

- który skorzystał ze zwolnienia

STANOWIĄCEGO POMOC DE MINIMIS. Zwolnienie ma zastosowanie jeżeli przedsiębiorca złoży marszałkowi województwa, w terminie do 31 stycznia każdego roku zaświadczenia lub oświadczenie o pomocy de minimis oraz informacje, których zakres został określony w przepisach.
 

Obowiązki wprowadzających sprzęt :

 • umieszczanie numeru rejestrowego na dokumentach związanych z wprowadzeniem sprzętu do obrotu,
 • dołączanie do sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych informacji o zakazie umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami, wraz z wyjaśnieniem znaczenia oznakowania; potencjalnych skutkach dla środowiska i zdrowia ludzi wynikających z obecności w sprzęcie niebezpiecznych: substancji, mieszanin oraz części składowych,
 • informowanie o systemie zbierania, w tym zwrotu, zużytego sprzętu; roli, jaką gospodarstwo domowe spełnia w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu, zużytego sprzętu,
 • oznakowanie sprzętu symbolem selektywnego zbierania,
 • prowadzenie publicznych kampanii edukacyjnych,
 • informowanie o kosztach gospodarowania odpadami,
 • opracowanie i przekazanie informacji o ponownym użyciu i przetwarzaniu zużytego sprzętu,
 • zorganizowanie i sfinansowanie odbierania od zbierających zużyty sprzęt oraz przetwarzania zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych,
 • zorganizowanie i sfinansowanie zbierania oraz przetwarzania zużytego sprzętu pochodzącego od użytkowników innych niż gospodarstwa domowe,
 • osiąganie minimalnych rocznych poziomów zbierania zużytego sprzętu,
 • osiąganie minimalnych poziomów odzysku oraz przygotowania do ponownego użycia i recyklingu zużytego sprzętu,
 • gromadzenie przez wprowadzającego sprzęt informacji o masie wprowadzonego do obrotu sprzętu,
 • zawarcie umowy z prowadzącym zakład przetwarzania,
 • wniesienia zabezpieczenia finansowego (w przypadku sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych).

Wysokość zabezpieczenia finansowego oblicza się jako iloczyn stawki opłaty produktowej oraz masy sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych. Stawki określone są w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowych stawek opłaty produktowej dla grup sprzętu.

Wprowadzający sprzęt, samodzielnie wykonując obowiązek, przeznacza na publiczne kampanie edukacyjne lub wnosi na odrębny rachunek bankowy właściwego urzędu marszałkowskiego łącznie co najmniej 0,1% przychodów netto z tytułu wprowadzania do obrotu sprzętu osiągniętych w poprzednim roku kalendarzowym.

Wprowadzający sprzęt jest zwolniony z obowiązku prowadzenia publicznej kampanii edukacyjnej jeżeli wysokość środków obliczonych w sposób opisany powyżej nie przekracza 100 zł w danym roku kalendarzowym.

Rozliczenie wykonania obowiązku następuje w terminie do dnia 31 stycznia roku następującego po roku, w którym wprowadzający sprzęt był obowiązany do przeprowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych.

 

Wprowadzający zużyty sprzęt sporządza w terminie do 15 marca każdego roku za rok poprzedzający sprawozdanie zawierające informacje o :

 1. masie sprzętu wprowadzonego do obrotu, z podziałem na grupy sprzętu, z wyodrębnieniem paneli fotowoltaicznych, oraz na sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych i na sprzęt inny niż przeznaczony dla gospodarstw domowych,
 2. masie zebranego zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych oraz z innych źródeł niż gospodarstwa domowe, masie zużytego sprzętu przetworzonego w zakładzie przetwarzania, masie zużytego sprzętu przygotowanego do ponownego użycia, masie odpadów powstałych ze zużytego sprzętu przygotowanych do ponownego użycia, poddanych recyklingowi, innym niż recykling procesom odzysku oraz unieszkodliwianiu, z podziałem na grupy sprzętu, z wyodrębnieniem paneli fotowoltaicznych,
 3. masie odpadów powstałych ze zużytego sprzętu wywiezionych z terytorium kraju w celu poddania ich recyklingowi, innym niż recykling procesom odzysku, oraz unieszkodliwianiu, z podziałem na odpady wywiezione na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego w rozumieniu art. 4 pkt 5 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz na terytorium państwa niebędącego tym państwem członkowskim, z podziałem na grupy sprzętu, z wyodrębnieniem paneli fotowoltaicznych,
 4. osiągniętym minimalnym rocznym poziomie zbierania zużytego sprzętu, poziomie odzysku oraz poziomie przygotowania do ponownego użycia i recyklingu zużytego sprzętu, z podziałem na grupy sprzętu, z wyodrębnieniem paneli fotowoltaicznych,
 5. wysokości należnej opłaty produktowej, obliczonej oddzielnie, dla poszczególnych grup sprzętu - w przypadku nieosiągnięcia wymaganego minimalnego rocznego poziomu zbierania zużytego sprzętu, poziomu odzysku lub poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu zużytego sprzętu,
 6. osiągniętym minimalnym rocznym poziomie zbierania zużytego sprzętu, poziomie odzysku oraz poziomie przygotowania do ponownego użycia i recyklingu zużytego sprzętu, z podziałem na grupy sprzętu, z wyodrębnieniem paneli fotowoltaicznych,
 7. wysokości należnej opłaty produktowej, obliczonej oddzielnie, dla poszczególnych grup sprzętu - w przypadku nieosiągnięcia wymaganego minimalnego rocznego poziomu zbierania zużytego sprzętu, poziomu odzysku lub poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu zużytego sprzętu,
 8. wykaz zakładów przetwarzania.

 

Obowiązki zbierających i transportujących zużyty sprzęt :

 • posiadanie uprawnień do zbierania zużytego sprzętu
 • nieodpłatny odbiór zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych,
 • wyposażenie miejsc służących do magazynowania zużytego sprzętu,
 • przekazanie zebranego zużytego sprzętu prowadzącemu zakład przetwarzania,
 • obowiązki informacyjne zbierającego zużyty sprzęt wobec wójta, burmistrza lub prezydenta miasta

Zbierający zużyty sprzęt sporządza w terminie do 15 marca każdego roku za rok poprzedzający sprawozdanie zawierające informacje o :

 1. masie zebranego zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych oraz z innych źródeł niż gospodarstwa domowe, z podaniem numeru i nazwy grupy sprzętu, z wyodrębnieniem paneli fotowoltaicznych,
 2. masie zużytego sprzętu przekazanego do prowadzącego zakład przetwarzania, z podaniem numeru i nazwy grupy sprzętu, z wyodrębnieniem paneli fotowoltaicznych;

 

Obowiązki przetwarzających zużyty sprzęt :

 • wyłączność zakładu przetwarzania na demontaż zużytego sprzętu oraz przygotowanie do ponownego użycia zużytego sprzętu,
 • nieodpłatne przyjęcie zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych od zbierającego zużyty sprzęt (w przypadku zawarcia umowy między prowadzącym zakład przetwarzania a wprowadzającym sprzęt),
 • wyposażenie miejsc służących do magazynowania zużytego sprzętu przed poddaniem go przetwarzaniu,
 • Przekazanie odpadów powstałych po demontażu zużytego sprzętu ( przekazanie odpadów prowadzącemu działalność w zakresie recyklingu lub prowadzącemu działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku wpisanym do rejestru, lub prowadzącemu działalność w zakresie unieszkodliwiania odpadów),
 • wydania zaświadczenia o zużytym sprzęcie wprowadzającemu sprzęt, z którym prowadzący zakład przetwarzania zawarł umowę,
 • przechowywanie zaświadczeń przez prowadzącego zakład przetwarzania,

Przetwarzający zużyty sprzęt sporządza w terminie do 15 marca każdego roku za rok poprzedzający sprawozdanie zawierające informacje o :

 1. masie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego przyjętego przez prowadzącego zakład przetwarzania, z podaniem numeru i nazwy grupy sprzętu, z wyodrębnieniem paneli fotowoltaicznych, z którego powstał ten zużyty sprzęt, oraz o procesach przetwarzania,
 2. kodzie, rodzaju i masie odpadów powstałych ze zużytego sprzętu, przekazanych prowadzącemu działalność w zakresie recyklingu, innych niż recykling procesów odzysku lub unieszkodliwiania, oraz o masie zużytego sprzętu, a także o kodzie i masie odpadów powstałych ze zużytego sprzętu przygotowanych do ponownego użycia, z podaniem typu procesu zastosowanego w zakładzie przetwarzania oraz numeru i nazwy grupy sprzętu, z wyodrębnieniem paneli fotowoltaicznych,
 3. kodzie, rodzaju i masie odpadów powstałych ze zużytego sprzętu wywiezionych z terytorium kraju w podziale na inne niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskie w rozumieniu art. 4 pkt 5 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz państwa niebędące tymi państwami członkowskimi, w celu poddania recyklingowi, innym niż recykling procesom odzysku lub unieszkodliwianiu, z podaniem numeru i nazwy grupy sprzętu, z wyodrębnieniem paneli fotowoltaicznych

 

Obowiązki prowadzących działalność w zakresie recyklingu i innych niż recykling procesów odzysku:

 • wydanie prowadzącemu zakład przetwarzania przekazującemu odpady powstałe ze zużytego sprzętu do recyklingu zaświadczenia potwierdzającego recykling za poprzedni rok kalendarzowy,
 • przechowywanie zaświadczeń potwierdzających recykling przez prowadzącego działalność w zakresie recyklingu,
 • wydanie prowadzącemu zakład przetwarzania przekazującemu odpady powstałe ze zużytego sprzętu do innych niż recykling procesów odzysku zaświadczenia potwierdzającego inne niż recykling procesy odzysku za poprzedni rok kalendarzowy,
 • przechowywanie zaświadczeń potwierdzających inne niż recykling procesy odzysku przez prowadzącego działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku.

Podmioty prowadzące daną działalność sporządzają w terminie do 15 marca każdego roku za rok poprzedzający roczne sprawozdanie zawierające informacje o kodzie i masie odpadów powstałych ze zużytego sprzętu przyjętych oraz poddanych odpowiednio recyklingowi lub innym niż recykling procesom odzysku wraz z podaniem typu procesu.

Termin załatwienia

Podmioty zobowiązane do sporządzenia sprawozdania składają je za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami – BDO w terminie do dnia 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy.

UWAGA - Sprawozdania za rok 2019 należy złożyć w terminie do 11 września 2020 r. w formie elektronicznej za pośrednictwem indywidualnego konta w bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

Instrukcje – krok po kroku system bdo - sprawozdawczość

Osoby do kontaktu:

 1. Agnieszka Rzymowska – Kierownik Biura, nr tel. 89/ 512 54 66
 2. Luiza Zygoń - podinspektor, nr tel. 89/ 512 54 81
 3. Ewa Dzierzęcka - inspektor, nr tel. 89/ 512 54 98

Miejsce załatwienia:

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Departament Ochrony Środowiska

ul. Głowackiego 17

10-447 Olsztyn

 

Numer rachunku bankowego do wpłat z tytułu:

 • opłaty produktowej;
 • środków przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne;

SANTANDER BANK S.A.
56 1090 2718 0000 0001 4649 6846

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym