Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Lista spraw

Ogłoszono przez Marcin Grzegorczyk

Uznanie przedmiotu lub substancji za produkt uboczny

Termin załatwienia:

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego do 1 miesiąca od dnia złożenia kompletnej dokumentacji, a w sprawach szczególnie skomplikowanych – do 2 miesięcy.

Osoba kontaktowa:

Agnieszka Rzymowska – Kierownik Biura Gospodarowania Odpadami
Marta Pikus – Główny Specjalista
Joanna Sulima – Główny Specjalista

Telefon kontaktowy:

89 512 54 66
89 512 54 62
89 512 54 44

Miejsce załatwienia i odbioru:

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Departament Ochrony Środowiska
Biuro Gospodarowania Odpadami ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn

Sposób załatwienia:

Uznanie przedmiotu lub substancji za produkt uboczny odbywa się w trybie decyzji administracyjnej, wydawanej przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, na podstawie zgłoszenia.

Wymagane dokumenty:

Zgłoszenie uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny winno spełniać wymagania określone w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r., poz. 701 z późniejszymi zmianami) i zawierać:

  1. imię i nazwisko lub nazwę podmiotu oraz adres zamieszkania lub siedziby;
  2. numer identyfikacji podatkowej (NIP) i numer REGON, o ile został nadany;
  3. określenie miejsca wytwarzania przedmiotu lub substancji przewidzianych do uznania za produkt uboczny;
  4. wskazanie przedmiotu lub substancji przewidzianych do uznania za produkt uboczny oraz ich masy;
  5. opis procesu produkcyjnego, w którym powstaje przedmiot lub substancja, i procesu, w którym zostaną one wykorzystane;
  6. wnioskowany termin trwania decyzji (Decyzję o uznaniu przedmiotu lub substancji za produkt uboczny wydaje się na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.)

Do zgłoszenia uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny dołącza się dowody potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.), oraz szczegółowych wymagań, o ile zostały określone. Dowodami mogą być w szczególności umowy potwierdzające wykorzystanie przedmiotu lub substancji do określonych celów lub potwierdzające właściwości przedmiotu lub substancji wyniki badań, wykonanych przez laboratoria, o których mowa w art. 147a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.

Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej.

Opłaty:

Wydanie decyzji o uznaniu przedmiotu lub substancji za produkt uboczny podlega opłacie skarbowej w wysokości 10,00 zł.

Opłatę skarbową należy wnieść z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty, tj. z chwilą złożenia wniosku o wydanie decyzji o uznanie przedmiotu lub substancji za produkt uboczny, na rachunek:

 

Urzędu Miasta Olsztyna:
63 1020 3541 0000 5002 0290 3227

 

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje odwołanie do Ministra Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Pisemne odwołanie należy składać w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Podstawa prawna:

Art. 10 i art. 11 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.).