Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Lista spraw

Ogłoszono przez Marcin Grzegorczyk

Uznanie przedmiotu lub substancji za produkt uboczny

Termin załatwienia:

Uznanie przedmiotu lub substancji za produkt uboczny następuje jeżeli w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania zgłoszenia uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny marszałek województwa nie wyrazi sprzeciwu w drodze decyzji.

Osoba kontaktowa:

Agnieszka Rzymowska – Kierownik Biura Gospodarowania Odpadami
Jolanta Karwacka – Główny Specjalista
Marta Pikus – Inspektor

Telefon kontaktowy:

89 512 54 66
89 512 54 61
89 512 54 62

Miejsce załatwienia i odbioru:

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Departament Ochrony Środowiska
Biuro Gospodarowania Odpadami
ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn

Sposób załatwienia:

Uznanie przedmiotu lub substancji za produkt uboczny następuje jeżeli w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania zgłoszenia uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny marszałek województwa nie wyrazi sprzeciwu w drodze decyzji.

Wymagane dokumenty:

Zgłoszenie uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny, które powinno zawierać:

  1. imię i nazwisko lub nazwę podmiotu oraz adres zamieszkania lub siedziby;
  2. numer identyfikacji podatkowej (NIP) i numer REGON, o ile został nadany;
  3. określenie miejsca wytwarzania przedmiotu lub substancji przewidzianych do uznania za produkt uboczny;
  4. wskazanie przedmiotu lub substancji przewidzianych do uznania za produkt uboczny oraz ich masy;
  5. opis procesu produkcyjnego, w którym powstaje przedmiot lub substancja, i procesu, w którym zostaną one wykorzystane

 

Do zgłoszenia uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny dołącza się dowody potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.), oraz szczegółowych wymagań, o ile zostały określone. Dowodami mogą być w szczególności umowy potwierdzające wykorzystanie przedmiotu lub substancji do określonych celów lub potwierdzające właściwości przedmiotu lub substancji wyniki badań, wykonanych przez laboratoria, o których mowa w art. 147a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.).

Opłaty:

Zgłoszenie nie podlega opłacie skarbowej.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji wyrażającej sprzeciw uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Pisemne odwołania należy składać drogą pocztową lub osobiście w siedzibie Urzędu w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Podstawa prawna:

Art. 10 i art. 11 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.).