Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Lista spraw

Ogłoszono przez Marcin Grzegorczyk

Sprawozdawczość gmin – odpady komunalne

Nazwa sprawy:

Sprawozdanie wójta burmistrza lub prezydenta miasta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Termin załatwienia:

Sprawozdanie wójta, burmistrza lub prezydenta miasta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi przedkładane jest corocznie marszałkowi województwa w terminie do 31 marca roku następującego po roku, którego dotyczy.

Osoby do kontaktu:

1. Agnieszka Rzymowska, Kierownik Biura, nr tel. 89/ 512 54 66
2. Sylwia Angielczyk, nr tel. 89/ 512 54 68

Miejsce załatwienia:

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Departament Ochrony Środowiska
Biuro Gospodarowania Odpadami
ul. Głowackiego 17
10-447 Olsztyn

Wymagane Dokumenty:

Roczne sprawozdanie wójta, burmistrza lub prezydenta miasta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Uwagi:

Zgodnie z art. 9q ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest obowiązany do sporządzenia oraz przekazywania marszałkowi województwa i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.
Zgodnie z art. 9r powyższej ustawy marszałek województwa i wojewódzki inspektor ochrony środowiska weryfikują dane zawarte w sprawozdaniu. W przypadku gdy sprawozdanie jest sporządzone nierzetelnie marszałek województwa lub wojewódzki inspektor ochrony środowiska wzywa wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, który przekazał sprawozdanie do jego uzupełnienia lub poprawienia w terminie 30 dni. Gmina, która przekazuje sprawozdanie po terminie, podlega karze pieniężnej w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia. Kara ta nakładana jest w drodze decyzji przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska (art. 9z). Niezłożenie sprawozdania jest równoznaczne z niewykonaniem obowiązków tj. nieosiągnięciem poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania i podlega karze pieniężnej obliczanej odrębnie dla każdego z poziomów.
W przypadku gdy dany obowiązek powinien być wykonany przez związek międzygminny, karom pieniężnym podlega ten związek.
Zgodnie z przepisami przejściowymi (art. 23 Ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) przepisy dotyczące nakładania kar administracyjnych za nieosiągnięcie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania weszły w życie w dniu 1 stycznia 2013 r. i nie dotyczą 2012 roku.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2018 r., poz.1627).
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2167).
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. z 2017 r., poz. 2412).