Sprawozdawczość gmin – odpady komunalne

Polityka cookies

Używamy pliki cookies do celów statystycznych i poprawnego działania strony.

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Wykaz realizowanych spraw
Wersja z dnia

Sprawozdawczość gmin – odpady komunalne

Nazwa sprawy:

Roczne sprawozdanie wójta burmistrza lub prezydenta miasta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Termin załatwienia:

Sprawozdanie wójta, burmistrza lub prezydenta miasta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi przedkładane jest corocznie marszałkowi województwa za pośrednictwem Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami w terminie do 31 marca roku następującego po roku, którego dotyczy.

UWAGA: Sprawozdanie wójta, burmistrza lub prezydenta miasta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2019 przekazuje się marszałkowi województwa w terminie do 31 października 2020 r. za pośrednictwem Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.

Osoby do kontaktu:

  1. Agnieszka Rzymowska, Kierownik Biura, nr tel. 89/ 512 54 66
  2. Sylwia Angielczyk- główny specjalista, nr tel. 89/ 512 54 68

Miejsce załatwienia:

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Departament Ochrony Środowiska
Biuro Gospodarowania Odpadami
ul. Głowackiego 17
10-447 Olsztyn

Wymagane Dokumenty:

Roczne sprawozdanie wójta, burmistrza lub prezydenta miasta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Uwagi:

Zgodnie z art. 9q ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest obowiązany do sporządzenia oraz przekazywania marszałkowi województwa i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.
Zgodnie z art. 9r powyższej ustawy marszałek województwa weryfikuje dane zawarte w sprawozdaniu. W przypadku gdy sprawozdanie jest sporządzone nierzetelnie marszałek województwa wzywa wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, który przekazał sprawozdanie do jego uzupełnienia lub poprawienia w terminie 30 dni, a w przypadku gdy jest to drugie lub kolejne wezwanie – w terminie 14 dni.
Gmina, która przekazuje sprawozdanie po terminie, podlega karze pieniężnej w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia. Kara ta nakładana jest w drodze decyzji przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska (art. 9zb). Niezłożenie sprawozdania jest równoznaczne z niewykonaniem obowiązków tj. nieosiągnięciem poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych oraz poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania i podlega karze pieniężnej obliczanej odrębnie dla każdego z poziomów. W przypadku gdy dany obowiązek powinien być wykonany przez związek międzygminny, karom pieniężnym podlega ten związek.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2167).
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. z 2017 r., poz. 2412).