Wersja obowiązująca z dnia

Zgłoszenie szkody powstałej w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez dziki, łosie, jelenie, sarny i daniele na obszarach niewchodzących w skłąd obwodów łowieckich oraz szkód wyrządzonych na obszarach obwodów łowieckich polnych i obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną (łosie).

Termin załatwienia:

Zgłoszenie składa się w terminie umożliwiającym dokonania szacowania szkód. Oględzin dokonuje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku.

Osoby do kontaktu:

  • Paweł Bobek – Kierownik Biura ds. Łowiectwa (89) 613 13 24
  • Jacek Alberski – Straszy Inspektor (89) 613 13 25
  • Piotr Knopek - Straszy Inspektor (89) 613 13 27
  • Marta Pasemko – Podinspektor (89) 613 13 28
  • Kamil Grzymkowski – Podinspektor (89) 613 12 28
  • Andrzej Rykowski – Pomoc Administracyjna (89) 613 13 26

Miejsce załatwiania spraw:

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Departament Ochrony Środowiska
Biuro ds. Łowiectwa
ul. Głowackiego 17
10-447 Olsztyn

Sposób załatwienia:

Oględzin i szacowania szkód dokonują przedstawiciele podmiotów właściwych do wypłaty odszkodowania. Za szkody w uprawach i płodach rolnych wyrządzone przez zwierzęta łowne na terenach niewchodzących w skład obwodów łowieckich oraz na obszarach obwodów łowieckich polnych za szkody wyrządzone przez zwierzęta objęte całoroczną ochroną (łosie) odszkodowanie wypłaca zarząd województwa ze środków budżetu państwa.

Wymagane dokumenty:

Zgłoszenie szkody powstałej w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez dziki, łosie, jelenie, sarny i daniele na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich oraz szkód wyrządzonych na obszarach obwodów łowieckich polnych i obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną (łosie).

Opłaty:

Opłata skarbowa nie jest wymagana.

Tryb odwoławczy:

Nie dotyczy.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz.U. z 2018 r., poz. 2033, ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi.

Załączniki