Wersja obowiązująca z dnia

Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z terenów nieruchomości będących własnością gminy (z wyjątkiem nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym innych podmiotów) w przypadkach, gdy prezydent miasta na prawach powiatu sprawuje funkcję starosty

Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z terenów nieruchomości będących własnością gminy (z wyjątkiem nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym innych podmiotów) w przypadkach, gdy prezydent miasta na prawach powiatu sprawuje funkcję starosty.

Termin załatwienia

W ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Miejsce załatwienia i odbioru, osoby do kontaktu

Dla spraw dotyczących nieruchomości należących do miasta Olsztyna:

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Departament Ochrony Środowiska
Biuro Polityki Ekologicznej i Przyrody
ul. Głowackiego 17
10-447 Olsztyn

Osoby do kontaktu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie:
Joanna Christianus – główny specjalista (89) 512 54 58
Adam Mrozek – Główny Specjalista (89) 512 54 87

Dla spraw dotyczących nieruchomości należących do miasta Elbląg

Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej w Elblągu
ul. Bohaterów Westerplatte 18
82-300 Elbląg
(55) 611 45 90

Sposób załatwienia:

W drodze decyzji administracyjnej

Wymagane Dokumenty:

Zgodnie z art. 83b ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 roku, poz. 916 z późn. zm.), wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu zawiera:

 1. imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości albo właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;
 2. oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością albo oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;
 3. zgodę właściciela nieruchomości, jeżeli jest wymagana, lub oświadczenie o udostępnieniu informacji, o której mowa w art. 83 ust. 4;
 4. nazwę gatunku drzewa lub krzewu;
 5. obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:
  1. posiada kilka pni – obwód każdego z tych pni,
  2. nie posiada pnia – obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa;
 6. wielkość powierzchni, z której zostanie usunięty krzew;
 7. miejsce, przyczynę, termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu, oraz wskazanie czy usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 8. rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane – określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości;
 9. projekt planu:
  1. nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska lub
  2. przesadzenia drzewa lub krzewu
   – jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu, oraz in-formację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania;
 10. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest ich uzyskanie zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz postanowienie uzgadniające wydawane przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie;
 11. zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom określonym w art. 51 ust. 1 pkt 1–4 i 10 oraz w art. 52 ust. 1 pkt 1, 3, 7, 8, 12, 13 i 15, jeżeli zostało wydane.

Oświadczenia, o których mowa w pkt 2 i 3 składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Opłaty:

Opłata skarbowa od dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa:

Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz od jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 zł.

Opłatę skarbową należy wnieść, z chwilą złożenia dokumentu w organie administracji publicznej, na konto Urzędu Miasta Olsztyna, pl. Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn.

Opłata za usunięcie drzew lub krzewów:

Opłatę za usunięcie drzew lub krzewów ustaloną w wydanym zezwoleniu należy wnieść na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, wskazane w tym zezwoleniu.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Podstawa prawna:

Art. 83 - 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Uwagi:

Zamieszczone do pobrania formularze A, B, C, D, E, F, G, H nie są obligatoryjne.

Załączniki